ÅRMBP Årsstudium i Music Business and Production

Årsstudium i Music Business and Production

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltidsstudium, med ukentlig undervisning på studiested Rena.

Studiets oppbygging og innhold

Årsstudium i Music Business and Production ivaretar et helhetlig fokus på musikk som kreativ virksomhet, kulturelt fenomen og kommersielt produkt. Studiet bygger på de to hovedemnene Music Business og Music Production, samt generelle emner som markedsføring, økonomi, organisasjonsforståelse og juss i form av opphavsrett, kontraktsrett og medierett. Studiets emner bygger på hverandre samtidig som de virker sammen og utfyller hverandre.

I alle emner skal det gjennomføres evaluering av undervisningen i tråd med høgskolens kvalitetssystem. Høgskolens studenter deltar i tillegg både i nasjonale evalueringer og i høgskolens egne årlige evalueringer. Resultatene fra evalueringene brukes i arbeid med videre kvalitetsutvikling av utdanningen.

Bakgrunn for studiet

Årsstudium i Music Business and Production er et ettårig studium med fokus på musikkbransjen. Gjennom dette studiet får du lære om hvordan musikkbransjen utvikles, med musikk som kreativ kulturskaper og produktutvikling i gjensidig samvirke. Studentene skal kunne omsette det kreativt kulturskapende til kommersielle produkter. Studiet har en unik profil gjennom at det gir studentene grunnlag for å drive verdiskaping innenfor musikkbransjen, enten gjennom sysselsetting eller ved å drive egen virksomhet.

Studiet er orientert mot musikkbransjens verdikjede og hovedinntektsstrømmer, henholdsvis; inntekter fra innspilt musikk, opphavsrettslige inntekter og inntekter fra livemusikk. Studiet forbereder studentene for forretningsmessig arbeid og utvikling innenfor musikkbransjen.

Som musikkskaper og artist har det blitt stadig viktigere å forstå økonomien i musikkbransjen. Gjør-det-selv-utviklingen de siste årene har gjort at mange kunstnere etablerer egne bedrifter helt fra starten, og dermed fungerer som både kreatører og bedriftsledere.

Studiet gir studentene forståelse for musikkbransjens arbeidsmåte, aktører og økonomiske system, med særskilt fokus på den digitale streaming-økonomien.

Studenter som ønsker å jobbe med musikkskaping og musikkproduksjon vil få et godt grunnlag for å utvikle og tilegne seg kunnskap innenfor det kreative arbeidet, samtidig som det kobles til hvordan man kan utvikle og kommersialisere verdier fra musikken som skapes.

Studenter som ønsker å jobbe i plateselskaper som for eksempel Universal Music Group og Playground Music Scandinavia, hos musikkforlag som Sony Music Publishing og Warner Chappell Music, på strømmetjenester som Spotify og Tidal, eller i livesektoren som booker, konsert- eller festivalarrangør, vil få en grunnleggende forståelse for hvordan musikkbransjens økonomi fungerer.

Markedsføring, opphavsrett og kontraktsrett, samt bransjens produkter og tjenester, er sentrale temaer i studiet, likeså nye teknologiområder som for eksempel kunstig intelligens.

Studiet kombinerer økonomiske og administrative fagområder som markedsføring, økonomi, organisasjon og ledelse, med mer bransjespesifikke emner. Denne kombinasjonen gir både teoretisk og praktisk innsikt og kunnskap som er relevant for musikkbransjen. Denne kunnskapen er også overførbar til andre typer virksomheter og kulturindustrielle sektorer.

Nært samarbeid med musikkbransjen, nasjonalt og internasjonalt, kjennetegner studiets innhold. Vi har forelesere fra bransjen og mulighet til deltakelse på bransjerelaterte aktiviteter som konferanser, workshops etc.

Læringsutbytte

Studentene skal gjennom studiet ha tilegnet seg grunnleggende bransjespesifikk kunnskap om musikkindustrien og bransjens samspill med andre bransjer, i tillegg til økonomiske og administrative kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Studiets læringsutbytter reflekterer det å kunne jobbe med det kreative, kulturskapende og forretningsmessige innenfor musikkbransjen.

Studiets utgangspunkt er musikkbransjen som en kulturell økonomi der kjernen, musikken, er avhengig av både kulturell og kommersiell virksomhet.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om bransjens historiske utvikling, oppbygging og virkemåte
 • har kunnskap om aktører, funksjoner og prosesser i musikkbransjen
 • har kunnskap om musikkbransjens økonomiske system og inntektsstrømmer og hvordan inntekter fordeles
 • har kunnskap om markedet, kommersiell produktutvikling og markedsføring
 • har kunnskap om kreativ musikkskaping og produksjonsprosesser
 • har kunnskap i musikkskaping for andre medier, kalt synkronisering
 • har kunnskap om livemusikk som sektor innenfor musikkbransjen
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for musikkbransjen og kan oppdatere sin kunnskap på området
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjennomføre systematisk vurdering av musikkbransjens utvikling, funksjonelle struktur og økonomiske system
 • kan ut fra en slik vurdering foreta strategivalg for bedrifter og aktiviteter i musikkbransjen
 • kan initiere, planlegge og gjennomføre produksjonsprosesser administrativt, kontraktsmessig, økonomisk og forretningsmessig
 • kan vurdere, produsere og utvikle musikk og sound
 • kan vurdere markeder og iverksette markedsføring av artister og musikk
 • kan utforme avtaler og forvalte rettigheter relatert til musikk
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning for å skape forutsetninger for økonomisk bærekraft
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser problemstillinger som er relevante for virksomhet i musikkbransjen
Generell kompetanse

Kandidaten

 • forstår bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige virkninger av virksomhetens beslutninger, og kan handle innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor gitte tidsrammer, både selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan formidle problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 •  kan identifisere behov for ytterligere kunnskap, søke kunnskap og utvikle sine ferdigheter
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, seminarer, oppgaveløsing, praktiske øvelser individuelt og i grupper, prosjektarbeid, veiledning, plenumspresentasjoner og selvstudium. Eventuelle obligatoriske arbeidskrav angis i hver emnebeskrivelse.

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer med interesse for musikk og hvordan musikk skapes, formidles, markedsføres, distribueres, oppfattes og konsumeres. Det vil si personer som er interessert i musikk som kulturell og kommersiell virksomhet, og som ønsker en utdanning med sikte på videre arbeid enten som selvstendig næringsdrivende, frilanser eller som ansatt i virksomheter i musikkindustrien.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for ulike jobber innen musikkindustrien, gjerne i kombinasjon med annen utdanning og/eller praktisk erfaring fra musikkbransjen. Studiet gir et godt grunnlag for et bredt utvalg jobber innen musikkbransjen, både for kommersielle aktører, institusjoner og andre organisasjoner.

Kandidater som har tatt årsstudiet kan søke seg videre inn på Bachelor i Music Business and Production ved Høgskolen i Innlandet (HINN). Det gis da fritak for førsteåret i bachelorstudiet, slik at bachelorgraden kan oppnås på normert tid (tre år). Det er også mulig å søke om å få innpasset årsstudiet, eller enkelte emner fra dette, i andre bachelorutdanninger ved HINN eller andre studiesteder i Norge eller utlandet.

Internasjonalisering

Musikkbransjen er en internasjonal bransje og dette speiles særlig i de bransjespesifikke emnene, hvor det å forstå og kunne operere i det internasjonale musikkmarkedet er sentralt. I enkelte emner vil undervisningen gjennomføres på engelsk. I tillegg er pensumlitteraturen i de fleste musikkbransjeemnene i stor grad på engelsk.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Studentene skal bruke aktuelle kilder i sine faglige arbeider til å strukturere og formulere faglige resonnementer. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet er hovedsakelig basert på økonomi og samfunnsvitenskap. Studentene vil derfor møte forskning innenfor disse fagområdene. Studentene vil også møte forskning gjennom forskningsbasert pensum og lærernes vitenskapelige kompetanse og FoU-aktivitet hvilket understøtter undervisningen og studentenes læring og selvstendige faglige aktivitet. Dette gir studentene innblikk i aktuelle forskningsprosjekter innen studiets ulike emner.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Det benyttes varierte vurderingsformer i studiet; skriftlige skoleeksamener, skriftlige hjemmeeksamener og muntlige eksamener. De fleste emnene har obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for at man skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

De konkrete vurderingsformene framgår av den enkelte emnebeskrivelsen.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring