25TE57H EITKDIK Elektroniske systemer

25TE57H EITKDIK Elektroniske systemer

Emnekode
25TE57H EITKDIK
Studieprogram
Datasenter infrastukturteknikk
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
10
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
Introduksjon

Temaer

 • Elektronikk, mikrokontrollteknikk og måleteknikk
 • Mikrokontrollerteknikk
 • Elektronisk kommunikasjon
Emnets innhold

Grunnleggende elektronikk

 • Anvendelser for elektroniske systemer
 • Passive komponenter
 • Aktive komponenter
 • Elektronisk måleteknikk 
 • Konstruksjon, dokumentasjon og produksjon av elektroniske kretser ved hjelp av dataverktøy

Mikrokontrollerteknikk

 • Mikrokontrollernes rolle i måling, styring og regulering
 • Mikrokontrollerens elektroniske grensesnitt med inn- og utganger og kraftelektroniske driverkretser
 • Programmering av mikrokontrollere med praktiske sanntidsanvendelser og sekvensstyringer
 • Analog/digital og digital/analog signalomforming
 • Passive filtre
 • Strømforsyninger
 • Operasjonsforsterkerens virkemåte og anvendelser
 • Grunnleggende logiske funksjoner med anvendelser og implementasjon
 • Boolsk algebra

Elektronisk kommunikasjon

 • OSI modellen
 • Seriell og parallell datakommunikasjon
 • Registre, serie til parallellomforming, parallell til serieomforming
 • Internett protokoll og ethernet
 • Datanettverk; strukturer og grunnleggende nettverksinfrastruktur
 • Kabler og kablingssystemer inklusive fiberoptiske systemer
 • Grunnleggende EMC/EMI

 

 

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om oppbygging og virkemåte til digitale og analoge systemer
 • har kunnskap om ulike metoder for elektronisk kommunikasjon og overføring av signaler mellom enheter
 • har kunnskap om kvalitetsvurdering av kommunikasjonsløsninger og dimensjonering av analoge og digitale systemer
 • har kunnskap om begreper og definisjoner innen datanettverk og nettverksstrukturer
 • har kunnskap om fiberteori og forskjellig typer kabler og kablingssystemer
 • har kunnskap om forskjellige typer kraftforsyninger
 • har kunnskap om mikrokontrollerkretser og bruken av disse
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende lover og normer
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen elektroniske systemer
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen elektroniske systemer
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av komponenter til digitale og analoge systemer
 • kan gjøre rede for valg av tester tatt på enkle elektroniske systemer i laboratorieøvinger for å verifisere virkemåte
 • kan gjøre rede for valg av elektroniske tegneverktøy til framstilling og systematisering av dokumentasjon
 • kan gjøre rede for valg av komponenter og utstyr ut i fra datablader og teknisk dokumentasjon og ta hensyn til støypåvirkning og temperaturendringer
 • kan reflektere over resultat fra målinger på elektroniske systemer og justere disse under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon, datablader og fagstoff innen elektronikk og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak innenfor elektroniske systemer
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge, gjennomføre og dokumentere laboratorieøvinger med elektronikkomponenter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med krav og retningslinjer
 • kan utføre arbeidet etter kundens behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen elektroniske systemer og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper
 • kan utveksle synspunkter med andre innen elektrofaget, og formidle sin kompetanse til brukere av systemene
 • kan bidra til organisasjonsutvikling i bedriften
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav 

 

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent». 

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.