25TT06A EITKMEK Fleksibel digitalisert produksjon

25TT06A EITKMEK Fleksibel digitalisert produksjon

Emnekode
25TT06A EITKMEK
Studieprogram
Mekatronikk
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
15
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Edutorium Admin
Introduksjon

Temaer:

 

Dataassistert produksjon (DAP)

Styrke og dimensjonerings analyser

1 (FEA)

Konstruksjonsteknikk 1

Robot

Styringer

Kraftelektronikk

Datakommunikasjon

Emnets innhold

Data assistert produksjon (DAP) 

 • ISO NC-koder 
 • Generere NC-koder i et DAK-system for bruk i CNC maskiner 
 • Praktiske øvinger i overføring og utførelse av sponskjærende bearbeiding i CNC maskiner 

 

Styrke og dimensjoneringsanalyser 1 (FEA)

 • Uføre statiske styrkeberegninger/analyser i et dataverktøy

 

Konstruksjonsteknikk 1 

 • Dimensjonere maskintekniske konstruksjoner
 • Maskinkonstruksjoner
 • Maskinelementer
 • Forbindelser
 • Energioverføringer i konstruksjoner

 

Robot

 •  Programmering og simulering av roboter

 

Styringer 

 • Sensorer 
 • Aktuatorer 
 • Industrielle standarder 
 • Pneumatikk  

 

Kraftelektronikk

 • Softstarter 
 • Frekvensomformer 
 • Effektregulator 

 Datakommunikasjon

 • Industrielle kommunikasjonssystemer og protokoller som Profinet, Modbus e.l. over TCP/IP.
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om planlegging og bruk av relevante sensorer, aktuatorer og andre komponenter som brukes i automatiserte anlegg
 • har kunnskap om de mest benyttede industrielle standardene
 • kan vurdere kombinasjoner av relevante styringer ut i fra en industriell sammenheng
 • har kunnskap om pneumatikk i en industriell sammenheng
 • har kunnskap om aktuelle industrielle kommunikasjonssystemer og protokoller
 • har kunnskap om frekvensomformere, softstartere og effektregulatorer i industriell sammenheng
 • har kunnskap om ISO – koder for CNC – programmering
 • har kunnskap om bruk av et DAP – verktøy til å ta frem programmer som kan produsere detaljer i en CNC maskin
 • har kunnskap om bruk av FEA
 • har kunnskap om begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy som benyttes innen produktutvikling og konstruksjon innen maskinteknikk bransjen
 • kan vurdere eget arbeid innen produktutvikling og konstruksjon i forhold til gjeldende lover og krav innen maskinteknikk bransjen
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan finne og henvise til aktuelle data og spesifikasjoner for egenskapene til konstruksjonsmaterialer
 • kan planlegge og bruke relevante sensorer, aktuatorer og andre komponenter som brukes i automatiserte anlegg
 • kan gjøre rede for de mest benyttede industrielle standardene
 • kan anvende kombinasjoner av relevante styringer ut i fra industriell sammenheng
 • kan konstruere og simulere pneumatiske systemer i en industriell sammenheng
 • kan anvende frekvensomformere, softstartere og effektregulatorer i industriell sammenheng
 • kan reflektere over optimalisering og effektbruk i kraftkrevende industriprosesser
 • kan sette opp og konfigurere et industrielt nettverk
 • kan anvende aktuelle industrielle kommunikasjonssystemer og protokoller
 • kan anvende ISO- koder for CNC programmering
 • kan anvende et DAP – verktøy til å produsere detaljer i en CNC-maskin
 • kan anvende et FEA system til å utføre statiske analyser
 • kan reflektere over konstruksjonstekniske endringer etter bruk av et FEA verktøy
 • kan gjøre rede for sine konstruksjonstekniske valg
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for ulike problemstillinger om produktutvikling og konstruksjon for et maskinteknisk anlegg og vurdere dette opp mot de lover, forskrifter, standarder og normer som er aktuelle for fagområdet
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområde der det blir diskutert kvalitet, praksis, drift og vedlikehold og sammen utvikle god praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på og benytte ny teknologi som kan føre til nyskapning og innovasjon i bransjen
 • kan utføre arbeid etter virksomhetens eller bransjens behov, oppdragsgivers ønsker og myndigheters krav
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav 

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent». 

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.