25TT00Q EITKKPK Grunnlagsemne konstruksjon

25TT00Q EITKKPK Grunnlagsemne konstruksjon

Emnekode
25TT00Q EITKKPK
Studieprogram
Kompositt og polymer
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
10
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
Introduksjon

Temaer:

 • Mekanikk
 • Teknisk dokumentasjon
Emnets innhold

Mekanikk

 • Grunnleggende Statikk
 • Fagverks- og rammeberegninger
 • Fasthetslære
 • Grunnleggende Dynamikk

 

Teknisk dokumentasjon

 • Utarbeide skjema- / detalj- / sammenstillings- / arrangementstegninger.
 • Utskrifter i ulike formater
 • Lese og forstå tegninger fra beslektede fagområder
 • Toleranser
 • Bruk av aktuelle komponentbibliotek
 • Eksportere tegninger/geometrien til DAP - systemer
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om grunnleggende mekanikk og konstruksjon, og kan vurdere egne beregninger i forhold til gjeldende normer og krav.
 • kan utarbeide beregninger og tegningsunderlag, og publisere dette i henhold til gjeldende normer og krav.
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan beregne tekniske konstruksjoner, reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne ved behov.
 • kan utarbeide teknisk dokumentasjon for sin bransje, i henhold til aktuelle standarder ved hjelp av dataassistert konstruksjon (DAK).
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan utveksle tegnetekniske og konstruksjonsmessige synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/yrket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent».

 

Vurdering
 • I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

  Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.