BAØKA Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Heltid, Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng. Studiet er nettbasert, og kan tas på heltid eller deltid. Normert studietid er tre år for heltid og seks år for deltid.

Studiet tilfredsstiller det nasjonale rammekravet for økonomisk-/administrativ utdanning på bachelornivå. Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen "Bachelor i økonomi og administrasjon".

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er organisert som et fleksibelt nettbasert studium og er normert til tre år på heltid og seks år på deltid. En heltidsstudent tar normalt 30 studiepoeng per semester og en deltidsstudent tar normalt 15 studiepoeng per semester.

Studieplanen er oppdatert i henhold til "Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)", vedtatt av UHR - økonomi og administrasjon i november 2018.

Studieplanen omfatter 120 obligatoriske studiepoeng som oppfyller minimumskravene til Bachelor i økonomi og administrasjon:

Minimumskrav innenfor ulike fagkategorier Oppfylles i HINNs studieplan gjennom følgende obligatoriske emner 
Bedriftsøkonomiske fag: 30-45 studiepoeng SREV100 Grunnleggende regnskap, SREG160 Videregående regnskap, SBED100 Grunnleggende bedriftsøkonomi, SREV220 Økonomistyring, SBED200 Investering og finansiering (til sammen 37,5 studiepoeng)
Administrative fag: 30-45 studiepoeng SMAR100 Markedsføring, SORG100 Organisasjonsforståelse, SLED300 Strategi, SBED300 Innovasjon og entreprenørskap (til sammen 30 studiepoeng)
Samfunnsøkonomiske fag: 15 - 30 studiepoeng SSAM120 Mikroøkonomi og SSAM100 Makroøkonomi (til sammen 15 studiepoeng)
Metodefag: 20-30 studiepoeng SMET120 Matematikk for økonomer, SMET130 Statistikk for økonomer, SMET100 Informasjonskompetanse og metode, SMET200 Samfunnsvitenskapelig metode (til sammen 30 studiepoeng)
Etikk, samfunnsansvar og bærekraft: 7,5 -15 studiepoeng SREG370 Etikk og samfunnsansvar (7,5 studiepoeng)

Øvrige 60 studiepoeng skal bidra til å støtte opp under de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene for studiet. Av disse er det i studieplanen definert 22,5 obligatoriske studiepoeng innenfor det økonomisk-administrative fagområdet (SBED360 Virksomhetsstyring og SBA300 Bacheloroppgave). Resterende 37,5 studiepoeng er valgfrie. Her kan du velge mellom to kombinasjoner av valgemner. Enten Ledelse og jus eller Ledelse og regnskap. Innholdet i disse er beskrevet i tabellen under. 

Vi gjør oppmerksom på at valgemnepakken Ledelse og regnskap ikke oppfyller krav til spesialiseringsemner i utdanningskravet for å bli statsautorisert regnskapsfører. Studenter som ønsker å oppfylle utdanningskravet til statsautorisert regnskapsfører henvises til å søke Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, som oppfyller utdanningskravet i sin helhet.

Studenter som har emner fra før, kan søke om innpassing og få satt sammen andre kombinasjoner av valgemner. Utvekslingsopphold i 5. semester vil kunne gi et utvidet tilbud av valgemner.

Studieplanens innhold, oppbygging og sammensetning fremgår av tabellen nedenfor.  Studieplanen er bygd opp med faglig progresjon innenfor de fire faggruppene og flere av emnene har anbefalte forkunnskapskrav. Der hvor studenten eventuelt ikke tidligere har bestått emner angitt som anbefalte forkunnskapskrav, forutsetter høgskolen at studenten selv tar ansvar for å kompensere for dette.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Bachelor i økonomi og administrasjon gir kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er viktig for å kunne fatte beslutninger på mikronivå innenfor private og offentlige organisasjoner, med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål.

I næringslivet, offentlig virksomhet og andre organisasjoner er det stadig behov for personer med kompetanse på høgskolenivå innen økonomi og administrasjon. Bachelor i økonomi og administrasjon har en lang tradisjon og er vel kjent i arbeidsmarkedet. Studiet gir kandidatene en bred kompetanseplattform som gjør at man kan inneha en rekke ulike økonomisk-administrative stillinger i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner. Fullført studium gir et godt grunnlag både for å gå direkte ut arbeidslivet og for videre studier på mastergradsnivå, både i inn- og utland.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder:
  • hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres, hvordan investeringer vurderes
  • hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides og analyseres
  • hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres
  • hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
  • hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekraftsmål
 • har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstår hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data
 • kjenner til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder:
  • innhente, sortere og vurdere relevant informasjon
  • analysere økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelpe av egnet teori og empiriske metoder
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
 • evner å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger
 • kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer
 • kan innlemme ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis
Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon
 • forstår hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett
 • har grunnlag for å bidra til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn har grunnlag for å operere i et internasjonalt arbeidsmarked
 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping
 • skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er nettbasert. Ressurser som video, oppgaver, quiz, arbeidskrav og annet læringsstøttende materiell er tilgjengelig via høgskolens læringsplattform. Dette kommer i tillegg til emnenes pensumlitteratur.  

Arbeids- og undervisningsformer i studiet veksler mellom blant annet digitale samlinger, oppgaveløsning, prosjektarbeid, veiledning, studentpresentasjoner og selvstudium. Det legges til rette for og forventes at studentene tar aktivt del i individuelle og gruppebaserte læringsaktiviteter, organisert gjennom høgskolens læringsplattform. Samtidig forventes det at studentene jobber selvstendig med pensum og tilleggsstoff.

Det er obligatoriske arbeidskrav i det enkelte emnet som må godkjennes for å få lov til å gå opp til eksamen. I tilknytning til arbeidskravene gis det ulike typer veiledningstilbud og tilbakemelding (individuell, gruppevis eller i plenum).

Forventet arbeidsbelastning for et heltidsstudium er 1500-1800 timer per år. Den enkelte student må påregne å arbeide 37,5 – 45 timer pr. uke i et heltidsstudium. Arbeidsbelastning er det kvantitative mål på all læringsaktivitet som kreves for å oppnå forventet læringsutbytte.

Det kreves obligatorisk frammøte til enkelte aktiviteter i emnene, for eksempel opplæring i bruk av programvare, muntlige presentasjoner og oppgaveseminarer. Slike krav fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres i undervisningsplanen ved semesterstart.

Høgskolen jobber kontinuerlig med utvikling av arbeids- og undervisningsformer og legger vekt på studentmedvirkning i utvikling i dette arbeidet. Arbeids- og undervisningsformer vil derfor kunne endre seg i løpet av studieløpet.

Det benyttes regneark (for tiden Excel) i enkelte emner.

Målgruppe

Målgruppen er personer som ønsker seg en grunnutdanning innen økonomi og administrasjon og som ønsker å studere nettbasert på heltid eller deltid. Studiets faglige innhold har et bredt rekrutteringsgrunnlag, både blant personer som kommer rett fra videregående skole og personer med ulike typer arbeidserfaring.

Studiet, som et nettbasert tilbud, tilbys primært til studenter som er i arbeid eller har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på campus.

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk (S1+S2 eller tilsvarende). Studenter som har et svakere matematikkgrunnlag må forvente å legge ekstra arbeidsinnsats i emnet Matematikk for økonomer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Bachelor i økonomi og administrasjon gir en bred grunnutdanning med allsidige karrieremuligheter.
Studiet gir kompetanse til å arbeide i offentlig og privat næringsvirksomhet og er også velegnet for de som senere ønsker å studere videre til mastergrad ved norske eller utenlandske høgskoler og universiteter, herunder siviløkonomutdanning.

Studiet utdanner ikke ferdige spesialister, men gir et godt grunnlag for spesialisering gjennom en kombinasjon av valgemner i studiet, eller videre studier. Studiet kvalifiserer blant annet til å jobbe med regnskap og økonomiske analyser, økonomisk styring og kontroll (Controller), markedsføring, kunderådgivning, personalarbeid, utredningsarbeid eller bedriftsrådgivning. Kandidaten skal også kunne utvikle seg til å lede andre.

Studiet kvalifiserer for opptak til masterutdanninger i Norge og i utlandet, blant annet Master i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Innlandet og andre norske universiteter og høgskoler. Kombinasjonen Bachelor i økonomi og administrasjon og Master i økonomi og ledelse (Master i økonomi og administrasjon) gir grunnlag for sidetittelen Siviløkonom. Studiet kvalifiser også for opptak til Master i innovasjon og Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet.

Vær generelt oppmerksom på at de ulike utdanningsinstitusjonene kan stille spesifikke krav til fagkombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Studiet oppfyller ikke utdanningskravet til statsautorisert regnskapsfører. Valgemnepakken Ledelse og regnskap gir heller ikke nødvendige emner for å oppfylle kravet. Hvis du vil ta utdanning som oppfyller utdanningskravet til statsautorisert regnskapsfører, henvises du til å søke Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, som oppfyller utdanningskravet i sin helhet

Internasjonalisering

Studentene kan velge å ta et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av studiet, nærmere bestemt i 5. semester ved fulltidsstudium. Aktuelle læresteder for utenlandsopphold er de universitet og høgskoler som Høgskolen i Innlandet til enhver tid har utvekslingsavtaler eller andre former for faglig samarbeid med, som for eksempel ”Study Abroad Agreement”. Emnevalg ved en utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen. Det planlagte studieoppholdet skal godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Alle fagdisiplinene som inngår i studiene, er internasjonale forskningsfelt. Internasjonale forhold inngår som en del av virksomheters rammebetingelser og belyses fra ulike perspektiver gjennom emnene i studiet. Noen av de obligatoriske emnene, samt noen av valgemnene, undervises på engelsk. Disse emnene tilbys også til utvekslingsstudenter fra høgskolens samarbeidsinstitusjoner og studentene vil dermed ha mulighet til å ta del i et internasjonalt læringsmiljø på studiestedet. Engelskspråklig pensum benyttes også i flere av emnene hvor undervisningsspråket ellers er norsk, både i form av internasjonale lærebøker og vitenskapelige artikler. Deler av undervisningen vil legges om til engelsk i forbindelse med gjesteforelesninger og utveksling av vitenskapelig ansatte.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet tilbys av et fagmiljø som forsker innenfor de ulike delene av det økonomisk-administrative fagområdet. Studentene vil møte forskning gjennom forskningsbasert pensum og lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert. Det vil være en progresjon i studiet med hensyn til drøfting av ulike teoretiske perspektiver, metoder og forskningsresultater. Studentene får opplæring i akademisk skriving og vil få øvelse i å bygge opp tekster i henhold til vitenskapelige standarder gjennom arbeidskrav og eksamener. I noen av emnene benyttes undervisningsmetoder basert på undersøkende prosesser. Gjennom metodeemnene og bacheloroppgaven får studentene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som kreves for å gjennomføre et selvstendig arbeid under veiledning, etter vitenskapelige prinsipper og metoder.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Arbeidskrav:

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner. Arbeidskravene forplikter studentene til progresjon i arbeidet innenfor det enkelte emnet og gir grunnlag for tilbakemelding og vurdering for læring. I noen av emnene benyttes også arbeidskrav for å vurdere et læringsutbytte som ikke lar seg teste til eksamen. Omfang, antall og form på arbeidskrav varieres og tilpasses læringsutbyttet, undervisningsopplegg og øvrige forutsetninger i det enkelte emne. Arbeidskrav kan for eksempel være i form av skriftlige innleveringer (individuelle og i gruppe), prøveeksamener, presentasjoner, regnearkmodeller, flervalgsprøver, medstudentrespons med mer. I noen tilfeller kan arbeidskrav innebære obligatorisk tilstedeværelse og deltakelse.

 Eksamen:

Eksamensformene som benyttes i de obligatoriske emnene i studiet er skriftlig hjemmeeksamen, muntlig hjemmeeksamen og semesteroppgave, samt bacheloroppgave med muntlig forsvar. Det benyttes både individuell eksamen og gruppeeksamen, med hovedvekt på individuell eksamen. Eksamensformer i de enkelte emner er valgt ut ifra deres egenart og læringsutbytte, samt overordnede læringsutbytte i de studiene hvor emnet inngår. Variasjonen i eksamensformer i de obligatoriske emnene er noe begrenset fordi studiet er en del av en nasjonalt standardisert utdanning med felles eksamenstradisjon innenfor fagområdet, på tvers av institusjoner.

Eksamensformen framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Der det er flere deleksamener i et emne må alle deleksamener være bestått for at et emne skal vurderes til bestått.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag