AARPT Årsstudium Personlig Trener

Årsstudium Personlig Trener

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Studiets oppbygging og innhold

Studiet er inndelt i 4 emner.

 • Grunnleggende anatomi og aktivitetsfysiologi (10 sp.)
 • Fitnessinstruksjon og Personlig trening (20 sp.),
 • Ernæring og helse (20 sp.) og
 • Kosthold og kommunikasjon (10 sp).
Studiemodeller
Årsstudium Personlig Trener
Bakgrunn for studiet

Treningsbransjen er i rivende utvikling og behovet for kompetent personell som kan veilede kunder på ulike arenaer - både digitalt og fysisk - er mer aktuelt enn noen gang. Stadig flere mennesker benytter seg av treningstjenester både i og utenfor kommersielle treningssenter som tilbyr individuelt tilpasset trening. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell, ikke bare med kompetanse innen trening, men også innen ernæring og ernæringsveiledning, digitalt og fysisk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon, samt hvordan mekaniske forhold påvirker kroppen under fysisk aktivitet
 • har kunnskap om makro- og mikronæringsstoffene våre; kilder, anbefalinger og omsetning i organismen
 • har kunnskap om hvordan ulike aktivitetsformer og treningsmetoder påvirker helsen og fysisk kapasitet, samt hvordan disse kan tilpasses personer med ulike forutsetninger
 • har kunnskap om tester av fysisk prestasjon, kroppsproporsjoner og holdningsanalyse
 • har kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og ernæring, helse og yteevne
 • har kunnskap om ulike varianter av forstyrret spiseatferd, samt mulige konsekvenser av dette
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende relevante treningsprinsipper og treningsmetoder i planlegging, gjennomføring og evaluering av fysisk aktivitet og trening, digitalt og fysisk
 • kan anvende faglig kunnskap opp mot praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til kosthold og trening
 • kan anvende relevante testmetoder for kartlegging av fysisk kapasitet
 • kan instruere, sikre og feilrette teknisk utførelse ved et bredt utvalg treningsøvelser tilpasset personer med ulike forutsetninger
 • kan vurdere ernæringsstatus og risiko for utvikling av de vanligste livsstilssykdommer
 • kan kommunisere ernæringskunnskap på en “folkelig” måte med basis i vitenskapelig dokumentasjon
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og utføre et bredt utvalg treningsformer, og gjennom kartlegging tilpasse dette i sammenheng med kostholdsveiledning for at den enkelte kunde skal nå sine mål
 • kan veilede, motivere og utøve tilpasset personlig trening for ulike typer mennesker
 • kan planlegge, analysere og tilrettelegge et helsefremmende kosthold for enkeltindivider og grupper, med forebyggende effekt på utvikling av helseskadelig overvekt, basert på anbefalinger fra myndighetene og vitenskapelige dokumentasjon
Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli lagt opp til en blanding av digital teoretisk og praktisk-metodisk arbeid, individuelt og i gruppe. Dette vil variere fra emne til emne.

Praksis

3 uker veiledet praksis. Praksisen gjennomføres på treningssenter eller digitalt som online coach. Studenten skal gjennom 3 uker gjennomføre minimum 20 PT-timer/kostkonsultasjoner med kunder. INNs samarbeidspartner, Active Education har ansvar for kontakten med treningssenterbransjen og vil legge til rette for gjennomføring av praksisen.

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer som ønsker kompetanse innen tilrettelegging av trening og fysisk aktivitet på individ- og gruppenivå tilpasset individuelle forutsetninger. Det vil også være interessant for dem som ønsker å bidra til økt bevissthet om betydningen av regelmessig fysisk aktivitet og et sunt kosthold for en bedre folkehelse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Fullført studium kvalifiserer for oppgaver som innebærer arbeid med personlig trening i frivillig, offentlig og privat sektor. Studiet kan inngå som første studieår i Bachelor i idrettsvitenskap med fordypning i helse og treningsfysiologi ved INN.

De to første emnene Grunnleggende anatomi og aktivitetsfysiologi og Fitnessinstruksjon og personlig trening utdanner fitnessinstruktører og personlige trenere som kvalifiserer for å arbeide både i treningssenterbransjen, mosjonsgrupper, idrettslag og/eller på andre arenaer hvor det drives fysisk aktivitet og trening.

De to neste emnene Ernæring og helse og Kosthold og kommunikasjon kvalifiserer for oppgaver som innebærer ernæringsmessig veiledning, online coaching og kostholdsveiledning.

Internasjonalisering

Internasjonal litteratur benyttes i samtlige emner.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høy kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et digitalt innføringskurs i bruk av kilder i ulike formater - trykte og digitale. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Vurderingsformer

Det blir benyttet ulike vurderingsformer i studiet avhengig av det enkelte fagområdets egenart. De vurderingsformer som er valgt, sammen med arbeidsoppgaver utført underveis i studiet er viktige virkemidler for å realisere samspillet mellom de ulike emnene i studiet og at læringsutbyttet nås.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap