20HH54B Utviklingshemming

20HH54B Utviklingshemming

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH54B
  • Studieprogram
   Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
  • Studiepoeng
   6
  • Studiested
   Gjøvik, Storhamar
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2023 Høst
Tema

Funksjonsnedsettelse

Atferd

Mestring, verdighet og deltagelse

Kommunikasjon

Emnets innhold

Funksjonsnedsettelse

 • Kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser
 • Grader av utviklingshemming
 • Utviklingshemming og psykisk og fysisk helse ( i et livsløpsperspektiv)
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonsnedsettelse i et historisk og fremtidsrettet perspektiv
 • Seksualitet og overgrep

Atferd

 • Utfordrende atferd, overskuddsadferd og underskuddsadferd
 • Forstå og møte atferd

Mestring, verdighet og deltagelse

 • Selvstendighet og mestring for økt livskvalitet
 • Empowerment, brukermedvirkning og selvbestemmelse i dagliglivet
 • Aktiv støtte og beslutningsstøtte
 • Personorientert omsorg
 • Juridiske og etiske vurderinger ved målvalg

Kommunikasjon

 • Kommunikasjon tilpasset den enkelte
 • Motiverende samtale
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (Ask)
 • Tilnærmingsmåter
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om normal utvikling og forstår begrepet utviklingshemming, hvilke variasjoner som eksisterer og hvordan graden av utviklingshemning klassifiseres.
 • har kunnskap om kognitive, kommunikative, sensoriske og motoriske funksjonsnedsettelser
 • har kunnskap om utviklingshemmedes plass i samfunnet i dag og i historisk perspektiv
 • forstår betydningen av personsentrert omsorg og tjenestemottakers rett til medbestemmelse i arbeidet for selvstendighet, mestring og livskvalitet
 • har kunnskap om ulike kommunikasjonsformer i samhandling med mennesker med utviklingshemming og deres pårørende/ familie
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglige kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser for å identifisere ressurser og behov hos tjenestemottaker
 • kan registrere og evaluere tiltak for å bidra til nødvendige tilpasninger i miljøarbeidet etter etiske og faglige vurderinger
 • kan å etablere hensiktsmessig atferd og/eller avvikle uhensiktsmessig atferd hos tjenestemottaker
 • kan anvende alternativ og supplerende kommunikasjon for å sikre tjenestemottakers selvstendighet og medvirkning
 • kan anvende ulike kommunikasjonsformer i individuelt tilpassede tiltak
Generell kompetanse

Studenten

 • kan samarbeide med tjenestemottaker og pårørende på en måte som ivaretar tjenestemottakermedvirkning, mestring og verdighet og som møter deres behov for meningsfull aktivitet
 • har forståelse for etiske prinsipper og rettsikkerhet rundt bruk av makt og tvang
 • har forståelse for viktigheten av at tjenestemottakers styrker, interesser og verdier står sentralt ved utarbeidelse av tiltak i målrettet miljøarbeid
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder og er med i vurdering av sluttkompetansen i emnet:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent.

Tema for arbeidskrav:

Arbeidskrav 1: Utviklingshemming og atferd

Arbeidskrav 2: Mestring, verdighet og deltagelse

Refleksjonsnotat.

Vurdering

Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent eller med bokstavkarakterene A-F, der A er beste karakter. Det kreves karakteren E for bestått. Det er studentenes samlede kompetanse ved slutten av opplæringen som skal danne grunnlaget for sluttvurderingen.

Litteratur

Bakken, T.L. (2015). Utviklingshemming og hverdagsvansker. Gyldendal akademiske forlag

Bakken, T.L (2020). Håndbok i miljøterapi. Barn og voksne med kognitiv funksjonshemming. Fagbokforlaget

Eknes, J. & Løkke, J.A.(2022). Utviklingshemming og habilitering. Universitetsforlaget

Eide, H. & Eide, T. (2019). Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling, konfliktløsning, etikk. Gyldendal akademiske

Haugland,S., Berge, U., Gjermestad, A.,Høium, K., Løkke, J.A. (2022). Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid. Universitetsforlaget.

Helsedirektoratet (2022): Gode helse og omsorgtjenester til mennesker med utviklingshemming. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med utviklingshemming IS-10/2015

NOU 2016:17 «På lik linje»

Tilleggslitteratur

evt. nye stortingsmeldinger og rapporter 

www.lovdata.no