Transport-, terminal- og lagerlogistikk

Transport-, terminal- og lagerlogistikk

 • Studiefakta
  • Fagområde
   Logistikk
  • Studieprogram
   Transport-, terminal- og lagerlogistikk
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Studieform
   Nettbasert med samlinger
  • Studiepoeng
   30
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studieplanansvarlig
   Ruth Laeskogen Hoff
  • Startsemester
   2023 Vår
Introduksjon

Logistikk handler om flyt i mange ledd og mange prosesser. Studentene skal gjennom studiet få en helhetsforståelse av verdikjeder –sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden for å oppnå økonomiske resultater.Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Det forstår flere og flere, og behovet for fagfolk innen logistikk er enormt i alle bransjer. Det er behov for mer effektive og lønnsomme lager og transportører, bedre lagerplanlegging og distribusjon. Videre er fokuset på miljø, optimalisering av intern verdikjede og optimal samhandling med både kunder og leverandører i verdikjeden sentralt innen logistikk. Det samme er viktigheten og forståelsen for å redusere ikke-verdiskapende prosesser i bedrifter og bransjen generelt.

Læringsutbytte

Med kunnskap menes en forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Med ferdigheter menes evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. De ulike typene ferdigheter kan være kognitive, praktiske, kreative eller kommunikative.

Med generell kompetanse menes å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om begreper, modeller, prosesser og verktøy som benyttes innenfor transport-, terminal- og lagerlogistikk
 • har innsikt i lover, forskrifter, konvensjoner, EU-regler og retningslinjer som gjelder logistikk, innkjøp og bærekraft
 • har bransjekunnskap innen transport og logistikk, og kjenner til yrkesfeltet med tanke på transportplanlegging, lager, terminaler og innkjøp
 • kan tilegne seg og oppdatere sin kunnskap om temaer innen transport-, terminal- og lagerlogistikk
 • forstår logistikkfagets betydning for verdiskaping, samfunnsutvikling og det grønne skifte lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap om logistikkløsninger knyttet til varestrømmer i arbeidslivet, både innen bedriftsøkonomisk og miljømessig sammenheng
 • kan anvende relevante faglige verktøy innen logistikk, og bruke disse for å identifisere og løse logistiske utfordringer
 • kan finne informasjon og fagstoff relatert til bærekraft, innkjøp og transport- og lagerlogistikk som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge prosesser og situasjoner, og iverksette tiltak for forbedringer av transport og logistikk
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper innen transport-, terminal- og lagerlogistikk
 • har utviklet en etisk grunnholdning som er i tråd med nasjonale og internasjonale krav og retningslinjer for miljø og kvalitet
 • kan utføre arbeidet etter behov og krav fra egen virksomhet og fra kunder, og i tråd med etiske krav, retningslinjer og lov- og regelverk
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen innkjøp, bærekraft og logistikk, samt med eksterne aktører som kunder og offentlige myndigheter
 • kan bidra til utvikling av arbeidsmetoder og tjenester ved å beherske aktuelle verktøy, følge med på nye trender og ny teknologi innen logistikkfaget som kan føre til nyskapning og innovasjon
Opptakskrav

Opptak til modulene krever relevant fagbrev/svennebrev eller dokumentasjon av tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer for opptak til studietilbudet. For utdanning innen logistikk kvalifiserer alle fagbrev/svennebrev til opptak, i tillegg til generell studiekompetanse. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids-og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Opptaksvilkår er beskrevet i gjeldende Forskrift om høyere utdanning ved Fagskolen Innlandet https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113

Denne beskriver blant annet:

 • Generelt opptaksgrunnlag
 • Opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis
 • Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (Betinget opptak)
 • Opptak på visse vilkår
 • Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning
 • Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Alle fag-/svennebrev og studiekompetanse er kvalifiserende for opptak. 

Poengberegning og rangering ved opptak

Det er fastsatt nasjonale regler for poengberegning og rangering ved opptak. Dette er beskrevet i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanninghttps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-11-1005, kap. 3.

Søknad

Informasjon om søknad finner du på Fagskolen Innlandets hjemmeside.

Arbeids- og læringsformer

Lærerstyrte aktiviteter mellom samlinger 

I begrepet «Lærerstyrte aktiviteter mellom samlinger» legger vi både synkron og asynkron aktivitet.

Dette kan være gruppearbeid, diskusjonsforum i læringsplattformene, veiledning både til enkeltstudenter, grupper og for klassen. De lærerstyrte aktivitetene bør støtte opp under kommunikasjon og dialog mellom lærer og studenter.

Med «synkron» aktivitet mener vi aktivitet som foregår i nåtid: lærer og student ser/snakker med hverandre i sanntid. Dette kan være «live» forelesning med mulighet for kommunikasjon begge veier, nettmøter, eller chataktivitet mellom lærer og enkeltstudenter/gruppe av studenter.

«Asynkron» aktivitet er eksempelvis at studenter ser opptak av en forelesning, kommuniserer digitalt med lærer og medstudent(er), svarer på elektroniske tester og undersøkelser, poster innlegg i tråder hvor man ikke forventer at andre deltakere er til stede, men er til og fra.

Vurdering

Grunnlaget for all vurdering er studieplanenes læringsutbyttebeskrivelser både på overordnet nivå (O-LUB) og på emnenivå (E-LUB). Vurdering benyttes som metode for at studentene skal reflektere over ulike aspekter ved læring. Vurderingsformen bestemmes av formålet med vurderingen og vil variere innenfor hver enkelt emne og innenfor studieforløpet som helhet. Vurdering henger nært sammen med arbeids- og læringsformer.

Vurdering for læring (formativ vurdering) handler om å gi veiledning og tilbakemelding på studentenes arbeid og prestasjoner, og fremover-melding med råd om forbedringer. Studentene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Vurdering som læring kan brukes som læringsaktivitet der studentene vurderer eget og medstudenters arbeid. Det gjør dem mer bevisste på hvor de er i sin læring, hvor de skal, og hvordan de best kan komme dit.
Vurdering av læring (summativ vurdering) gir en oppsummering av hva studentene har lært. Det er studentens sluttkompetanse som skal måles på slutten av emnet, og emnet vurderes som en helhet. Studiet skal gjennomføres på en slik måte at skolen på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere i hvilken grad studenten har nådd læringsutbyttet som er beskrevet i studieplanen for utdanningen. Avsluttende prøver eller innleveringer skal ha et innhold som står i klar sammenheng med læringsutbyttebeskrivelsene i emnet, der studenten har hatt muligheten til å forbedre seg på grunnlag av fremover-meldinger. Mappevurdering kan benyttes.

Det enkelte emnes særegenhet må være førende for valg av vurderingsform. Det utarbeides vurderingskriterier til skriftlige og muntlige arbeidskrav. Vi viser for øvrig til KS rutine 1.5.1.1

Karaktersystem

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) har fastsatt følgende karakterskala og beskrivelse av grunnlag for karaktersetting. Beskrivelsene bygger på de grunnprinsippene som legges til grunn for det nasjonale karaktersystemet på alle studienivå i universitets- og høyskolesystemet:

SymbolBetegnelseGenerell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier
AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg.
Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
BMeget godMeget god prestasjon.
Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
CGodJevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
DNokså godEn akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.
Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
ETilstrekkeligPrestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
FIkke beståttPrestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene.
Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
Tema i Transport-, terminal- og lagerlogistikk
EmnebeskrivelseTemaStudiepoeng
20TL54A Innføring i logistikk, lager og transport
 • Introduksjon i logistikk

 • Begreper og sammenhenger 

 • Verdikjeder 

 • Roller innen logistikk 

 • ​Logistikktrender  

2,5
20TL54B Transportplanlegging
 • Planlegging av sjåførers arbeidsdag (Kjøretid / AML, HMS, Tariffavtaler) 

 • Dokumenter innen transportlogistikk, lover og regler NSAB2015/VAL 

 • Beregning av transport- og logistikktjenester  

 • Samferdselspolitikk og samhandling 

 • Digitalisering, miljø og bærekraft 

5
20TL54C Lager og terminalledelse
 • Roller og krav innen lager-og terminalfaget

 • Modeller for organisering av lager

 • Effektivisering av lagerløsninger ogbruk avteknologi

 • Lover og regler innen faget

 • Aktører rundt lager og terminaldrift

5
20TL54D Bærekraftig logistikk
 • Forsyningskjeder og forsyningsledelse 

 • Bærekraft og sirkulær økonomi 

 • Verdiskapning i et bærekraftperspektiv. 

 • Drivkrefter og trender i det grønne skiftet, og det gode eksemplet 

5
20TL54E Befraktere og transportbestillere
 • Samferdselspolitikk og miljøpolitikk (grønne skifte) 

 • Økonomi 

 • Transportkapasitetsplanlegging, prognoser, kapasitet og flyt. 

 • Kunde og markedsorientert logistikk 

 • Forhandlinger/innkjøp

5
20TL54F Bylogistikk og mikrohuber
 • Begreper, produkter og tjenester innen bylogistikk og mikrohuber. 

 • Samhandling mellom bransjer og det offentlige.  

 • Aktørnøytrale huber, proprietære huber, knutepunkthuber. 

 • Utleveringspunkter og sisteleddstransport. 

 • Trender, nullutslippskjøretøy og nullutslippsoner. 

2,5
20TL54G Innkjøp og forhandlinger
 • Innkjøp av betydning for bedriften  

 • Grunnleggende innkjøp og organisering av innkjøpet i verdi og forsyningskjeden  

 • Digitale innkjøpsanalyser metoder og modeller  

 • Leverandørersamarbeid

5
Sum30
Studiets struktur og oppbygning

Fagskolen Innlandet organiserer modulene i studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk nettbasert med fysiske samlinger.

Hver modul gjennomføres over 5-9 arbeidsuker (avhengig om det er 2,5 eller 5 stp), der to av ukene består av todagers fysiske samlinger. I de øvrige ukene gjennomføres modulen nettbasert med én nettsamling per uke. Omfang av forventet læringsaktiviteter er til sammen 130 timer (5 stp.) og 65 timer (2,5 stp.).

Hver modul er frittstående, og det er mulig å ta én eller flere moduler. Det anbefales å ta innføringsfaget først, for å danne en felles plattform og forståelse for gjennomføring av de videre modulene.

Forventet arbeidsinnsats i Transport-, terminal- og lagerlogistikk
EmnebeskrivelseStudiepoengUndervisning/veiledningLærerstyrte aktiviteter mellom samlingerSelvstudiumSum
20TL54A Innføring i logistikk, lager og transport 2,513124065
20TL54B Transportplanlegging5252481130
20TL54C Lager og terminalledelse5252481130
20TL54D Bærekraftig logistikk5252481130
20TL54E Befraktere og transportbestillere5252481130
20TL54F Bylogistikk og mikrohuber2,513124065
20TL54G Innkjøp og forhandlinger5252481130
Sum30151144485780
Studiemodeller
Transport-, terminal- og lagerlogistikk
Tekniske forutsetninger

PC –krav

Studiet legger til rette for bruk av egen bærbar PC som skal brukes både på skolen og hjemme. Den skal kjøpes inn slik at du har den med første skoledag. WIFI er i hele bygget. I undervisningen benyttes programmer som stiller store krav til PC.

Kravspesifikasjoner til PC (anbefales):

 • Min. 14” skjerm
 • 64 bit operativsystem (Windows 10)
 • 8 GB DDR3 minne
 • HDMI‐utgang(evt overgang VGA-HDMI)
 • Trådløst grensesnitt(WIFI)
 • Harddisk kapasitet er på 500 GB
 • Numerisk tastatur

Ekstra utstyr (anbefales):

 •  Minnepinne
 • Datamus

Nettstudenter må i tillegg ha:

 • Webkamera
 • Headset med mikrofon og USB tilkobling

Kun Windows-baserte PC-er grunnet fagprogrammer!

Krav til dataprogrammer:

Studenten har ansvar for å skaffe følgende programmer:

 • MS Office 365

Som student kandu installere Office 365 kostnadsfritt fra læringsplattform (gjelder kun Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Installasjon er mulig ved studiestart.

 • Informasjon om andrefagrelaterte programmer kommer ved studiestart.

Det tas forbehold om endringer.

Jobbmuligheter

Modul-utdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Studiet kvalifiserer til jobber som omhandler logistikk generelt, om det er innen transportvirksomheter, lager, spedisjon, terminaler, grossister, industri, helse eller andre offentlig virksomheter. Du kan også jobbe som rådgiver, lagerleder, terminalleder, befrakter og andre mellomlederstillinger sammen med nødvendig praktisk erfaring i faget. 

Godskriving og fritak

Studiet er delt inn i moduler som er minste resultatbærende enhet. Når en student er tatt inn til studier som består av flere moduler, kan det være aktuelt å søke innpasing eller fritak fra enkeltmoduler. Det er mulig å søke om fritak for en eller flere moduler dersom man kan dokumentere tilsvarende kompetanse i den modulen fra før. Det er også mulig å søke om innpassing av moduler dersom dette er helt likt. Se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113, § 2-9.

Mulighet for å ta enkeltemner

Enkeltmoduler kan tas uavhengig av hverandre, og kandidaten får karakterutskrift ved gjennomført og bestått modul.

Sluttdokumentasjon

Vitnemål

Etter fullført og bestått fagskoleutdanning, utstedes det vitnemål. Med tanke på internasjonal bruk, skal vitnemålet også merkes med begrepet Vocational Diploma (VD).

På vitnemålet skal fagretning og fordypning framkomme.

Vitnemålet skal omfatte de emnene som inngår i utdanningen.

Vitnemålet skal påføres emnenes omfang i studiepoeng og de karakterene som er oppnådd.

Der hovedprosjekt er en del av studiet skal tittel og beskrivelse av dette framgå.

Karakterutskrift

For studenter som kun gjennomfører deler av et fagskolestudium, utstedes det karakterutskrift når antall avtalte emner er fullført. Etter fullført, men ikke bestått fagskoleutdanning utstedes det også karakterutskrift.

Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål

For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål, må studenten avlegge studiepoeng ved fagskolen som tilsvarer den minste resultatbærende enheten i fagskoleutdanningen studenten ønsker vitnemål for. "Den minste resultatbærende enheten" er et emne (fagskoleforskriften § 2 (lovdata.no)). I tilfeller hvor studenten har bestått ulike emner ved ulike fagskoler, er det normalt den siste fagskolen som har hatt studenten før fullført utdanningsløp, som har ansvaret for å utstede vitnemålet (se fagskoleforskriften § 38 (lovdata.no)).

Litteratur

For litteraturliste, se hver enkelt modul.

Godkjent av
Ruth Laeskogen Hoff