01HH50F EIHODAF Praksis

01HH50F EIHODAF Praksis

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   01HH50F EIHODAF
  • Studieprogram
   Demens og alderspsykiatri
  • Studiepoeng
   12
  • Studiested
   Rud
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.1
  • Emneansvarlig
   Fredrik Hæren
Undervisningssemestere
2024 Høst
2025 Vår
Om emnet

 

 

 

Emnets innhold

Praksisperioden er en obligatorisk del av studiet som gjennomføres over ti uker, og har et omfang på 300 timer.

Det er utarbeidet egne vedlegg med retningslinjer for henholdsvis praksisperioden og praksis gjennomført som utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass.

Studenten skal i samråd med læreren og/eller veileder konkretisere sin egen læringsutbyttebeskrivelse i henhold til tema for utviklingsprosjekt/praksisperioden og den overordnede læringsutbyttebeskrivelsen. Konkretisert læringsutbytte er beskrevet i retningslinjene for henholdsvis praksisperioden og praksis som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.

Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten kan:

 • sette teoretisk kunnskap fra utdanningen i sammenheng med praktiske ferdigheter
Ferdigheter

Studenten kan:

 • se betydningen av tverrfaglig samhandling
 • bidra aktivt med egen kompetanse
 • ivareta eget fags særegenhet i en tverrfaglig sammenheng
 • gi faglige begrunnelser av sin individrettede- og personorienterte omsorg i sitt arbeid med personer med demens og alderspsykiatri
Generell kompetanse

Studenten kan:

 • drøfte etiske utfordringer og utvikle egen relasjonskompetanse til brukere, pårørende og kolleger
Arbeidsinnsats

Arbeidskrav

Rammer for praksis på annen arbeidsplass:

 • Fire arbeidskrav samt logg ved avsluttet praksis

Rammer for praksis gjennomført som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass:

 • Prosjektrapport

Studenten skal stå ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet. Dette og arbeidskravene er nærmere beskrevet i retningslinjene for praksis og praksis som utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass

Oppmøteplikt

90 % tilstedeværelse i praksis

Vurdering

Praksisperioden og rapporten vurderes med bestått/ikke bestått

Forkunnskapskrav

Der studenten er vurdert til ikke bestått i emner som er avsluttet før praksis vil faglærer og utdanningsleder kunne vurdere at studenten ikke kan starte i praksis. Dersom slik vurdering tas, vil heller ikke studenten kunne fortsette utdanningen før praksis er vurdert til bestått.

Litteraturliste

Litteraturliste oppdateres og kunngjøres ved studiestart.