Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

25TT04E EITKMTK Maskinkonstruksjon med faglig ledelse

25TT04E EITKMTK Maskinkonstruksjon med faglig ledelse

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   25TT04E EITKMTK
  • Studieprogram
   Maskinteknikk
  • Studiepoeng
   15
  • Studiested
   Kongsberg
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.2
  • Emneansvarlig
   Per Anton Hansen
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
Om emnet

Temaer:

 • Dataassistert produksjon
 • Styrke og dimmensjonerings analyser 1
 • Styrke og dimmensjonerings analyser 2
 • Konstruksjonsteknikk 1
 • Konstruksjonsteknikk og dataassistert konstruksjon
 • Hydraulikk
 • Varme og strømmingsanalyser
Emnets innhold

Dataassistert produksjon

 • ISO NC-koder 
 • Generere NC-koder i et DAK-system for bruk i CNC maskiner 
 • Praktiske øvinger i overføring og utførelse av sponskjærende bearbeiding i CNC maskiner 

Styrke og dimensjoneringsanalyser 1

 • Uføre statiske styrkeberegninger/analyser i et dataverktøy

Konstruksjonsteknikk 1

 • Maskintekniske konstruksjoner
 • Dimensjonere
 • Maskinkonstruksjoner
 • Maskinelementer
 • Forbindelser
 • Energioverføringer i konstruksjoner

Styrke og dimensjoneringsanalyser 2

 • Uføre statiske styrkeberegninger/analyser i et dataverktøy 
 • Utføre dynamiske styrkeberegninger/analyser i et dataverktøy 
 • Praktisk korrigering av konstruksjoner etter utførte analyser 
 • Praktiske øvinger og tester 

Konstruksjonsteknikk og dataassistert konstruksjon

 • Konstruksjonstekniske oppgaver og analyser i et dataverktøy 
 • Generative design 

Hydraulikk

 • Hydrauliske anlegg 
 • Volumstrøm 
 • Effekt 
 • Kraft 
 • Hastighet 
 • Koplings skjemaer 
 • Oppkopling av anlegg 

Varme og strømningsanalyser

 • Strømningsanalyser for væsker og gasser i et dataverktøy 
 • Analysere varmeoverføring ved strømning i væsker og gasser i et dataverktøy 
 • Praktiske øvinger og tester 
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om ISO – koder for CNC – programmering 
 • har kunnskap om bruk av et DAP – verktøy til å ta frem programmer som kan produsere detaljer i en CNC maskin 
 • har kunnskap om statiske, dynamiske og strømnings -analyser ved hjelp av datasystemer 
 • har kunnskap om å bruke et DAK-verktøy for å forenkle konstruksjonsteknisk arbeid. 
 • har innsikt i bruk av Generative Design 
 • kan vurdere og beregne hydrauliske anlegg 
 • har kunnskap om koplings skjemaer til et hydraulisk anlegg 
 • har kunnskap om oppkopling og kjøring av hydrauliske anlegg  
 • har kunnskap om konstruksjonsteknikk
Ferdigheter
 • kan anvende ISO- koder for CNC programmering 
 • kan anvende et DAP – verktøy til å produsere detaljer i en CNC-maskin  
 • kan anvende et dataverktøy til å utføre statiske, dynamiske og strømnings -analyser 
 • kan reflektere over konstruksjonstekniske endringer etter bruk av et analyseverktøy 
 • kan anvende et DAK-verktøy for å forenkle konstruksjonsteknisk arbeid. 
 • kan anvende Generative Design til å ta frem nye løsninger av egen konstruksjon. 
 • kan beregne hastighet, volumstrøm, effekt og kraft i hydrauliske anlegg 
 • kan anvende kunnskap om koplings skjemaer og virkemåten til et hydraulisk anlegg, ut fra skjema 
 • kan kople opp og kjøre hydrauliske anlegg 
 • kan gjøre rede for valg av komponenter og konstruksjonstekniske valg
 • kan reflektere over faglig utførelse innen produktdesign og produksjon fagområde og justere denne under veiledning
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre produksjonstekniske arbeidsoppgaver og prosjekter alene eller som deltaker i gruppe i tråd med de etiske krav og retningslinjer som til enhver tid gjelder innen mekanisk industri 
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområde der det blir diskutert kvalitet, praksis, drift og vedlikehold og sammen utvikle god praksis 
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på å benytte ny teknologi som kan føre til nyskapning og innovasjon i bransjen  
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent».

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.