20PS06B Planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite

20PS06B Planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Landbruksfag
  • Emnekode
   20PS06B
  • Studieprogram
   Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket
  • Studiepoeng
   16
  • Studiested
   Hvam
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon

Planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite består av følgende temaer:

 • jordkultur
 • gjødslingsplanlegging
 • plantevern og skadegjørere
 • plantekultur med dyrkningsteknikk, inkl. produksjonsøkonomi
 • planteforedling
Emnets innhold

Tema 1: Jordbruk

 • Jordartenes bruksegenskaper
 • Vann i jord
 • Varmeforhold i jord
 • Jordbiologi
 • Jordstruktur
 • Plantenæringsstoffene
 • Kretsløpet til C, N, P og K; tap, binding og tilførsel i jord
 • Kjemiske prosesser i jord
 • Jordarbeiding
 • Jordpakking og tiltak

 

Tema 2: Gjødselplanlegging

 • Mangel og forgiftning av ulike plantenæringsstoffer, symptomer, tiltak
 • Jordanalyser
 • Organiske gjødselslag og mineralgjødselslag
 • Kalk og virkninger av kalking
 • Gjødselplanlegging med fokus på digitale verktøy
 • Bruk av digitale verktøy og databaser til registreringer og bruk av ulike data i driften.
 • Husdyrgjødsel og gjødselhandtering

Tema 3: Plantevern og skadegjørere

 • Kulturveksters plass og egenskaper
 • Skadegjøreres (ugras, sykdom og skadedyr) plass og egenskaper, grupper av skadegjørere
 • Forebyggende og direkte tiltak mot skadegjørere, strategier, skadeterskler
 • Integrert bekjemping
 • Driftsform og skadegjørere
 • De viktigste skadegjørerne i grovfôrvekster (jordbruksvekster)
 • Etiske og helsemessige forhold vedrørende bruk av kjemiske plantevernmidler
 • Plantevernkurs inngår som del av emnet

Tema 4: Plantekultur med dyrkingsteknikk, inkl. produksjonsøkonomi

 • Gras og grønnfôr
 • Vekstens egenskaper og kjennetegn
 • Krav til jord og klima
 • Nydyrking og erosjon
 • Grøfting og vedlikehold av dreneringssystemer
 • Overflateprofilering
 • Konvensjonell og alternativ jordarbeiding,
 • Økologisk planteproduksjon
 • Dyrkingsteknikk;
 • Kontroll, vedlikehold og innstilling av sentrale landbruksmaskiner
 • Alternative vekster for framtida
 • Sprøyteteknikk
 • Spredningsteknikk for kalk og gjødsel
 • Ensilering og lagring av grovfôr
 • Vanningsteknikk
 • Beite – innmarks- og utmarksbeite, bruk og stell av beite
 • Grunnforhold og beite
 • Organisering og samarbeidsløsninger på beiting
 • Klimakalkulator

Tema 5: Planteforedling

 • Planteforedling og sortsvalg
 • Ekskursjon og orientering om feltforsøk og forsøksteknikk
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning og oppgaver individuelt og i grupper

Laboratorieøvelser, ekskursjoner og befaringer.

Det forutsettes at studenten på egenhånd gjør seg kjent med lærestoffet som er nevnt i litteraturlista eller oppgis av lærer og som ikke direkte gjennomgås i plenum.

På samlingene vil det legges vekt på forelesninger ekskursjoner, gjennomførte oppgaver og laboratorieøvelser.

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskaper om faguttrykk i og produksjon av grovfôr og bruk av innmarks og utmarksbeite og utnyttelse av gardens ressursgrunnlag
 • har innsikt i relevant regelverk, kvalitetskrav og standarder samt krav til dokumentasjon innen grovfôrproduksjon og beitebruk
 • har kunnskap om sammenhenger mellom biologi, agronomi, miljø, teknikk og økonomi i grovfôrproduksjon
 • har kunnskap om oppbygging og egenskaper i jord, bruksegenskaper, driftsmåter og jordarbeidingsmetoder
 • har kunnskap om sammenheng mellom næringsforsyning, plantevekst, kvalitet, økonomi og miljø
 • har kunnskap om kulturveksters og skadegjøreres plass i økosystemet og hvordan skader forbygges og bekjempes på en økonomisk og miljømessig måte
 • har kunnskap om beiteplanter i utmark og innmark og hvordan beitebruken påvirker framtidig beitekvalitet
 • har kunnskaper og forståelse om faglige nettverk og behov for oppdatering og fornying kunnskap
 • har kunnskaper om landbrukspolitiske mål og virkemidler som gjelder for produksjon av grovfôr og for utnyttelse av beiteressursene i utmark
 • har kunnskaper om bærekraftig grovfôrproduksjon og beitebruk
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap om de ulike kulturvekstene og dens dyrkingsteknikk til å kunne oppnå avlinger av ønsket kvalitet og kvantitet samtidig som agronomiske og miljømessige hensyn ivaretas
 • kan anvende relevante faglige verktøy, herunder digitale varslings-, informasjons-, planleggings- og dokumentasjonssystemer
 • kan anvende landbruksmaskiner og utstyr som er relevante i produksjon av grovfôr og beite og i driftsbygninger for sau og storfe
 • kan anvende fagkunnskapen til å veilede og gi råd om moderne og bærekraftig grovfôrproduksjon til andre aktører innen næringa
 • kan utarbeide fullstendige gjødslings- og kalkingsplaner, samt grøfteplaner og andre relevante tiltaksplaner
 • Kunne anvende digitale hjelpemidler for å utnytte beiteressursene i utmark
 • har kunnskap om relevante nettverk, støtteapparat og kompetansemiljøer og kunne nyttiggjøre seg disse
 • Kan finne informasjon om hvor relevant fagstoff kan hentes og vurdere hvilke informasjonskilder som er pålitelige og har god praktisk relevans
 • kan identifisere nye utfordringer og tilpasse produksjonen til nye krav og regelverk inklusive endringer i klimatiske forhold
 • kan identifisere skadesymptomer og iverksette tiltak 
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan samarbeide med og kjenner til offentlig- og privat rådgivingstjeneste, som Norsk Landbruksrådgiving, Bioforsk, Matmerk, og andre aktuelle fagmiljø
 • har kunnskap til å ta beslutninger for å nå egne og samfunnsmessige mål
 • kan utvikle arbeidsmetoder og driftsopplegg til å produsere fôr av ønsket kvalitet på en bærekraftig måte
 • kan kartlegge ressurser som vann, næringsstoffer, insekter og organismer samt klimatiske effekter som påvirker grovfôrproduksjonen
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder;

 • Gjennomføre 2 obligatoriske innleveringsoppgaver, refleksjonsnotat og dokumentere øvrige obligatoriske aktiviteter i arbeidsmappa
 • Obligatorisk deltakelse på ekskursjoner/befaringer og bedriftsbesøk.
 • Lage referat fra lab. øvelser og reflektere over faglige momenter
Vurdering
 • Det skal gjennomføres mappevurdering. Vurderingsmappa skal inneholde dokumentasjon på utvalgte obligatoriske aktiviteter og refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet er bestått ved innlevering.
  Se pkt. 2.4 Mappemetodikk.
 • Dokumentasjonen skal vurderes av faglærer. Faglærer gir studenten tilbakemelding.
 • Det gis en sluttkarakter i emnet som baseres på innhold i vurderingsmappa
Arbeidsinnsats

 

Litteratur

Skøien, Svein (1997): Plantedyrking. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke, ISBN 8276742483, side 9-145, 197-234

Dahlen, Ole Sigvart m/fl (2020): Kompendium gras og grasdyrking Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

Kristensen, H.K og Schmidt, G (2013): Maskiner til markarbeijde, Landbrugsforlaget ISBN 9788791566882, sidene 7-17, 34-118, 180-197

Jetne, Magnus (1987): Gras og grasdyrking. Landbruksforlaget, ISBN 9788252912043

Daugstad, K., Kristoffersen, A. & Nesheim, L (2012): Næringsinnhald i husdyrgjødsel - Analyser av husdyrgjødsel frå storfe, sau, svin og fjørfe 2006-2011 Bioforsk Rapport 7/2012

Grønnerød, Bjørn (1992): Eng og beitedyrking, PPK 230/231, Institutt for plantekultur, NLH

Skaland, Nils.1990: Grønnfôrvekster, 3 utgave Landbruksbokhandelen

Norsk Landbruksrådgivning/Nortura (2009): Innmarksbeite til oppdrett av kjøtproduksjon på storfe

Norsk Landbruksrådgiving/Nortura: Innmarksbeite til sau

Rekdal, Y. (2001): Husdyrbeite i fjellet. Vegetasjonstypar og beiteverdi, NIJOS-rapport 7/01, ISBN 82-7464-276-7

Todnem, Jørgen & Lunnan, Tor (2014): Utmarksbeite, fôrkvalitet til sau. Bioforskrapport 9

Matmerk: Ordninger innenfor Kvalitetssikring i landbruket (KSL); http://www.matmerk.no/matmerk/ksl

Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge: Grovfôrskolen http://nordnorge.nlr.no/grovforskolen/

Agropub: http://agropub.no/

Heggen, Heidi E, m/fl. (2005): Plantevern i fôrvekster, Integrert bekjempelse, ISDN 82-529-2839-0

Faglærer oppdaterer med nyere artikler og faktaark og forelesningsnotater mm