25TT00P EITKKPK Prosjekt og kvalitetsledelse

25TT00P EITKKPK Prosjekt og kvalitetsledelse

Emnekode
25TT00P EITKKPK
Studieprogram
Kompositt og polymer
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
10
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
Introduksjon

Temaer:

 • Prosjektledelse
 • HMS-ledelse
 • Kvalitetsledelse
Emnets innhold

Prosjektledelse

 • Prosjektmodeller
 • Typer av prosjekter
 • Organisering av prosjekter
 • Planlegging og oppfølging prosjekter
 • Tids og ressursplanlegging
 • Lønnsomhetsvurdering
 • Kontraktarbeid

 

HMS-ledelse

 • Oppgaver, ansvar og myndighet i HMS arbeid
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Internkontroll
 • Arbeidsulykker, nestenulykker og sikkerhet
 • Helhetlig forebyggelse av sykefravær
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Arbeidsgiverens styringsrett og personopplysningsloven

 

Kvalitetsledelse

 • Kvalitetsbegreper
 • Kvalitet og kvalitetsstyring
 • Kvalitetskostnader
 • Ledelses filosofier
 • Demnings sirkel
 • Kvalitetssikring og kvalitetsstyrt ledelse
 • Forbedringsarbeid produksjon og prosess
 • ISO standarder
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om hvordan en utarbeider, dokumenterer og vedlikeholder bedriftens HMS/IK-system og bedriftens kvalitetssikringssystem i samsvar med aktuelle krav, lover, regler og standarder
 • har kunnskap om metodikk for organisering og ledelse av prosjekter som er typisk innen kompositt og polymerbransjen
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for arbeidsmiljø, ergonomi og vernearbeid, kan skape et sikkert arbeidsmiljø, planlegge og iverksette systematiske tiltak for å forhindre skade på personell, materiell og miljø
 • kan gjøre rede for kvalitetsbegreper og kunne vurdere og beskrive aktiviteter som sikrer tilsiktet kvalitet i en virksomhet
 • kan initiere, planlegge og gjennomføre et prosjekt og utarbeide relevant dokumentasjon
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor kvalitetsledelse og delta i diskusjoner om hvordan slik ledelse kan utøves
 • kan bidra til utvikling i etablert organisasjon og i prosjektorganisasjon, og kan ivareta medarbeiderne og prosjektdeltakernes HMS behov
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent».

 

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.