20HH54B Utviklingshemning

20HH54B Utviklingshemning

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH54B
  • Studieprogram
   Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
  • Studiepoeng
   6
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2021 Høst
Emnets innhold

Funksjonsnedsettelse

Sentrale tema:

 • Kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser
 • Grader av utviklingshemning
 • Utviklingshemning og psykisk og fysisk helse
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonsnedsettelse i et historisk og fremtidsrettet perspektiv
 • Seksualitet og overgrep

Atferd

Sentrale tema:

 • Utfordrende atferd, overskuddsadferd og underskuddsadferd
 • Forstå og møte atferd

Mestring, verdighet og deltagelse

Sentrale tema:

 • Selvstendighet og mestring for økt livskvalitet
 • Empowerment, tjenestemottakermedvirkning i dagliglivet
 • Personorientert omsorg
 • Juridiske og etiske vurderinger ved målvalg

Kommunikasjon

Sentrale tema:

 • Kommunikasjon tilpasset den enkelte
 • Motiverende samtale
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (Ask)
 • Tilnærmingsmåter
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om normal utvikling og forstår begrepet utviklingshemning, hvilke variasjoner som eksisterer og hvordan graden av utviklingshemning klassifiseres.
 • har kunnskap om kognitive, kommunikative, sensoriske og motoriske funksjonsnedsettelser
 • har kunnskap om utviklingshemmedes plass i samfunnet i dag og i historisk perspektiv
 • kan oppdatere sin kunnskap om aktive og passive metoder for å møte utfordrende atferd.
 • forstår betydningen av personsentrert omsorg og tjenestemottakers rett til medbestemmelse i arbeidet for selvstendighet, mestring og livskvalitet
 • har kunnskap om ulike kommunikasjonsformer i samhandling med mennesker med utviklingshemning og deres pårørende/ familie
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende faglige kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser for å identifisere ressurser og behov hos tjenestemottaker
 • kan registrere og evaluere tiltak for å bidra til nødvendige tilpasninger i miljøarbeidet etter etiske og faglige vurderinger
 • kan å etablere hensiktsmessig atferd og/eller avvikle uhensiktsmessig atferd hos tjenestemottaker
 • kan anvende alternativ og supplerende kommunikasjon for å sikre tjenestemottakers selvstendighet og medvirkning
 • kan anvende ulike kommunikasjonsformer i individuelt tilpassede tiltak
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan samarbeide med tjenestemottaker og pårørende på en måte som ivaretar tjenestemottakermedvirkning, mestring og verdighet og som møter deres behov for meningsfull aktivitet
 • har forståelse for etiske prinsipper og rettsikkerhet rundt bruk av makt og tvang
 • har forståelse for viktigheten av at tjenestemottakers styrker, interesser og verdier står sentralt ved utarbeidelse av tiltak i målrettet miljøarbeid
Arbeidskrav

Arbeidskrav 1: Utviklingshemning og atferd

a) Start individuelt med å utarbeide en skisse til et undervisningsopplegg om nevnte tema.

b) Gruppa bruker disse skissene til å utarbeide et felles undervisningsopplegg.

c) Gruppa demonstrerer opplegget ved å undervise medstudenter

d) Studentene gir en muntlig tilbakemelding på medstudenters arbeid og undervisningsopplegg.

 

Arbeidskrav 2: Mestring, verdighet og deltagelse

Besvares individuelt eller i gruppe.

Definer begrepene ovenfor. Velg en aktuell situasjon på egen eller tenkt arbeidsplass. Drøft hvordan mestring, verdighet og deltagelse påvirker det forebyggende arbeidet.

 

Refleksjonsnotat: Etter endt emne skal studentene levere et individuelt refleksjonsnotat om sine tanker rundt oppnådd læringsutbytte i forhold til egen innsats og den veiledning som er gitt.

 

Rammer:

Arbeidskrav 1:

Varighet ca 20 min

Arbeidskrav 2:

2000 ord +/- 10 % på individuell oppgave.

2500 ord +/- 10 % på gruppeoppgave.

Refleksjonsnotat: Skriftlig, individuelt. Maks 1000 ord.

 

Skriftlige arbeidskrav leveres i Canvas.

Vurdering

Vurdering gis etter kriteriene 1-6, se punkt om vurdering.

 

Arbeidskrav 1 vurderes med godkjent/ikke godkjent. Muntlig tilbakemelding på undervisningsopplegget fra medstudenter samt en skriftlig og muntlig tilbakemelding fra lærer.

 

Arbeidskrav 2 vurderes med karakter A-F. Skriftlig tilbakemelding fra faglærer.

 

Refleksjonsnotat vurderes med godkjent ved innlevering. Skriftlig tilbakemelding fra faglærer

Pensumlitteratur
20HH54B Utviklingshemning
Litteratur

Bakken, T.L. (2015), Utviklingshemning og hverdagsvansker

Holden, B. & Finstad, J. (2020): Atferdsavtaler: Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd

Holden, B. (2016). Utfordrende atferd og utviklingshemning: Atferdsanalytisk forståelse og behandling

Eknes, J. & Løkke, J.A.(2018): Utviklingshemning og habilitering. Universitetsforlaget

Eide, H. & Eide, T. (2017) Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling, konfliktløsning, etikk.

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med utviklingshemning IS-10/2015

NOU 2016:17 «På lik linje»

 

Tilleggslitteratur

www.lovdata.no

Meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester

Meld.St.25 (2006) Mestring, muligheter og mening

Meld.St.26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helthet»

Oslo kommune Helseetaten (2012) Almas hus – et velferdsteknologisk senter [online] URL: http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/eldre/geriatrisk_ressurssenter/almas_hus/