20TL54D Bærekraftig logistikk

20TL54D Bærekraftig logistikk

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Teknologifag
  • Emnekode
   20TL54D
  • Studieprogram
   Transport-, terminal- og lagerlogistikk
  • Studiepoeng
   5
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2024 Vår
Introduksjon

Modulutdanning: Bærekraftig logistikk tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og handler om hvordan bedriftens forsyningskjede kan bidra til en bærekraftig logistikk og transport. Klimaendringer krever at næringslivet reduserer sine utslipp gjennom effektiv ressursbruk.

I utdanningen tar vi for oss hvordan et skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen forsyningskjede og forbedre denne i en bærekraftig retning, samt bidra til å møte miljøkrav og kunders forventninger til en helhetlig, bærekraftig tenkning. Bærekraftig energi fra et logistikkperspektiv belyses. Modulen legger særlig vekt på gjenbruk og sammenheng mellom ulike verdikjeder.

Klimagassutslippene fra transport utgjør ca. 1/3 av de samlede klimagassutslipp i Norge. Vegtrafikken er den største kilden til utslipp i transport. Modulen vil gi kunnskap om hvordan næringslivet kan sette krav om en mer bærekraftig logistikk og transport.

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Tema
 • Forsyningskjeder og forsyningsledelse 

 • Bærekraft og sirkulær økonomi 

 • Verdiskapning i et bærekraftperspektiv. 

 • Drivkrefter og trender i det grønne skiftet, og det gode eksemplet 

Emnets innhold

Emnet Bærekraftig logistikk handler om hvordan man kan se bedriften sin i lys av en større forsyningskjede med flere aktører, og hva bedriften og aktørene i forsyningskjeden ellers kan gjøre for å drive på en bærekraftig måte. Det sees på hvordan et skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen forsyningskjede og hvordan bedrifter kan jobbe for å forbedre sin egen forsyningskjede i en bærekraftig retning. 

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten  

 • har innsikt i begreper innen forsyningsledelse, samt sirkulær økonomi og bærekraft

 • har kunnskap om muligheter for å skape bærekraftige forsyningskjeder i vare- og tjenesteproduksjon

 • kjenner til muligheter for å skape bærekraftige forsyningskjeder, og kjenner til gjenbruk, resirkulering, livssyklusanalyser og returlogistikk

 • har innsikt om hvordan man kan planlegge, styre, kontrollere og effektivisere forsyningskjeden på en bærekraftig måte

 • forstår hvordan bruk av bærekraftsmålene i en virksomhet og det grønne skiftet påvirker egen bransje

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for og operasjonalisere bærekraftsmålene i egen bedrift

 • kan anvende kunnskap og gjøre faglige valg som kan utvikle bedriften og forsyningskjeden på en bærekraftig måte

 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger relatert til å skape bærekraft i forsyningskjeder

Generell kompetanse

Kandidaten    

 • har forståelse for hva som er de viktigste driverne for det grønne skiftet i virksomheter

 • kan gjennomføre tverrfaglig arbeid med bærekraft som en konkurransefaktor etter kunders behov, virksomhetens muligheter og myndigheters krav

 • kan bidra til relasjonsbygging med fagfeller innen forsyningsledelse, logistikk og bærekraft, og med andre lag i organisasjonen, samt med eksterne målgrupper

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Litteratur

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  Tilgjengelig på: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal 

Sveiung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen: Restart – 7 veier til bærekraftig business (Cappelen Damm Akademisk 2017)

Eirill Bø, Stein Erik Grønland og Marianne Jahre: Forsyningskjeder og logistikk, 1. utgave (Fagbokforlaget 2017)

Artikler og annet fagstoff vil forekomme. 

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.