IDR1019 Læring og ledelse i aktiviteter

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst, 2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen.

Emnets innhold

Dette emnets hovedmål er å gi studentene inngående kunnskaper om ulike idretters egenart samt gi dem et helhetlig pedagogisk kunnskapsgrunnlag som muliggjør bevisste idrettsdidaktiske overveielser. Helt sentralt i emnet er forståelsen av hva vi skal tilrettelegge og veilede for, som i dette emnet er de ulike idrettenes egenart og forskjellighet. Det pedagogiske kunnskapsgrunnlaget er fundert på fire overordnede perspektiver for å skape konstruktive læringsprosesser i idrett. Disse perspektivene vil gi studentene en helthetlig forståelse for aktivitetene og hvordan de kan undervise i dem. Undervisningsprinsippene legger vekt på å skape konstruktive læringsprosesser i idrett.

Studenten skal i løpet av emnet gjennomføre praksis tilsvarende to arbeidsuker. Praksis kan være ledsager av mennesker med funksjonsnedsettelser, idrettslag, SFO, barnehage eller tilsvarende. 

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studentene følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap

• Grunnleggende kunnskap om hvilke læringsmiljøer som fremmer motivasjon, gode læringsstrategier, trygghet og trivsel (knyttet til perspektiv 1 over)

• Kunnskap om utviklingsprosessen fra barn og ungdom til voksen eliteutøver, herunder hvilke type aktiviteter som fremmer langsiktig utvikling og hindrer frafall i idrett (knyttet til perspektiv 2 over)

• Innsikt i sentrale pedagogiske teorier og metoder innen aktivitetsdidaktikk, som tilrettelegging og veiledning. Med veiledning menes her både å instruere, gi råd og coache (knyttet til perspektiv 3 over)

• Forståelse for hvordan man kan fremme ferdighetstilegnelse gjennomeksplisitt og implisitt læring, bruk av dynamisk systemteori og ved random versus blocked practice (knyttet til perspektiv 4 over)

Ferdigheter

• Kan anvende motivasjonsteorier ved planlegging av idrettsaktiviteter

• Kan anvende sentrale pedagogiske teorier og metoder ved planlegging og gjennomføring av idrettsaktiviteter

• Kan anvende prinsippene implisitt og eksplisitt læring i forbindelse med trening, inkludert gjøre overveide valg ut fra kontekstuelle forhold som type idrett og deltakernes alder, ferdigheter og motivasjon

• Kan fungere tilfredsstillende i studentgrupper ved planlegging og gjennomføring av idrettsaktiviteter, samt ved studentframlegginger

Arbeids- og undervisningsformer
 • forelesninger/seminarer
 • praktiske timer
 • individuelle oppgaver
 • gruppeoppgaver
 • studentpresentasjoner
 • praksis som ledsager/veileder tilsvarende to arbeidsuker
Arbeidskrav

• Det er krav om minst 80 % oppmøte i emnets praktiske timer

• Godkjent praksis (mer eksakt info om dette gis ved studiestart)

• Godkjent praksisrapport

• Gruppepresentasjon basert på en case- oppgave

Vurdering

Gruppeoppgave med inntil 4 studenter med innlevering (vektlegges 50%) og en individuell muntlig utspørring (vektlegges 50%). Prestasjonen vurderes til A-F der E er laveste ståkarakter

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Oppgave
ECTS - A-F
Gruppe
50
Digital ressurs til bruk i eksamenens presentasjonsdel, ellers ingen.
Muntlig eksamen
ECTS - A-F
Individuell
50
Digital ressurs til bruk i eksamenens presentasjonsdel, ellers ingen.
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap