PEDD2001 Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold

Studentene vil i emnet få en innføring i spesialpedagogisk arbeid, både på individ- og systemnivå. De vil få en innføring i ulike forståelsesmåter og tilnærminger i spesialpedagogisk arbeid, og hva som utløser retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulike aktører i den spesialpedagogiske praksis bli belyst. Studentene vil få en grunnleggende innsikt i det spesialpedagogiske støttesystemets oppbygging og funksjon, og i samarbeidet mellom de ulike aktørene.

Emnet gir også en innføring i ulike lærevansker og funksjonsnedsettelser, og arbeidsmåter knyttet til disse, både med tanke på forebygging, pedagogisk utredning, oppfølging og tiltak.

Emnet gir en innføring i spesialpedagogens rolle i dag.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til overordnete prinsipper, forståelsesmåter og tilnærminger i spesialpedagogisk arbeid.
 • har kunnskap om betydningen av dialog og samarbeid i spesialpedagogisk arbeid, og hva som kjennetegner en god og likeverdig dialog.
 • kan gjøre rede for det spesialpedagogiske støttesystemets oppbygging og funksjon.
 • kan gjøre rede for den spesialpedagogiske tiltakskjeden i forbindelse med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.
 • har kunnskap om ulike lærevansker og funksjonsnedsettelser, og spesialpedagogiske arbeidsmåter.
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne valg.
 • kan identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse.
Generell kompetanse

Studenten

 • kan vise innsikt i og evne til å drøfte relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.
 • kan reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom det bidra til utvikling av god praksis.
Arbeids- og undervisningsformer

Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter er et samlingsbasert emne, med to samlinger, hver samling er på to dager. Samlingene suppleres med nettforelesninger og/eller nettressurser.

Under samlinger blir det lagt opp til forelesninger, diskusjoner og arbeid i grupper/seminar. Egenaktivitet/selvstudium er en forutsetning for gjennomføringen, og det forutsettes av studentene forbereder seg til samlingene.

Arbeidskrav

Emnet har to obligatoriske arbeidskrav.

For å gå opp til eksamen kreves det at obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent, og det er krav til 50 prosent oppmøte ved samlinger og seminar.

Vurdering

Emnet avsluttes med 7 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen. 

Presentasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
7 Dag(er)
 • Alle
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
SPE2003/2 Spesialpedagogikk: Behov og arbeidsmåter
15
SPE2005/1 Deltakelse og marginalisering del 2
15
SPE2004 Deltakelse og marginalisering del 2
15
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk