00TT04H EITKMTK Produktutvikling og konstruksjon med faglig ledelse

00TT04H EITKMTK Produktutvikling og konstruksjon med faglig ledelse

Emnekode
00TT04H EITKMTK
Studieprogram
Maskinteknikk
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
15
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
Introduksjon

Temaer:

 • Produktutvikling
 • Geometriske produktspesifikasjoner
 • Konstruksjonsteknikk 2
 • Dataassistert konstruksjon

 

Emnets innhold

Produktutvikling

 • Nyskapning
 • Produktutviklingsprosesser
 • Materialvalg
 • Produktdesign
 • Produksjonsplanlegging
 • Produkt- og vedlikeholds-forbedringer

 

Geometriske produktspesifikasjoner

 • GPS systemet
 • Dimensjonstoleranser
 • Toleransesoner
 • Toleransesymboler
 • Utganger
 • Måltilpasning
 • Overflateruhet
 • Praktisk toleransesetting
 • Praktiske målinger av GPS
 • Bruk av data-assistert måleutstyr for å verifisere GPS

 

Konstruksjonsteknikk 2

 • Maskintekniske elementer
 • Beregninger
 • Forbindelser
 • Overføringer
 • Direktiver, lover, forskrifter og standarder

 

Dataassistert konstruksjon

 • 3D-modellering
 • Tegningsutlegg
 • Direktiver, lover, forskrifter og standarder
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om begreper brukt om Maskinteknikk design og produksjon
 • har kunnskap om betydningen av god design i produktutvikling
 • har kunnskap om produktutviklingsprosesser, materialvalg, produktdesign, produktplanlegging og produktforbedringer.
 • har kunnskap om bruk av geometriske produkt spesifikasjoner 
 • har kunnskap om bruk av dataassistert konstruksjon
 • har kunnskap om konstruksjonsteknikk
 • har kunnskap om normerte metoder for angivelse av nødvendige tekniske opplysninger på utarbeidet konstruksjonsunderlag
 • har kunnskap om verifisering av konstruksjoner gjennom simulering og prototypebygging
 • har kunnskap om lover og direktiver for maskintekniske konstruksjoner
 • kan oppdatere sin kunnskap om produktutvikling og konstruksjon
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen produkt design og produksjons fagområde
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av komponenter og konstruksjonstekniske valg
 • kan reflektere over faglig utførelse innen produktdesign og produksjon fagområde og justere denne under veiledning
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger innen produktutvikling og produksjons fagområde og iverksette korrigerende tiltak
 • kan gjøre rede for lover og direktiver for maskintekniske konstruksjoner
 • kan anvende geometriske produkt spesifikasjoner til å toleransesette en teknisk tegning.
 • kan reflektere over design og produksjonsunderlag
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre konstruksjonstekniske og nyskapende arbeidsoppgaver og prosjekter alene eller som deltaker i gruppe i tråd med de etiske krav og retningslinjer som til enhver tid gjelder innen mekanisk industri
 • kan utføre arbeid etter virksomhetens eller bransjens behov, oppdragsgivers ønsker og myndigheters krav
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper, som å etablere nettverk og samarbeide med aktører fra ulike fagfelt, samt med oppdragsgivere og myndigheter
 • kan utveksle synspunkter med andre aktører innen produksjon og konstruksjon og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på og nytte ny teknologi innen maskinteknisk industri som kan føre til nyskapning og innovasjon i bransjen
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent».

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.