00TT04J EITKMTK Hovedprosjekt

00TT04J EITKMTK Hovedprosjekt

Emnekode
00TT04J EITKMTK
Studieprogram
Maskinteknikk
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
10
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
2024 Høst
2025 Vår
Emnets innhold
 • Planlegge, styre og gjennomføre et prosjekt
 • Teamarbeid, kommunisere og presentere prosjektarbeid
 • Utvikle og dokumentere produkter, produksjonsprosesser eller tjenester
 • Bruke erfaringer, kunnskaper, ferdigheter og holdninger
 • Fordype seg i det aktuelle fagfeltet for å løse prosjektoppgaven
 • Tilegne seg ny kompetanse
 • Utvikle kreativitet og nytenkning samt evne til tverrfaglig samarbeid
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om hvordan man skriver en rapport om et prosjekt
 • har særskilte kunnskaper om et selvvalgt tema med en problemstilling innenfor fordypningen
 • har kunnskap om hvordan man innhenter informasjon om tema for et hovedprosjekt
 • har kunnskap om sammenhengen mellom teori og praksis
 • kan vurdere eget prosjekt i forhold til gjeldende normer og krav
 • kjenner til bransjen/yrker som er knyttet til tema i hovedprosjektet
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av tema for hovedprosjekt
 • kan identifisere, kartlegge og vurdere en faglig problemstilling
 • kan delta i teamarbeid, planlegge, kommunisere og presentere prosjektarbeid og resultat
 • kan skrive en rapport om et prosjekt
 • kan drøfte sammenhengen mellom teori og praksis
 • kan reflektere over eget prosjekt og justere dette under veiledning av fagfolk
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff for å vurdere relevansen til en problemstilling i et prosjekt
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid alene og som deltaker i gruppe i tråd med formelle og etiske krav og retningslinjer
 • har utviklet en bevissthet rundt prosjektarbeid og kan fordype seg i tema som danner grunnlag for prosjektet, samt tenke kreativt og nyskapende
 • kan utføre et prosjektarbeid i tråd med bedrifter eller arbeidsgivers behov
 • kan utveksle synspunkter med andre i team eller bedrift og delta i diskusjoner om utvikling av et prosjekt
Arbeidsinnsats

Frist for innlevering av prosjektet med all dokumentasjon er satt i studiets aktivitetsplaner.

Disse krav må overholdes for å få avsluttende vurdering, og lov til å ta eksamen i emnet.

Vurdering

Mappevurdering (se forskriften). Vurderingsmappa skal inneholde dokumentasjon på obligatoriske aktiviteter, logg og refleksjonsnotat.

Arbeidsmappa skal inneholde følgende: Sjekkliste, som er et startdokument hvor alle kjente   opplysninger om prosjektet er beskrevet. Sjekklista godkjennes av oppdragsgiver, studentgruppe og lærergruppa: Møtelogger, endringslogger, refleksjoner, forprosjekt rapport, forprosjektet legges fram muntlig og skriftlig, WEB presentasjon, lærergruppas observasjoner og tilbakemeldinger underveis. Hovedprosjektet legges fram muntlig og skriftlig.

Vurderingsmappa: Alle arbeider i arbeidsmappa legges i vurderingsmappa, bortsett fra møtelogger, endringslogger og refleksjoner.

Underveisvurderingen utgjør 30 % av grunnlaget for karakteren. I dette inngår forprosjekt (rapport og framføring), prøveeksamen (oppsummeringsnotat og muntlig utspørring) og arbeidet underveis fram til 1. april.

Sluttevalueringen utgjør 70 % av grunnlaget for karakteren. I dette inngår hovedprosjekt (rapport og framføring), design av nettsiden og WEB presentasjon, og det tekniske resultat, samt den enkelte students bidrag i prosjektgruppa.

Tverrfaglig prosjekteksamen

Eksamen, se forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Prosjektarbeid
 • Digitale arbeidsformer
 • Veiledning

Gruppene står selv ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Rollen til lærergruppen er å veilede gruppene og den enkelte, valg/beslutningen må gruppa eller den enkelte selv ta. Eksterne krefter og andre lærere kan også benytte ved behov.

Litteraturliste

Studentene må selv finne frem til aktuell og relevant litteratur på det aktuelle feltet.