00TT04D EITKMTK Verkstedteknisk automasjon og produksjon med faglig ledelse

00TT04D EITKMTK Verkstedteknisk automasjon og produksjon med faglig ledelse

Emnekode
00TT04D EITKMTK
Studieprogram
Maskinteknikk
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
10
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
Introduksjon

Temaer:

 • Verkstedsteknisk automasjon
 • Tilvirkningsteknikk
 • Regulering
Emnets innhold

Verkstedsteknisk automasjon

 • Motorstyring
 • Pls-
  • Kombinatorisk programmering
  • Sekvensprogrammering

 

Tilvirkningsteknikk

 • Sponskjærende bearbeiding
 • Plastiske bearbeidingsprosesser
 • Metalliske støpeprosesser
 • Tilvirkningsmetoder for plastprodukter
 • Oppdelende og sammenføyende prosesser
 • Måleteknikk og måleutstyr (mekanisk)
 • Andre / nye tilvirkningsmetoder

 

 

Regulering

 • Programmering og styring med analoge signaler
 • PID regulering
 • Metoder for innregulering av regulerings-sløyfer
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om faremomenter som kan oppstå ved arbeid eller feil på elektriske anlegg under spenning
 • har kunnskaper om strøm, spenning og effekt for lavspente anlegg tilknyttet styringssystemer
 • har kunnskap om relevante metoder og verktøy for analyse og prosjektering av automatiserte anlegg
 • har kunnskap om metoder for konstruksjon og dokumentasjon av styresystemer
 • har kunnskap som gjør kandidaten i stand til å forstå hvordan et styresystem fungerer ved hjelp av tilhørende dokumentasjon
 • har kunnskap om prinsipper for programmering av styresystemer
 • har kunnskap om nødvendigheten av sikkerhet, normert praksis rundt sikkerhet, samt utfordringer rundt dette temaet
 • har kunnskap om vanlige prinsipper for styring og regulering.
 • har kunnskap til å utvikle enkle sekvensielle og kombinatoriske program til programmerbare styringer, samt implementere disse i et egnet styresystem, basert på vanlig benyttet teknologi som for eksempel en PLS
 • kan vurdere styringstekniske prinsipper
 • har kunnskap om bransjen som driver med styring og regulering
 • kan vurdere metoder for tilvirkning av produkter av metaller, kompositter og polymerer
 • kan vurdere metoder for oppdelende og sammenføying av produkter av metaller, kompositter og polymerer
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for sine faglige valg for å konstruere og utarbeide dokumentasjon og feilsøkingsprosedyrer for automatiserte anlegg i forhold til aktuelle standarder og normer
 • kan gjøre rede for sine faglige valg ved å velge ut og kombinere relevante styringer ut i fra system spesifikasjon
 • kan reflektere over faglig utførelse innen automasjon
 • Kan programmere og konstruere automasjonssystemer med og uten PLS.  Samt mindre SD-anlegg
 • kan gjøre rede for automatiserte og manuelle sponskjærende prosesser
 • kan gjøre rede for oppdelende og sammenføyende prosesser
 • kan finne og henvise til aktuelle data og spesifikasjoner for egenskapene til konstruksjonsmaterialer
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre konstruksjons- og programmeringstekniske arbeidsoppgaver og prosjekter, alene eller som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan utføre konstruksjons- og programmeringstekniske arbeid etter kundens ønsker og myndigheters krav og virksomhetens eller bransjens behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller gjennom å delta i dialog med leverandører og kunder i forbindelse med automatiserings prosesser
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor konstruksjons- og programmeringstekniske arbeid og delta i faglige diskusjoner
 • kan planlegge og gjennomføre produksjonstekniske arbeidsoppgaver og prosjekter. Dette alene eller som deltaker i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer som til enhver tid gjelder fagområdet
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent».

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.