20PS06A Driftsledelse og økonomi, emnekode

20PS06A Driftsledelse og økonomi, emnekode

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Landbruksfag
  • Emnekode
   20PS06A
  • Studieprogram
   Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket
  • Studiepoeng
   13
  • Studiested
   Hvam
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon

Driftsledelse og økonomi består av følgende temaer:

 1. Landbrukets rammevilkår
 2. Bedriftsøkonomi
 3. Strategi og ledelse
 • Næringsutvikling og næringsetablering
Emnets innhold

Tema 1: Landbrukets rammevilkår

Internasjonale rammevilkår

 • Utvikling og utviklingstrender for ressurssituasjon i tradisjonelle og nye landbruksbaserte næringer i Europa 
 • Rammevilkår, internasjonale organisasjoner og offentlige institusjoner, internasjonale nettverk
 • Norges forhold til WTO, EU og EØS innen landbruk og regional utvikling

Nasjonale rammevilkår

 • Målene i norsk landbrukspolitikk knyttet til både tradisjonelle og nye landbruksbaserte næringer
 • Landbrukspolitikk og virkemidler
 • Landbruks- og regionalpolitikken i et framtidsperspektiv
 • Virkemiddelsystemet, herunder offentlige institusjoner, regelverk, retningslinjer og økonomiske virkemidler
 • Spesielle programmer/satsingsområder – nasjonalt og regionalt
 • De ulike markedsordningene innen tradisjonelle og nye næringer

Andre rammebetingelser

 • Landbrukets rolle i et miljø- og klimaperspektiv. Muligheter og utfordringer
 • Sentrale lover, forskrifter og retningslinjer for produksjon og omsetning av landbruksbaserte varer og tjenester (tradisjonelle og nye næringer)
 • HMS, KSL, arbeidsmiljølov, revisjon og internkontroll

 

Tema 2: Bedriftsøkonomi

Økonomi og finansiering

 • Prosjektplaner og plan for hele driftsopplegget
 • Budsjett og finansiering
 • Risikovurdering

Regnskap

 • Forholdet mellom privatøkonomi og bedriftens økonomi.
 • Prinsipper i regnskapsføringen, forståelse av skatteregnskap og driftsregnskap
 • Beskatning av inntekt og formue.
 • Juridiske rammer; skatterett, MVA-loven
 • Nøkkeltall for lønnsomhet, finansiell stilling og likviditet

 

Tema 3: Strategi og ledelse

 • Interne rammebetingelser
 • Strategiske vurderinger, ulike strategivalg.
 • Kartlegging av muligheter og begrensninger
 • Sosiale rettigheter og arbeidsgiveransvar
 • Ledelse og motivasjon
 • Etikk og kvalitetssikring
 • Organisasjonsformer

 

Tema 4: Næringsutvikling og næringsetablering 

 • Kartlegge og vurdere foretakets samlede ressurser
 • Krav til etablering og avvikling av virksomheter
 • Forretningsidé
 • Rådgivingstjenestene – innenfor tradisjonelt landbruk og nye næringer
 • Ulike tilskuddsordninger og institusjoner
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, oppgaver/case individuelt og i grupper, samarbeidslæring/veiledning, problembasert læring/prosjektarbeid

Gruppeoppgave som følger landbruksbedriften gjennom hele prosessen.

Samlingene vil legge vekt på diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver, faglige ekskursjoner/befaringer og bedriftsbesøk.

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har god oversikt over og en presis forståelse av faguttrykk som brukes innen driftsledelse og økonomi i landbruksrelaterte næringer
 • har kunnskap om hvordan en forretningside utvikles
 • har innsikt i lover og forskrifter som gjelder for næringsdrivende
 • har innsikt i Landbrukets HMS-tjeneste og kvalitetskrav (KSL-standarder), samt andre relevante kvalitetskrav
 • har innsikt i mottakeres kvalitetskrav og prissystemer
 • har kjennskap til norsk og europeisk landbruks- og næringspolitikk og gjeldende mål og virkemidler
 • har kunnskap om krav ved etablering, drift/ utvikling og avvikling av næringsvirksomhet
 • har kunnskap om, og kan begrunne ulike strategivalg ut fra valgte produksjon av varer og tjenester samt ulike markeder innen landbruksrelaterte næringer
 • har kjennskap til ulike finansieringsformer og kunne gjøre rede for virksomheters finansieringsbehov på kort- og lang sikt.
 • har kunnskap om relevante nettverk, støtteapparat og kompetansemiljøer og kunne nyttiggjøre seg disse
 • har kunnskap om virksomhetens bidrag og forpliktelser til sysselsetting og verdiskaping i samfunnet
 • har kjennskap til etiske dilemmaer knyttet til arealbruk og produksjon av landbruksbaserte varer og tjenester på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå
 • har innsikt i muligheter og utfordringer innen klima- og miljøspørsmål og hvordan både tradisjonelle og nye næringer kan bidra til måloppnåelse innenfor disse områdene
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende enkel SWOT-analyse eller tilsvarende verktøy for et landbruksforetak
 • kan utarbeide enkel budsjett – og finansieringsplan
 • kan beregne nøkkeltall for lønnsomhet
 • kan finne og nytte relevant informasjon, regler og lover for å utvikle landbruksrelatert næringsvirksomhet og benytte denne kunnskapen i ulike rådgivings- og beslutningssituasjoner
 • kan finne fram til aktuelle rådgiver-/fagmiljø innenfor ulike spesialfelt og selv nytte disse
 • kan kartlegge og identifisere bedriftens styrke, svakheter, muligheter og trusler, og vurdere mulige tiltak for å møte disse
 • kan benytte foretakets økonomiske oversikter, som regnskap og balanse, til å vurdere foretakets næringsvirksomhet i forhold til målsettingene
Generell kompetanse

Kandidaten

 • forstår- og kan kommunisere hvordan nasjonal og lokal vare- og tjenesteproduksjon inngår som en samfunnsoppgave, og hvordan produksjon basert på landbrukets ressurser påvirker miljø og kultur nasjonalt og lokalt
 • har kunnskap om hvordan ressurser på egen gard kan utnyttes til å etablere lokalmat-produksjon og opplevelsesaktiviteter
 • har forståelse for etiske dilemmaer innen både tradisjonelle og nye landbruksrelaterte næringer, som bruk av plantevernmidler, medisiner i dyreholdet og forvaltning av arealer og bygningsmasse
 • har kunnskap og ferdigheter knyttet til miljø- og kulturmessige forhold som samlet bidrar til å ta framtidsrettede og gode etiske beslutninger for å nå både foretakets og samfunnsmessige mål
 • kan bygge relasjoner med yrkeskollegaer og andre næringsdrivende samt kunder og kundegrupper
 • kan som leder utvikle gode arbeidsmetoder og arbeidsrutiner for virksomheten
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder;

 • Gjennomføre 2 obligatoriske innleveringsoppgaver, refleksjonsnotat og dokumentere øvrige obligatoriske aktiviteter i arbeidsmappa
 • Obligatorisk deltakelse på ekskursjoner/befaringer og bedriftsbesøk.
Vurdering
 • Det skal gjennomføres mappevurdering. Vurderingsmappa skal inneholde dokumentasjon på utvalgte obligatoriske aktiviteter og refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet er bestått ved innlevering.
  Se pkt. 2.4 Mappemetodikk
 • Dokumentasjonen skal vurderes av faglærer. Faglærer gir studenten tilbakemelding
 • Det gis en sluttkarakter i emnet som baseres på innhold i vurderingsmappa
Arbeidsinnsats

 

Litteratur

Sending, Aage (2009): Økonomistyring for LØM-fagene. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008678

Hjertnes, Frode (2009): Markedsføring, organisasjon og leiing for LØM-fagene. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008159

Dahlen, Ole Sigvart 2019: Kompendium Økonomi og driftsplanlegging for Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

Norsk landbrukssamvirke (2013): Norsk matproduksjon – en komplett verdikjede. Hefte

Norges Bondelag (2013): Landbrukspolitikk- opplæringshefte. ISBN 9788277121130

Innovasjon Norge: Forretningsplan; http://www.innovasjonnorge.no/Bygg-en-bedrift/Forretningsplan/

Altinn.no: Dokumentmaler for forretningsplan, protokoller vedtekter og diverse andre administrative oppgaver i en bedrift. https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Dokumentmaler/

Hovland, Ivar (2016): Handbok for driftsplanlegging 2016/17. ISBN 9788217016939

NIBIO BOK/S-106-17: Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. ISBN 9788217020196. Utdrag oppdateres av faglærer

Faglærer oppdaterer med aktuelle artikler og rapporter