25TE57G EITKDIK Elektriske systemer

25TE57G EITKDIK Elektriske systemer

Emnekode
25TE57G EITKDIK
Studieprogram
Datasenter infrastukturteknikk
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
20
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
Introduksjon

Temaer

 • Elektroteknikk med måleteknikk
 • Prosjekt i praksis
 • Elektroteknisk dokumentasjon:
 •    Dokumentasjon 1
 •    Dokumentasjon 2
 •    Elektromatte
Emnets innhold

Elektroteknikk med måleteknikk

 • Magnetisme; magnetiske krefter på ladninger i bevegelse og strømledere
 • Kilder til magnetfelt
 • Elektromagnetisk induksjon
 • Like- og vekselstrømskretser; strøm, spenning, energi, effekt, ohms lov, kirchoffs lover, maske- og knutepunktanalyse, Thevenin og Norton ekvivalent, simulering ved hjelp av dataverktøy
 • Vekselstrømskretser; resistans, induktans, kapasitans, reaktans, impedans, kretsanalyse med komplekse tall
 • Elektromagnetisk induksjon
 • Sensorer og måleutstyr
 • Signaler og kommunikasjon av måleverdier
 • Systemer og metoder for kalibrering
 • Vurdering av målinger, analyse av feil, nøyaktighet og oppløsning

Elektroteknisk dokumentasjon

 • Elektroteknisk skissetegning
 • Tegning av elektrotekniske tegninger ved hjelp av DAK
 • Elektrotekniske symboler (NEK)
 • NS standardene for oppbygging av bygg- og anleggstegninger
 • Introduksjon til BIM

Elektro matematikk

 • Komplekse tall
 • Lineære differensialligninger av første og andre orden
 • Naturlige og Briggske logaritmer
 • Sannsynlighetsfordelinger
 • Normalfordeling og statistikk
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om grunnleggende elektrotekniske lover og formler og forstår virkemåte og oppbygging av elektriske kretselementer og systemer
 • har kunnskap om DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser, induktanser, strømkilder og spenningskilder
 • har kunnskap om aktuelle matematiske modeller, beregningsmetoder og nettverksteoremer for ulike elektriske kretselementer
 • har kunnskap om elektrisk og industriell måleteknikk, samt bruk av relevant måleverktøy
 • har kunnskap om krav til framstilling og oppdatering av dokumentasjon innen fagområdet elektro, samt kan forstå dokumentasjon fra andre tekniske fagområder
 • har kunnskap om regelverk som omhandler elsikkerhet
 • kan vurdere om dokumentasjon er i forhold til gjeldende normer og bransjestandarder for elektroteknisk arbeid
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for strømmer, spenninger og effekter i sammensatte parallelle og seriekoblede elektriske DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser og induktanser, strømkilder og spenningskilder
 • kan gjøre rede for valg av simuleringsverktøy for beregning av strømmer og spenninger i elektriske kretser
 • kan gjøre rede for målinger på elektriske kretselementer og systemer med relevant måleutstyr, og vurdere måleresultatene
 • kan gjøre rede for valg av dokumentasjon innen fagområdet elektro, samt forstå dokumentasjon fra andre tekniske fagområder
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre arbeid i forbindelse med elektriske systemer alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan planlegge, gjennomføre og dokumentere elektrotekniske laboratorieøvinger alene og som deltaker i gruppe og i tråd med krav og retningslinjer
 • kan planlegge, utarbeide og gjennomføre planer og instrukser innen fagområde elektriske systemer etter målgruppers behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen elektrofaget og delta i diskusjoner om utvikling av god elsikkerhetspraksis, og kan bidra til faglig utvikling ved å følge med på ny teknologi innen elektroteknikk som kan føre til kvalitetsheving, nyskapning og innovasjon
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav 

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent». 

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart