00TT00L EITKBTK Innledende konstruksjon og dokumentasjon

00TT00L EITKBTK Innledende konstruksjon og dokumentasjon

Emnekode
00TT00L EITKBTK
Studieprogram
Bilteknikk
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
10
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
Introduksjon

Temaer:

 • Mekanikk
 • Teknisk dokumentasjon
Emnets innhold

Mekanikk

 • Grunnleggende statikk
 • Fagverks- og rammeberegninger
 • Fasthetslære
 • Grunnleggende dynamikk

Teknisk dokumentasjon

 • Utarbeide skjema- / detalj- / sammenstillings- / arrangementstegninger.
 • Utskrifter i ulike formater
 • Lese og forstå tegninger fra beslektede fagområder
 • Toleranser
 • Bruk av aktuelle komponentbibliotek
 • Eksportere tegninger/geometrien til DAP – systemer
 • Utarbeide elektro skjemaer
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om grunnleggende mekanikk
 • har kunnskap om dataassistert konstruksjon og aktuelle ISO- og europeiske standarder som benyttes i tegningsproduksjon
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav som gjelder for dokumentasjon innen teknisk industriell produksjon
 • kan vurdere egne beregninger i mekanikk i forhold til gjeldende normer og krav
 • har kunnskap om mekanisk industri
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen mekanikk og teknisk dokumentasjon
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen konstruksjon og dokumentasjon
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av dataassisterte konstruksjonsverktøy
 • kan gjøre rede for teknisk dokumentasjon for sin bransje i henhold til aktuelle standarder ved hjelp av dataassistert konstruksjon (DAK)
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver innen mekanikk og teknisk dokumentasjon alene og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan utføre arbeidet etter kunders behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen mekanisk industri og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper
 • kan utveksle tegnetekniske og konstruksjonsmessige synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/yrket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav

  Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent».

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning

 

Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.