01BP01B EIHOOVF Kronisk sykdom

01BP01B EIHOOVF Kronisk sykdom

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   01BP01B EIHOOVF
  • Studieprogram
   Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Bjørkelangen, Indre Østfold, Fredrikstad, Kongsberg
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.1
  • Emneansvarlig
   Fredrik Hæren
Undervisningssemestere
2023 Høst
2024 Vår
Emnets innhold

2 a. Kronisk sykdommer, symptomer og behandling

 • De vanligste kroniske sykdommene
 • Akutte og subakutte tilstander 

2 b. Å leve med kronisk sykdom og funksjonssvikt

 • Den geriatriske pasient
  • Sammenheng mellom aldersforandringer, sykdom og funksjon
  • Multisykdom og sammensatte behov
 • Stress, mestring og mestringsstrategier ved kronisk sykdom
 • Pasientens grunnholdning, motstandsressurser, empowerment og helserelatert livskvalitet 
 • Etikk, samvalg og brukermedvirkning
 • Samarbeid med pasient og pårørende
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Helsepersonelloven

2 c. Observasjoner, kartlegging og vurdering av kronisk syke

 • Sykdomsutvikling hos den kronisk syke
  • Akutte, subakutt og kroniske tilstander hos geriatriske pasienter
 • Grunnleggende behov og allmenntilstand
 • Identifisere og kartlegge pasientens ressurser, behov og funksjonsnivå
 • Iverksette og vurdere tiltak der det er egenomsorgssvikt 
 • Kriser og bearbeidelse av disse
 • Ernæring og ernæringsmessig risiko
  • Kartlegging og vurdering av ernæringsstatus
  • Oppfølging og tiltak når matinntaket blir for lite
  • Dokumentasjon
  • Tannhelse
 • Fallrisiko
  • Vurdering og dokumentasjon av fallrisiko, tiltak og uønskede hendelser
  • Forebyggende tiltak
 • Medikamenter og medikamenthåndtering
  • Virkning og bivirkning av legemidler
  • Interaksjoner og polyfarmasi 
 • Bruk av kartlegging- og observasjonsverktøy i arbeidet med den kronisk syke pasient
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de vanligste kroniske sykdommer, symptomer og behandling 
 • har kunnskap om den kronisk syke pasienten og utfordringer relatert til å leve med kronisk sykdom har kunnskap om hvordan kroniske sykdommer og funksjonssvikt kan påvirke pasientens liv
 • har kunnskap om den geriatriske pasienten og kompleksiteten mellom aldersforandringer, sykdom og funksjonssvikt   
 • har kunnskap om observasjoner av vanlige sykdomstegn ved kronisk sykdom, avvik fra det normale og/eller tegn på akutt forverring
 • har kunnskap om faglige verktøy som benyttes til observasjon og kartlegging av symptomer og tegn på funksjonssvikt hos den kronisk syke pasient
 • har kunnskap om polyfarmasi, virkninger, bivirkninger og interaksjoner av legemidler hos den kronisk syke pasient
 • har innsikt i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven 
 • forstår betydningen av kommunikasjon, samhandling og samvalg i møte med den kronisk syke som ivaretar pasientens autonomi og rett til brukermedvirkning
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskap om de vanligste kroniske sykdommer for å kunne delta i behandling og observasjon, og til å planlegge og iverksette tiltak som ivaretar pleie og omsorgen til den kronisk syke pasient
 • kan anvende kunnskap om konsekvenser av sykdom og funksjonssvikt i observasjon av symptomer hos den enkelte pasient for å identifisere behov og iverksette tiltak i samarbeid med pasient og annet helsepersonell
 • kan anvende kartleggingsverktøy for å kartlegge og rapportere om funksjonssvikt og forverrelse hos den kronisk syke pasient
 • kan anvende kunnskap om virkning, bivirkning og interaksjoner av legemidler hos den kronisk syke pasient for å oppdage og rapportere om effekt og bivirkninger
Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for betydningen av eget ansvarsområde som fagarbeider innen observasjon og kartlegging hos kronisk syke pasienter
 • har utviklet en etisk grunnholdning og forståelse for hva det innebærer å ha en kronisk sykdom og hvordan dette kan påvirke pasient og pårørende 
 • kan utføre sitt arbeid i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven og ivareta pasientens integritet og faglig forsvarlighet i yrkesutøvelsen
 • kan utføre pleie og omsorg til pasienter med kronisk sykdom og funksjonssvikt som ivaretar pasientens individuelle ønsker og behov
 • kan utvikle arbeidsmetoder innen observasjon og kartlegging av pasienter med kronisk sykdom på en profesjonell og etisk forsvarlig måte, i samarbeid med pasienten, kollegaer og andre faggrupper
 • kan bygge relasjoner basert på likeverdighet og respekt, slik at pasient og pårørende opplever trygghet og har tillit til tjenestetilbudet
 • kan bygge relasjoner og samarbeide med kollegaer og andre yrkesgrupper for å ivareta pasientens helhetlige behov i forhold til sykdom og behandling
Arbeidsinnsats

Arbeidskrav

 • Skriftlig oppgave og/eller praktisk/muntlig presentasjon individuelt/gruppe

Arbeidskrav må være vurdert til godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. 

 • Hjemmeeksamen over 5 virkedager
Oppmøteplikt

80% oppmøte på fysiske samlinger.

Der studenten overskrider fraværsgrensen på 20 % på de fysiske samlingene, vil faglærer og utdanningsleder kunne vurdere om studenten ikke skal bestå emnet. Dersom slik vurdering tas, vil heller ikke studenten kunne fullføre utdanningen før emnet er vurdert til bestått.

Vurdering
 • Arbeidskravene i emnet vurderes til godkjent/ ikke godkjent
 • Formell vurdering av eksamen med karakter A-F
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, individuelle oppgaver, gruppearbeid, ferdighetstrening, rollespill, presentasjon, refleksjoner og diskusjoner

Litteraturliste

Litteraturliste oppdateres og kunngjøres ved studiestart.