PEDD1003 Utdanning og sosialiseringshistorie

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold

Emnet tar for seg barndommen fra antikken og fram til vår tid. Det legges vekt på endringer i oppdragelsessynet og endringer i tenkningen rundt opplæring og utdanning. Ved å gi et historisk blikk på barn og unge, kan oppvekst og utdanning vurderes opp mot samfunnsgitte betingelser.

Emnet er konsentrert om sentrale begreper som oppdragelse, sosialisering, utdanningssystemet som system, institusjoner og organisasjoner og hovedtrekkene i skoleutviklingen i det 20. århundre. Emnet omfatter både realhistorie og den pedagogiske idehistorie.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
 • Studenten har oversikt over hovedtrekkene i barndommens historie fra antikken til i dag og har en forståelse av årsakene til sentrale endringer over tid.
 • Studenten har oversikt over den historiske utviklingen av pedagogiske institusjoner, skoler og utdanning i nyere tid og har en forståelse for de forhold som ligger til grunn for utforming av og endring på dette feltet både med hensyn til politiske, kulturelle, sosiale, økonomiske og pedagogiske forhold.
Ferdigheter
 • Studenten kan reflektere over sammenhenger mellom vilkår for oppvekst, pedagogiske institusjoner, skole og utdanning.
 • Studenten kan formidle fagets innhold både muntlig og skriftlig.
 • Studenten kan på egen hånd søke litteratur om de tema som tas opp i emnet, lese tekster og framstille skriftlig hovedinnhold og kjernepunkt fra tekstene.
Generell kompetanse
 • Studenten har innsikt i forholdet mellom utvikling av pedagogiske institusjoner og samfunnsendringer samt i individets stilling i kunnskapssamfunnet
 • Studenten har historisk bevissthet om barndommens og pedagogikkens avhengighet av tid og sted.
 • Studenten kan kritisk vurdere barn og unges oppvekstsvilkår.
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer med fokus både på samarbeid og egenaktivitet. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles arbeidsoppgaver og bidrar til et bra læringsmiljø.

Arbeidskrav

Det er to obligatoriske arbeidskrav:

 • Individuell fagoppgave med utgangspunkt i utdannings- og sosialiseringshistorie.
 • Litteraturseminar med grupperapport. I litteraturseminarene skal studentene i gruppe gjennomgå og reflektere over en del av pensum. Arbeidet skal resultere i en rapport med vekt på referat av kjernepunkter.
Vurdering

Eksamen er en skriftlig hjemmeeksamen over 5 dager. 

Presentasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
5 Dag(er)
 • Alle
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
GPD1001/2 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid
15
Emnet overlapper sammen med pedflex p1 «Pedagogiske grunnbegreper i teori og praksis» GPD 1001 og ped 1002.
PED1002 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid
15
Emnet overlapper sammen med pedflex p1 «Pedagogiske grunnbegreper i teori og praksis» GPD 1001 og ped 1002.
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk