LAN1101 Innføring i landbruk

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Blæstad
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Plantedyrking
  • Gjødsel og gjødselplanlegging
  • Dyrkingsteknikk, vekstskifte, plantevern og ugrasregulering
  • Konvensjonell og økologisk plantedyrking
  • Kalkyler for planteproduksjon
 • Husdyrhold
  • Fôring og stell av storfe, sau, svin og fjørfe
  • Husdyravl
  • Konvensjonelt og økologisk husdyrhold
  • Kalkyler for husdyrproduksjon
 • Maskiner og redskaper i jordbruket
 • Jordbruksbedriften som arbeidsplass
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Kvalitetssystemer i jordbruket
  • Jordbruksforetakets driftsoverskudd
 • Landbruket og samfunnet
  • Landbrukshistorie
  • Forvaltning, lover og forskrifter
  • Landbruk i lavinntektsland

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om plantedyrking
 • har kunnskap om husdyrhold
 • har kunnskap om de viktigste maskiner og redskaper som anvendes i jordbruket
 • har kunnskap om jordbruksforetakets egenart som arbeidsplass
 • har kunnskap om landbrukets rolle i samfunnet
Ferdigheter

Studenten

 • kan finne fram til relevant faglig kunnskap om temaer innafor norsk landbruk
 • kan anvende faglig kunnskap på problemstillinger innafor landbruket
Generell kompetanse

Studenten

 • kan presentere kunnskap om norsk landbruk muntlig overfor en forsamling
 • kan gjøre rede for sentrale temaer innafor norsk landbruk skriftlig
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid 
 • Studentpresentasjoner
 • Ekskursjoner
 • Demonstrasjoner
 • Selvstudium
Arbeidskrav
 • Tre muntlige presentasjoner i grupper på maksimalt fem studenter. Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.
Vurdering
 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.
Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell
4 Time(r)
Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag