2ØLA111N Innføring i økologisk landbruk

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Regelverk og verdigrunnlag for økologisk landbruk
 • Økologisk landbruk, matkvalitet, miljø og ressursforbruk
 • Klimaendringene og konsekvenser for norsk jordbruk og verdens matproduksjon
 • Jord, jordstruktur og jordarbeiding
 • Vekstskifte, plantevern og ugrasregulering
 • Økologisk plantedyrking på gårdsnivå og markedshage
 • Økologisk husdyrhold
 • Regenerativt jordbruk og karbonbinding i jord

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om jord, plantedyrking og husdyrhold i økologisk landbruk
 • kjenner regelverk og rammebetingelser og har forståelse for økologisk landbruk
 • har oversikt over økologisk landbruk i forhold til matkvalitet, miljø, ressursforbruk og klima
 • har oversikt over regenerativt jordbruk og markedshagedyrking
Ferdigheter

Studenten

 • kjenner til fagområdets egenart og plass i samfunnet
 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg og forslag innen økologisk gårdsdrift
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til problemstillinger innen økologisk landbruk
Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan vurdere økologisk drift i forhold til miljøhensyn og matproduksjon
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og presentere disse skriftlig i tråd med etiske krav og retningslinjer
Arbeids- og undervisningsformer
 • Nettforelesninger
 • Undervisningsfilmer
 • Selvstudium
 • Fagdiskusjoner via nettet
Arbeidskrav
 • To individuelle skriftlige innleveringsoppgaver
Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
Bestått - Ikke bestått
Individuell
6 Time(r)
100%
Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag