20HH54B Utviklingshemming

20HH54B Utviklingshemming

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH54B
  • Studieprogram
   Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
  • Studiepoeng
   6
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2022 Høst
Tema

Funksjonsnedsettelse

Atferd

Mestring, verdighet og deltagelse

Kommunikasjon

 

Emnets innhold

Funksjonsnedsettelse

Sentrale tema:

 • Kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser
 • Grader av utviklingshemming
 • Utviklingshemming og psykisk og fysisk helse
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonsnedsettelse i et historisk og fremtidsrettet perspektiv
 • Seksualitet og overgrep

Atferd

Sentrale tema:

 • Utfordrende atferd, overskuddsadferd og underskuddsadferd
 • Forstå og møte atferd

Mestring, verdighet og deltagelse

Sentrale tema:

 • Selvstendighet og mestring for økt livskvalitet
 • Empowerment, brukermedvirkning og selvbestemmelse i dagliglivet
 • Personorientert omsorg
 • Juridiske og etiske vurderinger ved målvalg

Kommunikasjon

Sentrale tema:

 • Kommunikasjon tilpasset den enkelte
 • Motiverende samtale
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (Ask)
 • Tilnærmingsmåter
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om normal utvikling og forstår begrepet utviklingshemming, hvilke variasjoner som eksisterer og hvordan graden av utviklingshemning klassifiseres.
 • har kunnskap om kognitive, kommunikative, sensoriske og motoriske funksjonsnedsettelser
 • har kunnskap om utviklingshemmedes plass i samfunnet i dag og i historisk perspektiv
 • kan oppdatere sin kunnskap om aktive og passive metoder for å møte utfordrende atferd.
 • forstår betydningen av personsentrert omsorg og tjenestemottakers rett til medbestemmelse i arbeidet for selvstendighet, mestring og livskvalitet
 • har kunnskap om ulike kommunikasjonsformer i samhandling med mennesker med utviklingshemming og deres pårørende/ familie
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende faglige kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser for å identifisere ressurser og behov hos tjenestemottaker
 • kan registrere og evaluere tiltak for å bidra til nødvendige tilpasninger i miljøarbeidet etter etiske og faglige vurderinger
 • kan å etablere hensiktsmessig atferd og/eller avvikle uhensiktsmessig atferd hos tjenestemottaker
 • kan anvende alternativ og supplerende kommunikasjon for å sikre tjenestemottakers selvstendighet og medvirkning
 • kan anvende ulike kommunikasjonsformer i individuelt tilpassede tiltak
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan samarbeide med tjenestemottaker og pårørende på en måte som ivaretar tjenestemottakermedvirkning, mestring og verdighet og som møter deres behov for meningsfull aktivitet
 • har forståelse for etiske prinsipper og rettsikkerhet rundt bruk av makt og tvang
 • har forståelse for viktigheten av at tjenestemottakers styrker, interesser og verdier står sentralt ved utarbeidelse av tiltak i målrettet miljøarbeid
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder og er med i vurdering av sluttkompetansen i emnet:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent. Tema for arbeidskrav:

Arbeidskrav 1: Utviklingshemning og atferd

Arbeidskrav 2: Mestring, verdighet og deltagelse

Refleksjonsnotat.

 

 

Vurdering

Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent eller med bokstavkarakterene A-F, der A er beste karakter. Det kreves karakteren E for bestått. Det er studentenes samlede kompetanse ved slutten av opplæringen som skal danne grunnlaget for sluttvurderingen.

Pensumlitteratur
20HH54B Utviklingshemming
Litteratur

Bakken, T.L. (2015), Utviklingshemming og hverdagsvansker

Bakken, T.L (2020): Håndbok i miljøterapi. Barn og voksne med kognitiv funksjonshemming

Holden, B. & Finstad, J. (2020): Atferdsavtaler: Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd

Holden, B. (2016). Utfordrende atferd og utviklingshemming: Atferdsanalytisk forståelse og behandling

Eknes, J. & Løkke, J.A.(2018): Utviklingshemming og habilitering. Universitetsforlaget

Eide, H. & Eide, T. (2017) Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling, konfliktløsning, etikk.

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med utviklingshemming IS-10/2015

NOU 2016:17 «På lik linje»

Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming - Helsedirektoratet

Tilleggslitteratur

evt. nye stortingsmeldinger og rapporter 

www.lovdata.no