01TL53A EIFRMF Økonomi, ledelse og markedsføring for frisører

01TL53A EIFRMF Økonomi, ledelse og markedsføring for frisører

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   01TL53A EIFRMF
  • Studieprogram
   Økonomi, ledelse og markedsføring for frisører
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Fredrikstad
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.1
  • Emneansvarlig
   Ole Kristian Thoresen
Undervisningssemestere
2023 Høst
Om emnet

Studiet er et enkeltemne og foregår på nett uten samlinger. Studiets varighet er beregnet til ca 14-16 uker. Undervisningstider er oppgitt på fagskolens studieside.

Emnet/modulen er bygget på Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning, emne c: Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM). Emnet er en del av alle toårige tekniske utdanninger, som er videreutviklet til et eget studieløp tilpasset for frisører.

Ut over det er planen utarbeidet på bakgrunn av næringslivets tilbakemeldinger, og med det tilpasset aktuelt kompetansebehov hos regional og lokal bransje.

Jobbmuligheter

Studiet gir grunnlag til å treffe gode beslutninger for din bedrift med hensyn til ledelse, økonomistyring og samtidig treffe behovet i markedet. Du vil lære hvordan eksterne krav og forventninger i markedet påvirker den interne styringen av virksomheten.

Et gjennomgående trekk ved utdannelsen er hvordan eksterne krav og forventninger i markedet påvirker den interne styringen av virksomheten. Problemstillingene som drøftes i studiet, er blant annet av administrativ og markedsføringsmessig karakter, altså hvilke kundegrupper bedriften under gitte omstendigheter bør satse på, hvordan ulike markedsføringsvirkemidler kan brukes for å få best mulig gjennomslag i markedet, hvordan virksomheten i gitte situasjoner bør organiseres og ledes, og hvordan rekruttere og motivere medarbeidere.

Opptakskrav

Opptak er regulert i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken, kap. 3 

Generelt opptaksgrunnlag

For å bli tatt inn på studiet kreves svennebrev i frisørfaget. I tillegg må du ha grunnleggende IT-kunnskaper som beskrevet under.

Opptak på visse vilkår

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Siste dato for slik prøve er 1. januar om studieplassen skal beholdes. Om prøven ikke bestås, mister søker studieplassen.

Opptak på grunn av realkompetanse

Søkere som ikke har svennebrev, og som har fylt 23 år det året de søker på utdanningen, kan søke på grunnlag av relevant realkompetanse. 

Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

(1) Søkere med bestått og fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak uten tilleggskrav i norsk.

(2) Søkere med fullført og bestått treårig videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk, såfremt den omsøkte fagskoleutdanningen ikke tilbys på et fremmedspråk. For fagskoleutdanninger hvor det kreves generell studiekompetanse, må søkere dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B2 i Europarådets referanserammeverk for språk.

(3) Kunnskaper i norsk dokumenteres med én av følgende prøver:

 1. Bestått norsk med 393 timer fra videregående opplæring
 2. Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 3. Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 4. Skriftlig test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»), med minimum 450 poeng eller «bestått» etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009
 5. Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter, jf. lov 6. november 2020 nr. 127 om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) § 37.

Les mer om utfyllende regler om språkkrav med utenlandsk utdanning her >>

Klagerettigheter på opptaket

Det er mulig å klage på vedtak om opptak- Søker henvises til å sette seg inn i rettighetene og fylle ut skjema for formell klage her: Studenthåndbok - klagerettigheter 

Emnets/modulens omfang og oppbygging

Studiet består av 3 ulike temaer som til sammen gir 10 studiepoeng. 

Forventet arbeidsbelastning er på 110 undervisningstimer, 14 veiledningstimer og 147 timer med selvstudier fordelt på en periode mellom 14-16 uker.

Fagdokumentasjon

Etter fullført og bestått emne, ustedes karakterutskrift og kompetansebevis for fullført emne/modul.

Emnets innhold

Økonomi

I dette temaet lærer du hvordan du kan skape bedre økonomiske resultater for virksomheten din. Blant annet vil du lære budsjettarbeid, om resultat- og likviditetsbudsjetter og om hvordan du kan påvirke lønnsomhet og likviditeten. Du vil lære hvordan et regnskap er bygget opp, hva inngår i balanse og resultatrapporter og hvordan du kan hente ut nøkkeltall og lage rutiner for god økonomisk ledelse av din bedrift.

Du lærer mer om bedriftsetablering i temaene:

 • Kostnads-, inntekt- og regnskapsforståelse
 • Regnskapsanalyse
 • Budsjettering (resultatbudsjett, likviditetsbudsjett, budsjettkontroll)
 • Kalkyler (bidrags-, selvkost-, for- og etterkalkyle)
 • Avviksanalyser
 • Lønnsomhetsbetraktninger (dekningspunktanalyser, investeringsanalyser)
 • Konkurs og oppbud

Markedsføring

I dette temaet lærer du hvordan du kan merkevarebygge din frisørbedrift. Du vil blant annet lære hvordan du kan oppnå lojale kunder og en lønnsom bedrift gjennom konkrete verktøy og metoder. Du vil blant annet lære å lage en forretningsplan, og hvordan du skal nå dine kunder gjennom en markeds- og handlingsplan.

Du lærer mer om:

 • Kjøpsatferd i privat og bedriftsmarked
 • Markedsplan (segmentering, konkurransemidler)
 • Handlingsplaner som også integrerer økonomi og ledelsesplaner

Ledelse

I dette temaet lærer du om organisasjonsformer, rutiner og planlegging av driften, HMS-arbeid og lover og regler i bransjen. Du vil lære om etikk og verdier og etiske utfordringer og dilemmaer på arbeidsplassen. Du vil lære å bygge et team som har læringsorientert kultur som vil skape trivsel og motivasjon på arbeidsplassen. Du vil også få kunnskap om personalledelse, konflikthåndtering, ansettelsesprosesser og lønns- og belønningssystemer.

Du lærer mer om:

 • Aktuelt lovverk innenfor organisering og ledelse knyttet opp mot bransje
 • Etikk (kunder og medarbeidere)
 • Situasjonsanalyse, mål, strategier, planer
 • Faglig kommunikasjon, presentasjonsteknikk
 • Organisasjonsteori/struktur-Organisasjonsutvikling
 • Motivasjonsteori
 • Psykososialt arbeidsmiljø (trivsel, mobbing, konflikthåndtering, stress)
 • Organisasjonskultur
 • Ledelse (ledelsesteorier, teamledelse)
 • Personalledelse (rekruttering, medarbeidersamtaler, oppsigelse, avskjed, permittering, opplæring/kompetanseutvikling)
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om sentrale økonomibegreper, bedriftsetablering, enkle kalkyler, lønnsomhetsbetraktninger, budsjettering og regnskapsanalyse
 • har erfarings basert kunnskap om bransjens økonomiske utvikling
 • har kunnskap om kjøpsatferd, merkevarebygging og markedsplanlegging
 • kan utarbeide en markedsplan og sette om handlingsplaner for å gjennomføre denne
 • kan innhente, formidle og presentere faglig informasjon, ideer og løsninger både muntlig og skriftlig
 • har kunnskap om organisasjonsteori, organisasjonskultur, ledelsesteori og motivasjonsteori
 • har innsikt i aktuelle lover innenfor ledelse, markedsføring og økonomi og forstår hvilken betydning disse har for bedriftens arbeidsbetingelser
 • har kunnskap om bedriftsetablering og avvikling
 • har kunnskap om ulike selskapsformer for organisering av bedriften
 • har erfarings basert kunnskap om bransjens økonomiske utvikling og bransjens ledelsesutfordringer
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan forstå og analysere et regnskap, og kan anvende denne informasjon for iverksetting av tiltak ved avvik fra budsjett og planer
 • kan utarbeide et budsjett og sette opp enkle kalkyler
 • kan utarbeide en markedsplan og relevante dokumenter for å søke finansiering i banker
 • kan gjøre rede for og vurdere økonomiske utfordringer i lys av gjeldende lovkrav og bedriftens og bransjens behov
 • kan innen gitte tidsfrister, alene og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre, dokumentere og levere arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan kommunisere på en tydelig og forståelig måte, og kan utveksle faglige synspunkter med medarbeidere, kunder og andre interessenter
 • kan utarbeide og følge opp planer
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • tidsfrister, alene og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre, dokumentere og levere arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor LØM-emnet.
 • har kompetanse bruk av generelle IKT systemer som er brukt
 • kan innen gitte tidsfrister, alene og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre, dokumentere og levere arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor temaet/emnet.
 • kan kommunisere på en tydelig og forståelig måte, og kan utveksle faglige synspunkter med medarbeidere, kunder og andre interessenter
 • har kompetanse i generelle ledelses-informasjonssystem,
 • kan utarbeide og følge opp planer
 • kan utøve personalledelse og lede medarbeidere
 • kan behandle medarbeidere, kunder og andre med respekt
Arbeidsinnsats

Arbeidskrav

Det skal gjennomføres ett arbeidskrav per tema (3 arbeidsoppdrag). Arbeidskravene gjennomføres som gruppearbeid med læringsvenn.

Vurdering

Temavurdering

Studentene får godkjent et tema ved å avlegge 70% rett svar. Godkjent ema gir rett til å starte opp med neste tema. Når 3 temaer er godkjent, har studenten rett til å melde seg opp til eksamen i emnet.

Forutsetning for vurdering og karakterfastsetting er at arbeidskravene i emnet må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Eksamen

Ved eksamen kan en eller flere eksamensformer benyttes. Eksamensformen fremkommer av læringsutbyttebeskrivelsen for emnet.

Fagskolen i Viken, benytter seg av følgende eksamensformer:

 • Skriftlig eksamen med tilsyn, gjennomføres på studiestedet
 • Skriftlig eksamen uten tilsyn, som for eksempel hjemmeeksamen
 • Muntlig eksamen
 • Ferdighetstester
 • Laboratorieøvelser
 • Prosjektarbeid
 • Praksis
 • Muntlige presentasjon

Der eksamen både har en skriftlig del og muntlig høring må alle eksamensdelene vurderes til bestått/karakter A-E for at studenten skal bestå eksamen.

Alle skriftlige eksamener, både med og uten tilsyn skal normalt leveres med kandidatnummer, om ikke annet er presisert.

Det gis sluttkarakterer A-F på siste eksamen, hvor A er beste karakter og F er Ikke bestått. Alle temaer i emnet må være godkjente for å få en sluttvurdering.

Felles vurderingsuttrykk og karaktersystem 

Et emne kan kun lede frem til ett vurderingsuttrykk som fremkommer på karakterutskrift.

Karakterskalaen under gir en kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn.  Karakteren A er beste karakter og E er dårligste karakter for å bestå. Karakteren F innebærer ikke bestått.

Ved arbeidskrav i emner benyttes «godkjent» / «ikke godkjent»

Symbol 

Betegnelse 

Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

Fremdragende 

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

Meget god 

Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. 

God 

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. 

Nokså god 

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. 

Tilstrekkelig 

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

Ikke bestått 

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

Vurderingsuttrykkene bestått/ ikke bestått

Bestått   

Besvarelsen/presentasjonen viser at studenten har faglig kunnskap innen hele emnet, og god kunnskap innen de mest sentrale områdene. Kravet om bred kunnskap i emnet betyr at det ikke kan være store kunnskapshull i deler av emnet. Manglende eller utilfredsstillende besvarelse av enkelte oppgaver kan derfor ikke kompenseres ved svært god besvarelse av andre. Oppgavene kan likevel vektes ulikt under vurderingen, avhengig av hvor sentrale de er for emnet.    

Ikke bestått   

Besvarelsen/presentasjonen viser at studenten har manglende kunnskap innen sentrale områder som inngår i emnet. Studenten har ikke tilstrekkelig faglig kunnskap, ferdigheter eller generell kompetanse til å kunne anvende det oppnådde læringsutbyttet fra emnet på en selvstendig måte.   

Rett til begrunnelse på karakterfastsetting

Jf. fagskoleloven § 22. Du kan også lese mer om rett til karakterbegrunnelse i Studenthåndboken her >>

Klagerettigheter

Man kan klage over karakterfastsetting og formelle feil ved eksamen, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 22 og § 23. Du kan lese mer om klagerettigheter i Studenthåndboken her >> 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Arbeidsformer

Det brukes varierte arbeidsformer for å oppnå best mulig læringsutbytte for den enkelte student. 

Konkret vil dette si: 

 • Gruppearbeid med logg og refleksjonsnotat 
 • Prosjektarbeid med tverrfaglig fokus 
 • Lærerstyrt undervisning 
 • Praksisorientert undervisning 
 • Veiledning 
 • Differiensiert og tilpasset opplæring 
 • Individuelle arbeidsoppgaver 
 • Presentasjoner 
 • Nettstøttet læring / nettundervisning 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger over nett (asynkront), synkron veiledning over nett, individuell veiledning, individuell oppgaveløsning, oppgaveløsning med læringsvenn, arbeidsoppdrag

Læringsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå målene for utdanningen. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig utvikling også skal utvikle evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal også utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv.  

Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles læringsmiljø, samtidig som de viser en konstruktiv-kritisk holdning til studieopplegget. Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder, og denne gir anledning til å legge til rette for erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer. Gjennom pedagogisk ledelse skal studentene trekkes aktivt med, og trenes opp til refleksjon i egen læringsprosess. Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse, i forhold til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse hos den enkelte student. 

Tverrfaglige problemstillinger er det normale i arbeidslivet og er derfor godt egnet til å demonstrere helheten i utdanningen og fagenes forhold til hverandre. Tverrfaglige problemstillinger forbereder også studentene til arbeidslivet. Arbeid med slike problemstillinger skal derfor inngå i studiet. 

Spesielt for nettbaserte utdanninger

Nettstudenter må ta større ansvar for egen læreprosess, selvdisiplin og arbeidsinnsats. Bruk av digital teknologi åpner midlertidig opp for at nettstudenter kan samarbeide med andre studenter og faglærere.  

De generelle undervisnings- lærings- og arbeidsformene er stort sett like på stedbasert som nettbasert, med noen få unntak.

Plattform for digital undervisning/nettmøter

Digital undervisning og alle nettmøter foregår i læringsplattformen TEAMS eller konferanseplattformen ZOOM. Både lærere og studenter trenger mikrofon og kamera.

Nettbasert læringsarbeid

I skoleåret, gjennomføres det undervisning, veiledning og nettmøter iht. oppsatt timeplan. Denne aktiviteten kan lagres på video og deles med studentene i etterkant dersom det er hensiktsmessig. Opptak av undervisning skjer i henhold til GDPR.

Undervisnings-, lærings- og arbeidsformer kan være noe ulikt fra stedbasert undervisning der man har fysiske laboratorier, simuleringer eller undervisningsrom, til å gjennomføre tilsvarende undervisning med samme kvalitet kun på digitale flater. Under nettstøttet utdanning er det undervisning, veiledning og oppgaveløsning med bruk av læringsplattformen TEAMS eller konferanseplattformen Zoom. For enkelte nettutdanninger benyttes også ulike digitale ferdighets- og simuleringsverktøy etter

Læringsplattformen Microsoft TEAMS

Fagskolen i Viken benytter læringsplattformen Microsoft Teams. På læringsplattformen publiserer læreren fremdriftsplaner for undervisning og lærestoff slik at det blir gjort tilgjengelig for studentene. Alle obligatoriske arbeidskrav som prøver/tester, innleveringer, gruppearbeider og prosjektarbeider legges inn i læringsplattformen med tidsfrister, oppgavebeskrivelse og registrering av resultat.

I læringsplattformen finner studenten blant annet alle studier med underliggende temaer i studiet og intern informasjon til studenter.

Veiledning og oppfølging

Lærerens rolle i fagskoleutdanningen er i stor grad knyttet til veiledning og tilrettelegging for fleksibel læring. Det pedagogiske opplegget sikrer god oppfølging av studentene både som gruppe og individ. Målet er å få studenten til å sette sine erfaringer og kunnskaper inn i en større sammenheng.

I studentens arbeid med oppgaveløsning, prosjekt- og praktisk arbeid vil det bli gitt veiledning både underveis og på innlevert oppgave/produkt. Dette kan gjennomføres både via læringsplattformen og i undervisningen. Det settes av faste tidspunkt for veiledning i timeplanen. Skolen legger til rette for kontinuerlig å øke kvaliteten på undervisningen og dermed fremme studentenes læreprosess og faglige kunnskaper. Kritisk tenkning og refleksjon over valgte løsninger er en viktig del av læreprosessen.

Veiledning benyttes både i forbindelse med det teoretiske arbeidet og som et ledd i den enkelte students og gruppes utviklingsprosess.  Veiledning bør ha som mål å vise sammenheng mellom teori og praksis. Refleksjon før-, under- og etter handling er vesentlig for at yrkesutøvelsen skal være god. Studentene får også opplæring i og erfaring med kollegabasert veiledning for å kunne benytte det i eget arbeid og styrke refleksjon rundt egen arbeidspraksis.

Oppfølging av studentene omfatter forhold rundt utdanningen og studiesituasjon som særskilt tilrettelegging, muligheter for studie- og karriereveiledning. Alle studenter har en studiekoordinator som kontaktperson ved skolen.

Responstid for henvendelser til faglærer

Faglærerne svarer normalt på henvendelser fra studenter innen 1 virkedag. For veiledning på større oppgaver vil responstiden være etter avtale med faglærer.

Studenthåndboka

På skolens hjemmeside finnes Studenthåndboka med relevante søknadskjemaer og informasjon om rettigheter og plikter for skolens studenter. Der finnes også viktige lenker, som for eksempel til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken, samt Lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Mer informasjon finner du her: https://fagskolen-viken.no/studenthandbok

Administrativt system Visma InSchool

Studenter som begynner på utdanning ved Fagskolen i Viken, blir registrert i skolens administrative system. Det administrative systemet brukes til å registrere fullførte, påbegynte og kommende studier for studenten, fagdokumentasjon, timeplanlegging og søknader om særskilt tilrettelegging.