00TT06C EITKMEK Energiteknikk med faglig ledelse

00TT06C EITKMEK Energiteknikk med faglig ledelse

Emnekode
00TT06C EITKMEK
Studieprogram
Mekatronikk
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
10
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Edutorium Admin
Introduksjon

Temaer:

Termodynamikk

Elektroteknikk

Emnets innhold

Termodynamikk

 • Målesystem og enheter 
 • Energiformer 
 • Varmeoverføring 
 • Entalpi og entropi begrepet 
 • Gass og gassers egenskaper 
 • Strømningsanalyse 
 • Gassprosesser 
 • Kulde og varmeprosesser 

 

Elektroteknikk

 • Likestrøm/vekselstrøm 
 • Elektrotekniske beregninger
 • Elektrotekniske komponenter
 • Forsyningssystemer 
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om termodynamikkens grunnbegreper, og oppbygningen og virkemåten til aktuelle energisystemer
 • har kunnskap om strøm, spenning og effekt. Elektrotekniske komponenter og kretser, med tilhørende beregninger.  Både for vekselstrøm og likestrøm.
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende lovverk, forskrifter, HMS, standarder og krav til dokumentasjon som er aktuelt innen fagfeltet energiteknikk
 • har kunnskap om bransjen innen energiteknikk relatert til mekatronikk-fagområdet
 • kan oppdatere sin kunnskap om energiteknikk
 • kjenner til energiteknikkens historie, tradisjoner og plass i samfunnet relatert til mekatronikk-fagområdet
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen energiteknikk
Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan gjøre rede for komponenter og kretser. Både for vekselstrømog likestrøm.
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger for å beregne arbeid, energi og effektbehov, og ulike former for varme omsetning og varmeveksling og iverksetter nødvendige tiltak
 • Kunne gjøre rede for oppbygging og virkemåte av aktuelle energisystemer
 • Kunne gjøre rede for kjølemediers påvirkning på miljøet
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre energitekniske arbeidsoppgaver og prosjekter alene eller som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer som til enhver tid gjelder for energiteknikk for fagområdet mekatronikk
 • kan utføre energiteknisk arbeid relatert til mekatronikk fagområde basert på kunders ønsker og myndigheters krav
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen energiteknikk.
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen energiteknikk og mekatronikk fagområde og delta i diskusjoner om sikker, økonomisk og miljøvennlig praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling innen energiteknikk gjennom proaktiv rapportering om eventuelle hendelser
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav 

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent». 

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.