AMVEI Videreutdanning i ammeveiledning

Videreutdanning i ammeveiledning

  • Studiepoeng
   20
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Oslo
Introduksjon

Studiet gjennomføres på deltid over to semestre og er på totalt 20 studiepoeng.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 20 studiepoeng. Emnet er delt inn i fire gjennomgående tema:

 • anatomi og fysiologi, morsmelk og helse
 • ammeproblemer
 • ammeutfordringer
 • ammingens historie

Det tilbys 2 samlinger á 2 dager i tillegg til studieoppgavene og læringsmateriellet som tilrettelegges på læringsplattformen.

Studiemodeller
Videreutdanning i ammeveiledning
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
20
Bakgrunn for studiet

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) er oppdragsgiver og har tatt initiativ til denne utdanningen fordi det er et behov for å heve kompetansen rundt amming og ammeveiledning blant helsepersonell i Norge.

Nasjonal kompetansetjeneste for amming er det nasjonalt ledende fagmiljøet innen amming i Norge. De driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk blant helsepersonell, foreldre, myndigheter og media - nasjonalt og internasjonalt. Kompetansetjenestens oppgave er å styrke kompetansen og gi råd til helsetjenesten. NKA er lokalisert ved Kvinneklinikken på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

I dag er det vel dokumentert at morsmelken har stor betydning for helsen, både på kort og lang sikt. Offisiell norsk politikk og anbefalinger om amming legger dermed til grunn forskningsbasert kunnskap.

Hensikten med videreutdanning i ammeveiledning er å gi økt kompetanse til helsepersonell som i sitt daglige arbeid er i kontakt med ammende mødre. Utdanningen skal gi kunnskap i form av en bedre teoretisk forståelsesramme og økte praktiske ferdigheter.

Utdanningen skal gjøre helsepersonell i stand til å bidra til at alle mødre som ønsker det, skal få en best mulig ammestart og gis mulighet for å kunne amme barnet sitt så lenge de ønsker. Oppfølging, veiledning og rådgivning må gis og tilpasses individuelt, slik at flest mulige barn i Norge får morsmelk og ammes i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (Helsedirektoratet, 2016).

Studiet er forankret i et tverrfaglig miljø ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepelefag og Institutt for helsefag ved helsesøsterutdanningen.

Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Elverum, tilbyr studiet på oppdrag fra NKA.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om anatomiske og fysiologiske forutsetninger for ammingen
 • har kunnskap om morsmelkens innhold
 • har kunnskaper om framgangsmåter for å finne forskningsbasert kunnskap
 • har kunnskap om ammingens betydning for mor og barns helse
 • har kunnskap om barn med spesielle behov som berører ammingen
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan veilede og gi råd om amming til mødre og deres familier
 • kan anvende kunnskap i praktisk ammeveiledning gjennom hele ammeperioden
 • kan anvende hjelpemidler i ammingen
 • kan undervise, veilede og gi råd til arbeidskollegaer
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan anvende teoretisk og forskningsbasert kunnskap i sitt arbeid med amming
 • tar initiativ til evaluering/forbedring av praksis på eget arbeidssted
 • har kunnskaper om ammingens betydning i et samfunnsperspektiv
Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes varierte arbeids- og undervisningsformer. Studiet er organisert som et fleksibelt, samling- og nettbasert studium. Arbeidsformen vil være preget av et pedagogisk grunnsyn med studenter som aktivt søker kunnskap og som vektlegger ansvar for egen læring gjennom stor grad av egenaktivitet.                  

Undervisningsformen for alle temaer i emnet Ammeveiledning er en kombinasjon av selvstudier og arbeid med studieoppgaver knyttet til teori og praksis. Studiets erfaringsbaserte karakter tas vare på ved at teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og klinisk kompetanse vektlegges.

Utdanningen er bygget opp rundt obligatoriske studieoppgaver og tester som må godkjennes. De praktiske studieoppgavene forutsetter kontakt med ammende kvinner. Praksis utføres normalt på egen arbeidsplass. Ved behov for hospitering for å oppfylle de obligatoriske kravene, er studenten selv ansvarlig for å finne hospiteringssted.

I studiet gjøres det bruk av den digitale læringsplattformen Canvas. Teoretiske og praktiske studieoppgaver leveres løpende inn på Canvas.

Målgruppe

Målgruppen er helsepersonell som for eksempel helsesøstre, jordmødre, barnepleiere, sykepleiere, leger og klinisk ernæringsfysiologer.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning og minst 2 års yrkespraksis

Treårig helse- eller sosialfaglig utdanning på bachelornivå.

Alle søkere må i løpet av de siste ti år ha minimum to års erfaring fra praksissted med daglig kontakt med ammende. Fra denne praksisen skal foreligge attestasjon for minimum 500 timer praktisk ammeveiledning. Det anbefales at deltakerne er tilknyttet et praksissted hvor de er i daglig kontakt med ammende kvinner under studietiden.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet vil gi en omfattende teoretisk kunnskap om morsmelk og hele ammeprosessen. Studiet gir helsepersonell kompetanse til å gjennomføre en optimal ammeveiledning under hele ammeperioden.

I de forskjellige grunnutdanningene for helsepersonell er kompetanse i amming tillagt forholdsvis liten vekt både i teori og i praksis. Formell kompetanse vil være med på å sikre bedre praksis og at denne bygger på et faglig teoretisk grunnlag.

Studiet vil styrke kompetansen og tilbudet i helsesektoren for å fremme vellykket amming, og en forskningsbasert kunnskap om morsmelk og amming.

Helsepersonell har en nøkkelrolle for å tilrettelegge, følge opp, veilede og gi rådgivning til mødre og fedre slik at flest mulig barn sikres morsmelk.

Bestått eksamen gir mulighet for betegnelsen ”Ammeveileder, Nasjonal kompetansetjeneste for amming”.

Studiet gir mulighet for individuell innpass i masterutdanning for sykepleie og jordmorfag.

Internasjonalisering

I undervisningen og litteraturen legges det vekt på internasjonal forskning- og forskningsbasert kunnskap.

Utveksling av studenter og forskere til utlandet er ikke planlagt for dette studiet. Det vil kunne benyttes noe utenlandsk litteratur.

Informasjons- og kildekompetanse

I samarbeid med høgskolens bibliotek og IT-tjeneste vil det bli gitt orientering om bruk av de tilbud som kan benyttes ved høgskolen relatert til kommunikasjon, informasjon og tekniske hjelpemidler. Opplæring i informasjonskompetanse kommer inn som tema i teoriundervisningen for obligatoriske oppgaver. Studentene får opplæring i å søke etter relevant informasjon og nyere forskning. De må kunne vurdere de ulike informasjonskildene kritisk, vite hva slags krav som stilles til sitering og annen bruk av kilder samt kunne anvende kildeopplysning i skriftlige fremstillinger. Det legges vekt på at studentene skal forstå behovet for oppdatering og ny kunnskap og være i stand til å innhente og anvende informasjonen i egen læring/for eget læringsutbytte.

https://www.inn.no/bibliotek/skrive-og-referere

Forskningsbasert undervisning

Studiet er tilknyttet fagmiljøet på NKA med deres nasjonale og internasjonale fag- og forskningskompetanse. Undervisningen vil bygge på forskningsbasert kunnskap.

Utgifter

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

I tillegg er det administrasjonsavgift på kr 4300 til høgskolen og studieavgift til FHI kr 7000.

Vurderingsformer

Vurderingsformen er en individuell selvvalgt fordypningsoppgave. Den har som mål å teste studentenes praktiske veiledningskunnskaper i tillegg til faktakunnskaper i emnet.  

Fordypningsoppgaven skal være en ammekasuistikk hvor studentene følger en ammende kvinne fra tidspunktet rundt fødselen og i 4-6 uker. Fordypningsoppgaven har som mål å teste studentenes praktiske veiledningskunnskaper i tillegg til faktakunnskaper i emnet.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap