PEDD1002 Læring og undervisning

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold

Emnets tematikk omfatter kunnskap om barn og unges utvikling og oppvekst. Det legges vekt på å formidle kunnskap om barn og unges danning, sosialisering og identitetsutvikling i et komplekst og flerkulturelt samfunn. Emnet ser på ulike syn på oppdragelse og danning både innenfor samme samfunn og mellom ulike samfunn, og det tas utgangspunkt i både et individperspektiv og et samfunnsperspektiv.

Videre arbeider emnet med kommunikasjonsteori, didaktikkbegrepet, læreplanteori og utviklings- og læringsteori. Prinsippene i det teoretiske grunnlaget vil bli forsøkt vurdert i sammenheng med ulike praktiske problemer, som undervisning i forskjellige skoleslag, personlig kommunikasjon, popularisering av fagstoff, bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i undervisning og veiledning, samt om vårt forhold til moderne medier. Drøfting av ideologiske og faglige konsekvenser av ulike pedagogiske framgangsmåter. Problemområdet har overveiende fokus på pedagogisk psykologi og didaktikk. 

Læringsutbytte

Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
 • Studenten har oppnådd oversikt over sentrale begreper og teorier som brukes i forbindelse med undervisning og formidling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger i skolen og i samfunnet ellers.
 • Studenten har kunnskap om barn og unges læring og utvikling – særlig innenfor organisert pedagogisk virksomhet
 • Studenten har kjennskap til praktiske tiltak for å legge til rette for flerkulturelle møter på barn og unges oppvekstarenaer, og for de ulike begrunnelsene for tiltakene.
 • Studenten har kjennskap til noen hovedtanker i det spesialpedagogiske og sosialpedagogiske fagområdet hvor blant annet kunnskaper om, holdninger til og refleksjonsevne knyttet til barn og unge med særskilte behov inngår.
Ferdigheter
 • Studenten har evne til å legge fram kritiske vurderinger av hvilke virkninger ulike former for undervisning, formidling av informasjon og kommunikasjon kan ha for individ, grupper og for samfunn
 • Studenten har innsikt i hvilke faktorer som kan være avgjørende for målsetting og valg av framgangsmåte i undervisningssituasjoner, hvor også ulike medier tas i betraktning, utvikle evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning samt å gjøre rede for dette skriftlig og muntlig.
 • Studentene har evne til å vurdere sosialisering i et pluralistisk samfunn og reflektere over hvilke konsekvenser dette kan ha for pedagogisk arbeid.
Generell kompetanse
 • Studentene skal vise evne til å anvende relevant teori i skriftlig arbeid for å vurdere konsekvenser av endrede samfunnsbetingelsers innvirkning på oppdragelse, sosialiseringsprosesser og identitetsutvikling.
 • Studentene skal oppøve innsikt i, forståelse for og vurdering av sammenhengene mellom oppdragelse, sosialiseringsprosesser og identitetsutvikling og i hvordan disse påvirkes og betinges av ulike samfunnsforhold og verdier.
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer med fokus på samarbeid og med stor grad av egenaktivitet. Uavhengig av om man tar nettbasert eller samlingsbasert modell, så forutsettes det at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles arbeidsoppgaver og læringsmiljø. Utgangspunktet for valg av innhold og arbeidsformer er at pedagogisk forståelse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon.

Arbeidskrav
 • Arbeidskrav 1: ”Kursoppgaven” er en gruppeoppgave der studentene skal arbeide med gjennomføringen av et kurs eller undervisningsopplegg hvor de skal anvende didaktisk tenkning.
 • Arbeidskrav 2: Individuell fagoppgave med utgangspunkt i emnets temaområder.

 

Vurdering

Eksamen er en individuell muntlig eksamen. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Muntlig eksamen
ECTS - A-F
Individuell
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
PED1003 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle
15
GPD1002/2 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle
15
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk