Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

1MAVITEN Vitenskapsteori og forskningsmetode

  • Studiepoeng
   15
  • Startsemester
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer

Emnets innhold

 • Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori
 • Forskningsprosessen
 • Forskningsmetoder og forskningsdesign
 • Kvalitative og kvantitative metoder
 • Systematiske søk av litteratur
 • Formidling av forskning
 • Kritisk vurdering av forskning
 • Forskningsetikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har spesialisert innsikt i vitenskapsteori og forskningsmetoder innenfor fagområdene i sitt masterprogram
 • Har inngående kunnskap om kvalitetsvurderinger av kvalitative, kvantitative og blandete metoder (mixed methods)
 • Har inngående kunnskap om ulike typer formidling av forskningsresultater
 • Har evne til å reflektere systematisk over forskningsprosess og forskningsdesign

Ferdigheter

Studenten

 • Kan gjøre avanserte og systematiske søk etter forskningskunnskap
 • Kan kritisk analysere, tolke og anvende forskningsresultat
 • Kan vurdere og begrunne valg av forskningsmetoder i masteroppgave eller skriftlig arbeid med utgangspunkt i vitenskapsteoretiske posisjoner
 • Kan under veiledning gjennomføre et selvstendig skriftlig arbeid innenfor fagområdene i sitt masterprogram 

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan reflektere over forskningsetiske problemstillinger, inkludert datahåndtering og personvern
 • Kan formidle eget fag og forskning både muntlig og skriftlig
 • Kan utvikle et metodisk og teoretisk velfundert prosjektdesign

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Oppgaveskriving med opponentskap
 • Veiledning
 • Selvstudium

Arbeidskrav

 • To skriftlige arbeidskrav
 • Deltatt i gruppeveiledning med opponentskap, slik dette er organisert og presisert i undervisningsplanen

Vurdering

Skriftlig individuell semesteroppgave utleveres på første samling og eksamensperioden varer hele semesteret. Den vurderes med bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.

 

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell ( - )
 • Alle

Fakultet

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Institutt

Institutt for sosialvitenskap og veiledning