00TX00A EITKMTK23 LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)

00TX00A EITKMTK23 LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   00TX00A EITKMTK23
  • Studieprogram
   Maskinteknikk
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Kongsberg
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.2
  • Emneansvarlig
   Gunn-Marit Storum
Undervisningssemestere
2023 Høst
2024 Vår
Om emnet

Temaer

 • Økonomistyring
 • Organisasjon og ledelse
 • Markedsføringsledelse
Emnets innhold

Økonomistyring:

 • Aktuelt lovverk innenfor LØM
 • Etikk
 • Situasjonsanalyse og mål
 • Bedriftsetablering
 • Kostnads- og inntekstforståelse
 • Regnskapsforståelse og regnskapsanalyse
 • Budsjettering
 • Kalkyler og lønnsomhetsbetraktninger
 • Investeringsanalyse

Organisasjon og ledelse

 • Personalledelse
 • Ledelse og motivasjon
 • Organisasjonsteori/struktur
 • Organisasjonsutvikling/endringer
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Organisasjonskultur

Markedsføring

 • Markedsplan
 • Segmentering
 • Kjøpsadferd i privat og bedriftsmarked
 • Markedsføringsstrategi, konkurransemidler
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om sentrale begreper innen økonomi, organisasjon og markedsføring knyttet til ledelse av foretak
 • har kunnskap om lønnskostnader
 • har kunnskaper om mål, tiltak og handlingsplaner
 • kjenner til emnets aktuelle lover og avtaler
 • har erfaringsbasert kunnskap om bransjens økonomiske utvikling og bransjens ledelsesutfordringer.
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan kartlegge eksterne og interne arbeidsbetingelser og utarbeide situasjonsanalyser
 • kan gjøre rede for bedriftens økonomiske status ved å hente ut økonomiske data fra regnskapet og bruke dem i analyser og kalkyler
 • kan vurdere bedriftens betalingsevne og kapitalbehov
 • kan planlegge økonomiske milepæler ved å utarbeide budsjett og gjøre rede for økonomisk måloppnåelse ved å vurdere eventuelle avvik
 • kan gjennomføre en investeringsanalyse og reflektere over lønnsomheten i en mulig fremtidig investering
 • kan bruke regneark i arbeidet med regnskap, budsjett, analyser og kalkyler
 • kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler
 • kan vurdere organisasjonsstruktur og -kultur samt arbeidsmiljø for å videreutvikle virksomheten
 • kan kommunisere, lede og motivere personalet på måter som fremmer effektivitet og trivsel
 • kan identifisere, analysere og utvikle medarbeidernes kompetanse
 • kan planlegge og gjennomføre gode rekrutteringsprosesser, fra behovsanalyse til introduksjon 
 • kan gjøre rede for kjøpsprosessen i ulike markeder og kan vurdere kundens kjøpsatferd i disse
 • kan vurdere valg av markedskommunikasjonstiltak i aktuelle medier og kunne tilpasse budskap til utvalgte målgrupper i de aktuelle medier
 • kan vurdere hvilke produkter bedriften bør satse på, i hvilke markeder satsningen bør skje og hvilke distribusjonskanaler som bør benyttes
 • kan vurdere valg av virksomhets- og markedsstrategi
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan innen gitte tidsfrister, alene og i samarbeid med andre, planlegge, gjennomføre, dokumentere og levere arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan etablere, utvikle og lede en organisasjon på måter som fremmer både effektivitet, arbeidsmiljø, bærekraft og samfunnsansvar
 • har digital kompetanse til å søke kunnskap og informasjon, og kan tolke og bruke informasjonen i videre arbeid
 • kan kommunisere internt og eksternt og benytte digitale verktøy til dette.
 • kan utarbeide relevante faglige dokumenter som for eksempel pristilbud, tiltak/handlingsplaner, arbeidsavtaler, møteinnkallinger med saksframlegg, forretningsplan og markedsplaner
 • kan reflektere over samfunnsutvikling og kan relatere dette til bedriftens situasjon
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav 

 Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent». 

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.