00TT04A EITKMTK23 Realfaglige redskap

00TT04A EITKMTK23 Realfaglige redskap

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   00TT04A EITKMTK23
  • Studieprogram
   Maskinteknikk
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Kongsberg
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.2
  • Emneansvarlig
   Gunn-Marit Storum
Undervisningssemestere
2023 Høst
2024 Vår
2024 Høst
2025 Vår
Om emnet

Temaer:

 • Matematikk
 • Fysikk
Emnets innhold

Matematikk

 • Grunnleggende matematikk
  • Regneregler.
  • Brøk og prosentregning, inkludert logaritmer.
  • Potenser.
  • Tall på standardform.
  • Sammentrekning og faktorisering.
 • Likninger og formelregning
  • Løse likninger av første og andre grad.
  • Løse likningssett med to ukjente.
  • Tilpasse og omforme formeluttrykk.
 • Trigonometri og geometri
  • Areal, omkrets, volum og overflate.
  • Pytagoras’ setning.
  • Trigonometri.
  • Vektorer.
 • Funksjoner
  • Rette linjer.
  • Polynomfunksjoner.
  • Eksponentialfunksjoner.
  • Derivasjon og integrasjon av polynomfunksjoner.
  • Regresjon
  • Praktiske eksempler
 • Grunnleggende statistikk

Fysikk 

 • Innledende emner
  • Anvende SI-systemet og dekadiske prefikser.
  • Begrepene masse, tyngde og massetetthet.
  • Usikkerhet og korrekt bruk av gjeldende siffer.
 • Kraft og rettlinjet bevegelse
  • Anvende Newtons lover.
  • Regne med bevegelseslikninger ved konstant fart og ved konstant akselerasjon.
 • Energi
  • Beregne arbeid, effekt og virkningsgrad.
  • Beregne kinetisk og potensiell energi.
  • Anvende energibevaring.
 • Termodynamikk
 • Fysikk i væsker og gasser
 • Statikk
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om realfag som redskap innen sitt fagområde.
 • har kunnskap om realfaglige begreper, teorier, analyser, strategier, prosesser og verktøy som anvendes
 • kan utføre beregninger, overslag og problemløsning relevant for dimensjoneringer og andre problemstillinger innen studieretningen
 • kan vurdere eget arbeid i henhold til matematiske og fysiske lover
 • kan utvide sine kunnskaper og har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen realfag.
 • kjenner til matematikkens og fysikkens egenart og plass i samfunnet
Ferdigheter

Studenten:

 • kan gjøre rede for valg av regnemetode som anvendes for å løse faglige problemer
 • kan gjøre rede for valg av digitale verktøy som anvendes til problemløsning innen realfaglige tema
 • kan anvende digitale hjelpemidler til å løse matematiske problemer
 • kan vurdere resultater av beregninger, samt reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til relevant informasjon og fagstoff i formelsamlinger, tabeller og fagbøker
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere realfaglige problemstillinger
 • har kjennskap til og kan anvende grunnleggende fysiske lover og fysikkens metodikk
 • kan tolke og anvende modeller som benyttes innen matematikk og fysikk
Generell kompetanse

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe ved å anvende realfag i tråd med etiske krav, retningslinjer og målgruppens behov
 • har innsikt i hvilke forutsetninger og forenklinger man har gjort i sine beregninger
 • har innsikt i rekkevidde og begrensninger for de metoder som anvendes
 • kan utveksle synspunkter og samarbeide om fagspesifikke problemstillinger med realfag som tverrfaglig fundament med fagfeller og dermed bidra til organisasjonsutvikling
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav 

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent». 

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.