25TE57B EITKDIK Yrkesrettet kommunikasjon

25TE57B EITKDIK Yrkesrettet kommunikasjon

Emnekode
25TE57B EITKDIK
Studieprogram
Datasenter infrastukturteknikk
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
10
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
2023 Høst
Introduksjon

Temaer

 • Norsk
 • Engelsk
Emnets innhold

Norsk:

 • Norsk som kommunikasjonsverktøy, skriftlig og muntlig
 • Betydningen av kommunikasjon i arbeids- og samfunnsliv
 • Grammatikk, språklige og grafiske virkemidler
 • Massemedier
 • Mottakerbevissthet
 • IKT-verktøy i skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Informasjonsinnhenting på norsk
 • Kildebruk og referanseteknikk
 • Kommentere og vurdere ulike typer tekster
 • Formelle skriftlige sjangre
 • Resonnerende tekster
 • Planlegging, gjennomføring og presentasjon av tverrfaglige prosjekter
 • Muntlig kommunikasjon
 • Studieteknikk

Engelsk:

 • Engelsk som kommunikasjonsverktøy, skriftlig og muntlig
 • Engelsk fagterminologi
 • Tverrkulturelle emner
 • Tekstskaping
 • Formell skriving
 • Informasjonsinnhenting på engelsk
 • IKT-verktøy i skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Muntlig kommunikasjon
 • Planlegging, gjennomføring og presentasjon av tverrfaglige prosjekter
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om språket som verktøy for god kommunikasjon og kjenner til norsk og engelsk fagterminologi innen sitt fagområde
 • har kunnskap om grammatikk, sjangerforståelse samt språklige, stilistiske og grafiske virkemidler i tekst. 
 • har kunnskap om relevante dataverktøy som benyttes ved kommunikasjon
 • kjenner til ulike former for prosjektdokumentasjon, avtaler og kontrakter.
 • kjenner til ulike metoder for forhandlinger
 • kan reflektere over kulturelle forskjeller i arbeidsliv og samfunn.
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan kommunisere på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, både om generelle emner og yrkesrettede.
 • er bevisst på kulturelle forskjeller i all kommunikasjon 
 • kan bruke relevante kommunikasjonsverktøy og medier i kommunikasjonsprosessen
 • kan sette opp en agenda og skrive referat fra møter
 • kan skrive en god teknisk rapport etter en gjeldende standard
 • kan holde presentasjoner og innlegg i ulike fora
 • kan instruere og veilede andre
 • kan skrive formelle tekster, arbeidsavtaler og kontrakter
 • kan analysere informasjon og anvende denne i ulike sammenhenger
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan kommunisere på en tydelig og forståelig måte
 • kan utvise etikk og gode holdninger i arbeidslivet
 • kan reflektere over ulike verdier og tenkemåter i samfunnet
 • har kompetanse i effektiv bruk av IKT og korrekt kildebruk
 • kan delta i planlegging, gjennomføring og presentasjoner av et prosjekt.
 • kan representere sin bedrift i møter og befaringer
 • kan lede arbeidet med løpende og avsluttende prosjektdokumentasjon
 • kan lede og gjennomføre møter med tverrfaglig deltagelse på arbeidsplassen
 • kan vurdere eget behov for utvikling av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav

  Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent».  

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

 Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.