25TB01J EITKBYK Konstruksjon bygg m/ faglig ledelse

25TB01J EITKBYK Konstruksjon bygg m/ faglig ledelse

Emnekode
25TB01J EITKBYK
Studieprogram
Bygg
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
15
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
2023 Høst
2024 Vår
2024 Høst
2025 Vår
Emneansvarlig
Per Anton Hansen
Introduksjon

Temaer:

 • Faglig ledelse (integrert)
 • Betongkonstruksjoner
 • Tre- og stålkonstruksjoner
 • Konstruksjonslære
 • Bygningsfysikk
Emnets innhold

Faglig ledelse (integrert)

 • Etikk og ledelse
 • Produksjonsanalyse
 • Produksjonsplanlegging
 • Produksjonsoptimalisering

Betongkonstruksjoner

 • Grunnlag for dimensjonering, last og sikkerhet
 • Dimensjonering enkle dekker, bjelker og søyler

Tre- og stålkonstruksjoner

 • Bøying
 • Knekking
 • Grunnlag for dimensjonering, last og sikkerhet
 • Dimensjonering enkle dekker, bjelker og søyler

Konstruksjonslære

 • Grunnlag statikk og fasthetslære
 • Resultanten til krefter
 • Likevekt
 • Massegeometri
 • Normalkrefter

Bygningsfysikk

 • Klima
 • Temperatur - Tele
 • Vind
 • Nedbør
 • Lyd
 • Lys
 • Ventilasjon
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om formål og prinsipper ved planlegging og samordning 
 • kan forklare sammenhengen mellom planlegging og beslutninger og hvordan dette kommuniseres
 • kjenner organiseringen av arbeidet på egen arbeidsplass med tanke på optimalisert planlegging, fordeling av arbeid, kontroll av kvalitet samt kontroll av framdrift og effektivitet. 
 • kan forklare de etiske, juridiske og økonomiske forutsetningene som gjelder for arbeidet.
 • kjenner metoder for kontinuerlig forbedring 
 • kan forklare sammenhengen mellom tid, penger og kvalitet i en arbeidsprosess.
 • har kunnskap om konstruksjonsløsninger på bygg i ulike materialer, som tre, stål og betong
 • har kunnskap om hvordan en beregner laster på bygningskonstruksjoner
 • har kunnskap om dimensjonering av enkle betongdekker, bjelker og søyler
 • har kunnskap om aktuelle prøvemetoder
 • har kunnskap om forskrifter for bærekonstruksjoner og brannkrav
 • har kunnskap om gjeldende Euronormer
 • kan vurdere konstruksjonsløsningen i forhold til gjeldende standarder for last, materialer og dimensjonering
 • kan vurdere brannbeskyttelse i forhold til brannkrav som gjelder for bygningsdeler og bærekonstruksjoner
 • har kunnskap om bransjen som driver med konstruksjon av bygg
 • kan oppdatere sin kunnskap om konstruksjoner av bygg
 • kjenner til byggkonstruksjonsbransjens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen konstruksjon av bygg
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av verktøy og metoder for planlegging av et prosjekts aktiviteter, ressurser osv.
 • kan gjøre rede for verktøy og metoder for oppfølging og styring av et prosjekt
 • kan gjøre rede for verktøy og metoder for å ivareta samarbeidet på en arbeidsplass på best mulig måte
 • kan samordne alle grupper av leverandører og spesialister som jobber på arbeidsplassen
 • kan håndtere alle typer arbeidskraft
 • kan gjøre rede for valg av konstruksjonsløsning ut fra tekniske og økonomiske forhold
 • kan gjøre rede for valg av materialkvalitet til ulike konstruksjoner
 • kan gjøre rede for hvordan en dimensjonerer konstruksjoner i tre og stål etter gjeldende standarder i tiltaksklasse 1
 • kan gjøre rede for hvordan man leser og tegner enkle betong- og armeringstegninger
 • kan reflektere over hvilke løsninger som er tatt for konstruksjoner på bygg og justere disse under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff om konstruksjoner av bygg og vurdere relevansen for et byggeprosjekt
 • kan kartlegge konstruksjonen av et bygg og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan arbeide i team som har ansvar for flere fag, sikkerhet, kvalitet, økonomi og teknikk.
 • kan ta ansvar for dokumentasjon av utførelse og kontroll av utførelse/dokumentasjon.
 • kan bidra til å utvikle helhetlig planleggingskultur og teamcoaching (analytisk tankegang og innovasjon).
 • kan lede personer, enkelte lag og hele arbeidsstyrken på arbeidsplassen - engasjere og motivere.
 • kan vurdere eget behov for utvikling av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse
 • kan planlegge og gjennomføre konstruksjonsarbeid for byggverk som deltaker eller leder av gruppe og i tråd med krav og standarder som gjelder for helse, miljø og sikkerhet
 • kan utføre et konstruksjonsarbeid etter kundens ønsker og myndigheters krav
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen konstruksjon av bygg og på tvers av fag som designere og ingeniører, samt med eksterne målgrupper
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor konstruksjon av bygg og delta i diskusjoner om sikker, økonomisk og miljøvennlig praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling gjennom proaktiv rapportering om eventuelle hendelser
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav 

 

 Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent». 

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.