RUPS4001 Perspektiver på psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet

  • Studiepoeng
   10
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum
  • Forkunnskapskrav

   Ingen spesielle krav.

Emnets innhold
 • Historiske og faglige perspektiver på psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet
 • Sentrale begreper i psykisk helse- og rusarbeid
 • Betydningen av menneskers egne erfaringer og forståelser knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet
 • Kriser, traumer, tap, rasisme, vold og seksuelle overgrep
 • Helsefremmende og forebyggende aspekter innen psykisk helse- og rusarbeid
 • Klassifikasjoner, uttrykksformer og erfaringer av psykiske lidelser og rus lidelser
 • Stigma, eksklusjon, utenforskap, sosial deltakelse og integreringsprosesser
 • Kunnskapsbasert praksis og informasjonskompetanse

 

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 

 • har avansert kunnskap om hvordan psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet kan forstås ut ifra ulike perspektiver herunder historiske, biologiske, psykologiske, sosiale, eksistensielle og kulturelle perspektiv.
 • har inngående kunnskap om hvordan problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet kan forstås fra ulike perspektiver.
 • har inngående kunnskaper om betydningen av menneskers egne erfaringer og forståelser knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet.
 • har inngående kunnskap om betydningen av kjønn, alder, sosiokulturell kontekst og levekår, herunder økonomi, arbeid, boforhold og sosial deltakelse for psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet.
 • har avansert kunnskap om samspillet mellom psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet, og sammenhenger med fysisk helse og livsbelastninger, herunder kriser, traumer (inkludert historiske traumer), tap, rasisme, vold og seksuelle overgrep.
 • har inngående kunnskap fra ulike perspektiver om forhold på individ-, gruppe- og samfunnsnivå som kan hemme og fremme bedringsprosesser, gode hverdagsliv og sosial deltakelse i for eksempel skole og arbeidsliv.
Ferdigheter

Studenten

 

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike perspektiver på psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet og problemer knyttet til psykiske helse, rusmiddelbruk og avhengighet og anvende kunnskapen i profesjonsutøvelse.
 • kan analysere samspillet mellom kjønn, alder og sosiokulturell kontekst, herunder minoritetskulturer, og problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet, og kan anvende kunnskapen for å møte differensierte hjelpebehov.
 • kan analysere samspillet mellom psykisk helse og rusmiddelbruk og levekår, herunder økonomi, arbeid, boforhold og sosial deltakelse og anvende kunnskapen i profesjonsutøvelse.
 • kan analysere samspillet mellom psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet, og fysisk helse og livsbelastninger, herunder kriser, vold, tap og seksuelle overgrep og bruke dette til å gjennomføre avansert psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.
 • kan arbeide på individ, gruppe og samfunnsnivå for å fremme bedringsprosesser, gode hverdagsliv og sosial deltakelse i for eksempel skole og arbeidsliv for dem det gjelder, deres familie og nettverk.
Generell kompetanse

Studenten

 

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter om ulike perspektiver på psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver.
 • kan kommunisere om ulike perspektiver og forståelser knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet med dem det gjelder, deres familie og nettverk, samarbeidspartnere og allmenheten.
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Oppgaveskriving
 • Digitale læringsformer

Det inngår ikke praksis i emnet.

Det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlige har ansvaret for at evalueringen gjennomføres.

Arbeidskrav
 • Et skriftlig individuelt arbeidskrav
 • Et skriftlig arbeidskrav i gruppe
 • Deltagelse i seminarer.
Vurdering

7 dager med utlevering

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Eksamen kan avlegges på engelsk.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for helse- og sykepleievitenskap