00TT06D EITKMEK Mekatronikk styring og -regulering med faglig ledelse

00TT06D EITKMEK Mekatronikk styring og -regulering med faglig ledelse

Emnekode
00TT06D EITKMEK
Studieprogram
Mekatronikk
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
10
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Edutorium Admin
Introduksjon

Temaer:

Verkstedsteknisk automasjon

Tilvirkningsteknikk (TVT)

Regulering

Emnets innhold

Verkstedsteknisk automasjon

 • Motorstyring
 • Pls-
  • Kombinatorisk programmering
  • Sekvensprogrammering

 

Tilvirkningsteknikk (TVT)

 • Sponskjærende bearbeiding
 • Plastiske bearbeidingsprosesser
 • Metalliske støpeprosesser
 • Tilvirkningsmetoder for plastprodukter
 • Oppdelende og sammenføyende prosesser
 • Måleteknikk og måleutstyr (mekanisk)
 • Andre / nye tilvirkningsmetoder

 

 

Regulering

 • Programmering og styring med analoge signaler
 • PID regulering
 • Metoder for innregulering av regulerings-sløyfer
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om faremomenter som kan oppstå ved arbeid eller feil på elektriske anlegg under spenning
 • har kunnskaper om strøm, spenning og effekt for lavspente anlegg tilknyttet styringssystemer
 • har kunnskap om relevante metoder og verktøy for analyse og prosjektering av automatiserte anlegg
 • har kunnskap om metoder for konstruksjon og dokumentasjon av styresystemer
 • har kunnskap som gjør kandidaten i stand til å forstå hvordan et styresystem fungerer ved hjelp av tilhørende dokumentasjon
 • har kunnskap om prinsipper for programmering av styresystemer
 • har kunnskap om nødvendigheten av sikkerhet, normert praksis rundt sikkerhet, samt utfordringer rundt dette temaet
 • har kunnskap om vanlige prinsipper for styring og regulering.
 • har kunnskap til å utvikle enkle sekvensielle og kombinatoriske program til programmerbare styringer, samt implementere disse i et egnet styresystem, basert på vanlig benyttet teknologi som for eksempel en PLS
 • kan vurdere styringstekniske prinsipper
 • har kunnskap om bransjen som driver med styring og regulering
 • kan vurdere metoder for tilvirkning av produkter av metaller, kompositter og polymerer
 • kan vurdere metoder for oppdelende og sammenføying av produkter av metaller, kompositter og polymerer
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for sine faglige valg for å konstruere og utarbeide dokumentasjon og feilsøkingsprosedyrer for automatiserte anlegg i forhold til aktuelle standarder og normer
 • kan gjøre rede for sine faglige valg ved å velge ut og kombinere relevante styringer ut i fra system spesifikasjon
 • kan reflektere over faglig utførelse innen automasjon
 • Kan programmere og konstruere automasjonssystemer med og uten PLS.  Samt mindre SD-anlegg
 • kan gjøre rede for automatiserte og manuelle sponskjærende prosesser
 • kan gjøre rede for oppdelende og sammenføyende prosesser
 • kan finne og henvise til aktuelle data og spesifikasjoner for egenskapene til konstruksjonsmaterialer
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre konstruksjons- og programmeringstekniske arbeidsoppgaver og prosjekter, alene eller som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan utføre konstruksjons- og programmeringstekniske arbeid etter kundens ønsker og myndigheters krav og virksomhetens eller bransjens behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller gjennom å delta i dialog med leverandører og kunder i forbindelse med automatiserings prosesser
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor konstruksjons- og programmeringstekniske arbeid og delta i faglige diskusjoner
 • kan planlegge og gjennomføre produksjonstekniske arbeidsoppgaver og prosjekter. Dette alene eller som deltaker i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer som til enhver tid gjelder fagområdet
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav 

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent». 

Vurdering
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav 

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent». 

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.