25TB01K EITKBYK Drift/Produksjon m/faglig ledelse

25TB01K EITKBYK Drift/Produksjon m/faglig ledelse

Emnekode
25TB01K EITKBYK
Studieprogram
Bygg
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
20
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
2023 Høst
2024 Vår
2024 Høst
2025 Vår
Emneansvarlig
Per Anton Hansen
Introduksjon

Temaer:

 • Faglig ledelse (integrert)
 • Bygningsproduksjon/byggeplassledelse
 • Anleggsdrift
 • FDV/prosjektadministrasjon
Emnets innhold

Faglig ledelse (integrert):

 • Etikk og ledelse
 • Produksjonsanalyse
 • Produksjonsplanlegging
 • Produksjonsoptimalisering

Bygningsproduksjon/byggeplassledelse:

 • Planlegging, samordning, kvalitetsstyring
 • Organisering, ledelse, teknisk, økonomisk, personell
 • Lover, forskrifter, standarder, vedtekter
 • Endringer og endringsbehandling
 • Framdrift, kapasitet og kostnad

Anleggsdrift:

 • Geotekniske beregninger
 • Sprengningsarbeid
 • Va- anlegg
 • Vei anlegg

FDV/prosjektadministrasjon:

 • FDV dokumentasjon
 • Forskrifter, standarder, lovverk
 • Byggeskikk
 • Byggskader
 • Arkitektur
 • Bygningsvern
 • Livssykluskostnader
 • Brann
 • Tilstandsanalyser
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om formål og prinsipper ved planlegging og samordning 
 • kan forklare sammenhengen mellom planlegging og beslutninger og hvordan dette kommuniseres
 • kjenner organiseringen av arbeidet på egen arbeidsplass med tanke på optimalisert planlegging, fordeling av arbeid, kontroll av kvalitet samt kontroll av framdrift og effektivitet. 
 • kan forklare de etiske, juridiske og økonomiske forutsetningene som gjelder for arbeidet.
 • kjenner metoder for kontinuerlig forbedring 
 • kan forklare sammenhengen mellom tid, penger og kvalitet i en arbeidsprosess.
 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som benyttes for drift og produksjon av bygg
 • har kunnskap om metoder for å undersøke grunnens bæreevne og om hvilke fundamenter som kan benyttes
 • har kunnskap om hvordan en kan beregne jordtrykk mot grunnmurer og enkle støttemurer
 • har kunnskap om hvordan masse forflyttes på en sikker og effektiv måte
 • har kunnskap om utarbeidelse av tekniske beskrivelser av bygg med grunnlag i tegninger og aktuelle Norske standarder
 • har kunnskap om ombygging og restaurering av bygg med tanke på praktiske, estetiske, økonomiske og miljømessige krav, samt lovverk, reguleringsplaner og planer for kommunen
 • har kunnskap om hvordan en bygge- og anleggsplass ledes og driftes, som hvordan en leder et byggemøte og hvordan en endringshåndtering gjennomføres
 • kan vurdere om bygningsproduksjon og drift holder mål i forhold til lovverk, byggeforskrifter, HMS, bransjestandarder, avtaleverk og krav til dokumentasjon
 • har kunnskap om bransjen innen drift og produksjon av bygg
 • kan oppdatere sin kunnskap om drift og produksjon av bygg
 • kjenner til byggverks historie, byggetradisjoner, byggeskikker og byggekulturen i samfunnet
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen drift og produksjon av bygg
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av verktøy og metoder for planlegging av et prosjekts aktiviteter, ressurser osv.
 • kan gjøre rede for verktøy og metoder for oppfølging og styring av et prosjekt
 • kan gjøre rede for verktøy og metoder for å ivareta samarbeidet på en arbeidsplass på best mulig måte
 • kan samordne alle grupper av leverandører og spesialister som jobber på arbeidsplassen
 • kan håndtere alle typer arbeidskraft
 • kan gjøre rede for hvordan bygg produseres og driftes ut fra tekniske, estetiske og økonomiske forhold
 • kan gjøre rede for kvaliteten på en bygningsmasse
 • kan gjøre rede for dimensjoneringsgrunnlag for bygg, veityper og veiklasser
 • kan reflektere over hvilke løsninger som er tatt for drift og produksjon av bygg og justere disse under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff om drift og produksjon av bygg og vurdere relevansen for et byggeprosjekt
 • kan kartlegge et bygg og identifisere behov for restaurering og ombygging etter byggeskikker og normer
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan arbeide i team som har ansvar for flere fag, sikkerhet, kvalitet, økonomi og teknikk.
 • kan ta ansvar for dokumentasjon av utførelse og kontroll av utførelse/dokumentasjon.
 • kan bidra til å utvikle helhetlig planleggingskultur og teamcoaching (analytisk tankegang og innovasjon).
 • kan lede personer, enkelte lag og hele arbeidsstyrken på arbeidsplassen - engasjere og motivere.
 • kan vurdere eget behov for utvikling av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse
 • kan planlegge og gjennomføre et byggeprosjekt med tanke på drift og produksjon av bygg som deltaker eller leder av gruppe og i tråd med estetiske, økonomiske og miljømessige krav og retningslinjer
 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter som utbygging, ombygging og vedlikeholdsarbeid av bygg som deltaker eller leder av gruppe og i tråd med planer, tegninger og tekniske beskrivelser
 • kan produsere eller drifte et bygg etter byggherrens ønsker og myndigheters krav
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen produksjon og drift av bygg og på tvers av fag som bygningsantikvarer og arkitekter, samt med eksterne målgrupper
 • kan utveksle synspunkter på kvalitet på bygningsmasse og driftsmessige utfordringer med andre med bakgrunn innenfor drift, vedlikehold og produksjon av bygg og delta i diskusjoner om god praksis for kommunen
 • kan bidra til organisasjonsutvikling gjennom proaktiv rapportering om eventuelle hendelser
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav 

 

 Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent». 

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.