25TT04E EITKMTK Maskinkonstruksjon med faglig ledelse

25TT04E EITKMTK Maskinkonstruksjon med faglig ledelse

Emnekode
25TT04E EITKMTK
Studieprogram
Maskinteknikk
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
15
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
Introduksjon

Temaer:

 • Dataassistert produksjon
 • Styrke og dimmensjonerings analyser 1
 • Styrke og dimmensjonerings analyser 2
 • Konstruksjonsteknikk 1
 • Konstruksjonsteknikk og dataassistert konstruksjon
 • Hydraulikk
 • Varme og strømmingsanalyser
Emnets innhold

Dataassistert produksjon

 • ISO NC-koder 
 • Generere NC-koder i et DAK-system for bruk i CNC maskiner 
 • Praktiske øvinger i overføring og utførelse av sponskjærende bearbeiding i CNC maskiner 

Styrke og dimmensjoneringsanalyser 1

 • Uføre statiske styrkeberegninger/analyser i et dataverktøy

Konstruksjonsteknikk 1

 • Maskintekniske konstruksjoner
 • Dimensjonere
 • Maskinkonstruksjoner
 • Maskinelementer
 • Forbindelser
 • Energioverføringer i konstruksjoner

Styrke og dimmensjoneringsanalyser 2

 • Uføre statiske styrkeberegninger/analyser i et dataverktøy 
 • Utføre dynamiske styrkeberegninger/analyser i et dataverktøy 
 • Praktisk korrigering av konstruksjoner etter utførte analyser 
 • Praktiske øvinger og tester 

Konstruksjonsteknikk og dataassistert konstruksjon

 • Konstruksjonstekniske oppgaver og analyser i et dataverktøy 
 • Generative design 

Hydraulikk

 • Hydrauliske anlegg 
 • Volumstrøm 
 • Effekt 
 • Kraft 
 • Hastighet 
 • Koplings skjemaer 
 • Oppkopling av anlegg 

Varme og strømningsanalyser

 • Strømningsanalyser for væsker og gasser i et dataverktøy 
 • Analysere varmeoverføring ved strømning i væsker og gasser i et dataverktøy 
 • Praktiske øvinger og tester 
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om ISO – koder for CNC – programmering 
 • har kunnskap om bruk av et DAP – verktøy til å ta frem programmer som kan produsere detaljer i en CNC maskin 
 • har kunnskap om statiske, dynamiske og strømnings -analyser ved hjelp av datasystemer 
 • har kunnskap om å bruke et DAK-verktøy for å forenkle konstruksjonsteknisk arbeid. 
 • har innsikt i bruk av Generative Design 
 • kan vurdere og beregne hydrauliske anlegg 
 • har kunnskap om koplings skjemaer til et hydraulisk anlegg 
 • har kunnskap om oppkopling og kjøring av hydrauliske anlegg  
 • har kunnskap om konstruksjonsteknikk
Ferdigheter
 • kan anvende ISO- koder for CNC programmering 
 • kan anvende et DAP – verktøy til å produsere detaljer i en CNC-maskin  
 • kan anvende et dataverktøy til å utføre statiske, dynamiske og strømnings -analyser 
 • kan reflektere over konstruksjonstekniske endringer etter bruk av et analyseverktøy 
 • kan anvende et DAK-verktøy for å forenkle konstruksjonsteknisk arbeid. 
 • kan anvende Generative Design til å ta frem nye løsninger av egen konstruksjon. 
 • kan beregne hastighet, volumstrøm, effekt og kraft i hydrauliske anlegg 
 • kan anvende kunnskap om koplings skjemaer og virkemåten til et hydraulisk anlegg, ut fra skjema 
 • kan kople opp og kjøre hydrauliske anlegg 
 • kan gjøre rede for valg av komponenter og konstruksjonstekniske valg
 • kan reflektere over faglig utførelse innen produktdesign og produksjon fagområde og justere denne under veiledning
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre produksjonstekniske arbeidsoppgaver og prosjekter alene eller som deltaker i gruppe i tråd med de etiske krav og retningslinjer som til enhver tid gjelder innen mekanisk industri 
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområde der det blir diskutert kvalitet, praksis, drift og vedlikehold og sammen utvikle god praksis 
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på å benytte ny teknologi som kan føre til nyskapning og innovasjon i bransjen  
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent».

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.