BØKS Årsstudium i bedriftsøkonomi

Årsstudium i bedriftsøkonomi

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Heltid, Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng. Studiet er nettbasert, og kan tas på heltid eller deltid. Normert studietid er ett år for heltid og to år for deltid.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er organisert som et nettbasert studium og er normert til ett år på heltid og to år på deltid. En heltidsstudent tar normalt 30 studiepoeng per semester og en deltidsstudent tar normalt 15 studiepoeng per semester. Studiet lyses ut kun som deltidsstudium, og det er i forbindelse med semesterregistreringen i Studentweb ved studiestart, at studenten velger deltid eller heltid.

Studiet består av 60 studiepoeng, 52,5 obligatoriske emner og ett valgemne på 7,5 studiepoeng.

Studenter som ønsker å søke seg videre til Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, enten på studiested Rena eller nettbasert fleksibelt studietilbud, anbefales å velge SJUS200 Jus I - rettslære som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år på Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Studenter som ønsker å søke seg videre til Bachelor i økonomi og administrasjon, enten ved studiested Rena eller nettbasert fleksibelt studietilbud, anbefales å velge SMET100 Informasjonskompetanse og metode som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år på Bachelor i økonomi og administrasjon.

Studieplanens innhold, oppbygging og sammensetning kommer frem i tabellen nedenfor. Studieplanen er bygd opp med faglig progresjon og flere av emnene har anbefalte forkunnskapskrav. Der hvor studenten eventuelt ikke tidligere har bestått emner angitt som anbefalte forkunnskapskrav, forutsetter høgskolen at studenten selv tar ansvar for å kompensere for dette.

Studiemodeller
Årsstudium i bedriftsøkonomi (nettbasert, heltid) - kull 2024
Årsstudium i bedriftsøkonomi (nettbasert, deltid) - kull 2024
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 H2025 V2025 H2026 V
O
7.5
O
7.5
O
7.5
Valgemne
7.5
 
V
7.5
 
V
7.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
Bakgrunn for studiet

I næringslivet og i offentlig virksomhet er det stadig behov for personer med kompetanse på høgskolenivå i økonomi og administrasjon. En finner behovet i alle bransjer og på flere nivå. Studiet gir en kompetanse på innføringsnivå og kan med fordel tas i tillegg til annen høyere utdanning. Det gir også et godt grunnlag for å studere videre til bachelor- og deretter eventuelt til masternivå.

Vårt samfunn endrer seg kontinuerlig, dermed også den kompetansen som er nødvendig for å løse endrede arbeidsoppgaver. Mange personer som er i jobb har i dag et stort behov for kompetanseheving. Pga. av arbeidssituasjon og livssituasjon må denne utdanningen tilpasses den enkelte. Årsstudiet i bedriftsøkonomi er et typisk studium som har et betydelig marked som nettbasert studium på heltid og deltid. Samtidig er dette et basisstudium som er godt egnet til å kombinere med andre studier i en bachelorgrad eller som en basis for å ta en bachelorgrad innen økonomisk-administrative fag. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle en organisasjon
 • har kunnskap om markedsteori og økonomiske aktørers valg
 • har kunnskap om regnskap og økonomistyring
 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har kunnskap om matematikk og statistikk som metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder 
  • definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige problemstillinger
  • lese, sette opp, forstå og analysere et finansregnskap 
  • analysere sammenhengen mellom inntekter, kostnader og resultat
  • anvende matematikk i økonomiske fag, samt gjennomføre enkle statistiske beregninger og tolke resultatene av disse
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig
 • kan jobbe selvstendig og planlegge og gjennomføre varierte individuelle arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over og nyttiggjøre seg av tilbakemeldinger fra andre på egne arbeider
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er nettbasert. Ressurser som video, oppgaver, quiz, arbeidskrav og annet læringsstøttende materiell er tilgjengelig via høgskolens læringsplattform. Dette kommer i tillegg til emnenes pensumlitteratur. 

Arbeids- og undervisningsformer i studiet veksler mellom blant annet digitale samlinger, oppgaveløsning, prosjektarbeid, veiledning, studentpresentasjoner og selvstudium. Det legges til rette for og forventes at studentene tar aktivt del i individuelle og gruppebaserte læringsaktiviteter, organisert gjennom høgskolens læringsplattform. Samtidig forventes det at studentene jobber selvstendig med pensum og tilleggsstoff.

Det er obligatoriske arbeidskrav i det enkelte emnet som må godkjennes for å få lov til å gå opp til eksamen. I tilknytning til arbeidskravene gis det ulike typer veiledningstilbud og tilbakemelding (individuell, gruppevis eller i plenum).

Forventet arbeidsbelastning for et heltidsstudium er 1500-1800 timer per år. Den enkelte student må regne med å arbeide 37,5 – 45 timer pr. uke i et heltidsstudium. Arbeidsbelastning er det kvantitative mål på all læringsaktivitet som kreves for å oppnå forventet læringsutbytte.

Det kreves obligatorisk frammøte til enkelte aktiviteter i emnene, for eksempel opplæring i bruk av programvare, muntlige presentasjoner og oppgaveseminarer. Slike krav fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres i undervisningsplanen ved semesterstart

Høgskolen jobber kontinuerlig med utvikling av arbeids- og undervisningsformer og legger vekt på studentmedvirkning i utvikling i dette arbeidet. Arbeids- og undervisningsformer vil derfor kunne endre seg i løpet av studieløpet.

Det benyttes regneark (for tiden Excel) i enkelte emner.

Målgruppe

Førstegangsstuderende som ønsker seg et godt tilbud innen økonomi og administrasjon på innføringsnivå og personer som har annen fag- eller profesjonsutdanning og som ønsker et faglig supplement innen økonomi og administrasjon.

Studiet, som et nettbasert tilbud, tilbys primært til studenter som er i arbeid eller har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på campus.

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk (S1+S2 eller tilsvarende). Studenter som har et svakere grunnlag i matematikk må forvente å legge ekstra arbeidsinnsats i emnet Matematikk for økonomer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for ulike funksjoner i private bedrifter og offentlig virksomhet. Hvilke funksjoner og stillinger avhenger i stor grad av om kandidaten tar utdanningen alene eller i tillegg til annen utdanning. Studenter som tar studiet som første utdanning, vil kunne være kvalifisert til enkel saksbehandling i private og offentlige organisasjoner. Studenter som tar studiet i kombinasjon med annen relevant høyere utdanning, vil kunne arbeide med varierte og krevende arbeidsoppgaver i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Kandidatene vil også være kvalifiserte for å fortsette på studiet Bachelor i økonomi og administrasjon og/eller Bachelor i regnskap og økonomirådgivning. Studiet kan også inngå i en bachelorgrad i hht til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, § 3-2.

Internasjonalisering

Det legges ikke opp til utenlandsopphold i dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet er tilknyttet et forskningsmiljø og studentene blir introdusert for forskningsbasert kunnskap gjennom teorier og modeller i de ulike fagdisiplinene som inngår i studiet.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Arbeidskrav:

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner. Arbeidskravene forplikter studentene til progresjon i arbeidet innenfor det enkelte emnet og gir grunnlag for tilbakemelding og vurdering for læring. I noen av emnene benyttes også arbeidskrav for å vurdere et læringsutbytte som ikke lar seg teste til eksamen. Omfang, antall og form på arbeidskrav varieres og tilpasses læringsutbyttet, undervisningsopplegg og øvrige forutsetninger i det enkelte emne. Arbeidskrav kan for eksempel være i form av skriftlige innleveringer (individuelle og i gruppe), prøveeksamener, presentasjoner, regnearkmodeller, flervalgsprøver, med studentrespons med mer. I noen tilfeller kan arbeidskrav innebære obligatorisk tilstedeværelse og deltakelse.

Eksamen:

Eksamensformene som benyttes i de obligatoriske emnene i studiet er skriftlig hjemmeeksamen, muntlig hjemmeeksamen og semesteroppgave. Det benyttes både individuell eksamen og gruppeeksamen, med hovedvekt på individuell eksamen. Eksamensformer i de enkelte emner er valgt ut ifra deres egenart og læringsutbytte, samt overordnede læringsutbytte i de studiene hvor emnet inngår. Variasjonen i eksamensformer i de obligatoriske emnene er noe begrenset fordi studiet er en del av en nasjonalt standardisert utdanning med felles eksamenstradisjon innenfor fagområdet, på tvers av institusjoner.

Eksamensformen framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Der det er flere deleksamener i et emne må alle deleksamener være bestått for at et emne skal vurderes  til bestått.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag