20TL54G Innkjøp og forhandlinger

20TL54G Innkjøp og forhandlinger

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Logistikk
  • Emnekode
   20TL54G
  • Studieprogram
   Transport-, terminal- og lagerlogistikk
  • Studiepoeng
   5
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2024 Vår
Introduksjon

Modulutdanning: Innkjøp er et viktig område som påvirker bedriftens økonomi og drift, samt hvor bærekraftig driften er. Det påvirker bedriftens muligheter til å jobbe med logistikk, og til samhandling med andre aktører.

Gode og bærekraftige innkjøp krever innkjøpere med tverrfaglig kompetanse. Det er gjennom innkjøp vi velger hvilke leverandører vi skal jobbe med på alle områder i bedriften. Innkjøp påvirker blant annet hvilke energikilder vi skal benytte, hvilke lager- og transportløsninger som er kostnadseffektive og bærekraftige. Og hvilke innsatsfaktorer og råvarer vi velger for å kunne redusere avfall og øke gjenvinningsgraden av innkjøpt vare.                               

Innkjøp skal kunne setter krav til leverandørene, for eksempel produktets egnethet for gjenbruk, krav til sluttbehandling, økonomisk gunstig i et livsløpsperspektiv, miljøskadelige stoffer og etikk.  

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Tema
 • Innkjøp av betydning for bedriften  

 • Grunnleggende innkjøp og organisering av innkjøpet i verdi og forsyningskjeden  

 • Digitale innkjøpsanalyser metoder og modeller  

 • Leverandørersamarbeid

Emnets innhold

Innkjøpets betydning for bedriften  

 • Innkjøpsdefinisjoner og omfang av innkjøp og ulike typer innkjøp   

 • Totalprisen for innkjøpet  

 • Hvilke miljø og etiske krav settes til innkjøpet   

 • Standarden ISO 20400:2017 bærekraftige innkjøp  

Grunnleggende innkjøp og organisering av innkjøpet i verdi og forsyningskjeden  

 • Innkjøpstrategi påvirkning på bedriftens bærekraft i verdi og forsyningskjeden  

 • Innkjøpsrollen i verdi og – forsyningskjeden inn mot bærekraft  

 • Hvordan kan digitalisering av innkjøpet påvirke bærekraftinnkjøpet  

Digitale innkjøpsanalyser metoder og modeller  

 • Kategorisering/ Kraljic og ABC analyser  

 • De ulike trinnene i innkjøpsprosessen  

 • KPI’er - målinger i innkjøp  

 • Netthandel  

 • Software for å optimalisere innkjøpsprosessen   

Leverandørersamarbeid  

 • Innkjøpsstrategi/strategiske innkjøp opp mot leverandører - leverandørsamarbeid  

 • Segmentering av leverandører  

 • Kundesamarbeid/alliansepartnere  

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om innkjøpsstrategien og innkjøpets rolle og organisering, og hvordan det påvirker bedriftens bærekraft i verdi- og forsyningskjeden

 • har innsikt i innkjøpsprosessens betydning for arbeidet med å skape bærekraftig konkurransefortrinn i verdi- og forsyningskjeden

 • har kjennskap om hvordan man kan bruke digitale verktøy for å planlegge, styre og kontrollere og effektivisere innkjøp og leverandørhåndtering på en bærekraftig måte

Ferdigheter

Kandidaten 

 • kan anvende kunnskap om hvordan bærekraftig innkjøp kan påvirke verdi- og forsyningskjeden

 • kan anvende kunnskap om hvordan man kan lede og forbedre innkjøpsarbeidet i verdi- og forsyningskjeden, og hvordan man gjennom innkjøpsarbeid kan utvikle virksomheten på en bærekraftig måte

 • kan anvende ulike innkjøps- og leverandørverktøy og modeller som kan effektivisere verdi- og forsyningskjeden i et bærekraftsperspektiv

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for hvordan tverrfaglig og bærekraftig innkjøpsarbeid kan være en konkurransefaktor

 • kan utføre innkjøpsarbeid etter virksomhetens behov og myndighetenes krav

 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen forsyningsledelse, logistikk og bærekraft, med andre lag i organisasjonen, samt med eksterne målgrupper

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Litteratur

Ivar Brynhildsvoll: Prinsipper for bedre innkjøp, 3. utgave (Fagbokforlaget 2018)

Jørn Kjell Rognes: Forhandlinger, 4. utgave (Universitetforlaget 2015)

Kompendier utgitt av fagskolen