00TK01M EITKKPF Kjemiteknisk prosess

00TK01M EITKKPF Kjemiteknisk prosess

Emnekode
00TK01M EITKKPF
Studieprogram
Prosessteknikk
Studiested
Fredrikstad
Studiepoeng
17
Studienivå
Fagskole nivå 5.1
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Heidi Gamlesanne
Emnets innhold

Faglig ledelse(integrert)

Tema: Kjemiteknikk

Tema/innhold

LUB

SI-enheter, masse- og energibalanser

FK1 FK2 FK3 FK7 FF2 FF3 FF5 FF10 FG2 FG8

Hydrodynamikk

FK1 FK2 FK3 FK7 FF2 FF3 FF5 FF10 FG2 FG8

Dimensjonsanalyse

FK1 FK2 FK3 FK7 FF2 FF3 FF5 FF10 FG2 FG8

Strømningsmåling

FK1 FK2 FK3 FK7 FF2 FF3 FF5 FF10 FG2 FG8

Pumper

FK1 FK2 FK3 FK7 FF2 FF3 FF5 FF10 FG2 FG8

Vifter, ventilatorer og kompressorer

FK1 FK2 FK3 FK7 FF2 FF3 FF5 FF10 FG2 FG8

Røring

FK1 FK2 FK3 FK7 FF2 FF3 FF5 FF10 FG2 FG8

Sedimenteringsprosesser

FK1 FK2 FK3 FK7 FF2 FF3 FF5 FF10 FG2 G8

Gassrensemetoder

FK1 FK2 FK3 FK7 FF2 FF3 FF5 FF10 FG2 FG8

Stasjonær varmeoverføring

FK1 FK2 FK3 FK7 FF2 FF3 FF5 FF10 FG2 FG8

Destillasjonsprosesser

FK1 FK2 FK3 FK7 FF2 FF3 FF5 FF10 FG2 FG8

Inndamping

FK1 FK2 FK3 FK7 FF2 FF3 FF5 FF10 FG2 FG8

Tema: Vedlikehold 2

Tema/innhold

LUB

Begrepsteori

FK4 FK5 FK6 FF7 FF8 FF9 FG5 FG6

Vedlikeholds teori

FK4 FK5 FK6 FF7 FF8 FF9 FG5 FG6

Vedlikeholds metoder

FK4 FK5 FK6 FF7 FF8 FF9 FG5 FG6

Statistiske metoder

FK4 FK5 FK6 FK7 FF7 FF8 FF9 FF10 FG5 FG6 FG8

Tema: Matematikk 2 dekket i emne A yrkesrettet realfag, emne H og i vedlikehold 2

Tema: HMS 2

Tema/innhold

LUB

HMS-ledelse

FK8, FK9 FK10 FK11 FK12 FF7 FF12 FG3 FG7

HMS-regelverket

FK9 FK11 FF7 FF12 FG3

Lover og forskrifter

FK8 FK9 FF12 FG3

Luft-, støv- og støyforurensing

FK10 FK11 FF12 FG3 FG7

To-punkts sikkerhet og lysgittersikkerhet

FK10 FK11 FF12 FG3 FG7

Læringsutbytte
Kunnskap
 • har kunnskap om separasjonsmetoder for væske, gass og fast stoff
 • har kunnskap om beregning og dimensjonering av forskjellige prosessteknisk utstyr slik som røranlegg, sykloner, røreverk, sedimentering, varmevekslere, kompresjonsarbeid, kjøleanlegg, varmepumper og destillasjonsprosesser
 • har kunnskap om oppbygning og funksjon til inndampere, kjøleanlegg og varmepumper
 • forstår formål og prinsipper ved planlegging og samordning
 • har kunnskap om vedlikeholds filosofier, feiltre og vedlikeholdssirkelen
 • har kunnskap om vedlikeholds teori og vedlikeholds begreper
 • har tilstrekkelig grunnlag i matematikk til å utføre nødvendige beregninger, dimensjoneringer og annen problemløsning innen fagretningen
 • har kunnskap om lover og forskrifter som gjelder for HMS-arbeidet i en bedrift
 • har kunnskap om oppbygging av HMS-organisasjonen i arbeidslivet og om de vanligste prinsippene for kvalitets -og HMS system
 • har kunnskap om de vanligste eksponeringsfaktorene i arbeidslivet, risiko og risikovurdering, og kjenner de vanligste former for risikoreduserende tiltak
 • har kunnskap om sykefravær, avviksbehandling og kvalitetsforbedring
 • har kunnskap om kvalitets- og miljøstyringssystem og har kunnskap om IK-mat
Ferdigheter
 • kan forklare valg av, funksjon til og virkemåte for termisk og mekanisk separasjonsutstyr for gasser, væsker og fast stoff
 • kan forklare dimensjonering og utføre beregning av sykloner, røreverk, varmevekslere, varmetransport, kompresjonsarbeid, destillasjon/ rektifikasjon og energibalanse ved inndamping
 • kan benytte seg av entalpi- og entropidiagrammer for dampfremstilling og damputnyttelse og i tillegg kunne benytte seg av trykk-entalpidiagram for beregning av effekt i kjøleanlegg og varmepumper
 • vet forskjellen på diffusjon og absorpsjon og kan gjøre rede for forskjellig apparatur for gassabsorpsjon
 • kan forklare væske-/damplikevekter, ulike destillasjonsprosesser, og kan utføre beregninger på massestrøm, sammensetning og energibalanse for disse prosessene
 • kan benytte fuktighetsdiagram for kondisjonering av luft og kan tyde sikteanalyser og lage kornfordelingskurve
 • kan forklare de etiske, juridiske og økonomiske forutsetningene som gjelder for arbeidet
 • kan bestemme vedlikeholds intervall og beregne pålitelighet ved hjelp av statistiske metoder
 • kan bruke begreper til å bestemme tilgjengelighet og vedlikeholds intervaller
 • mestrer relevante regneoperasjoner både med symboler og tall og har evne til å bruke varierte strategier, gjøre overslag og vurdere resultatene
 • anvender digitale verktøy til forskjellige typer relevante problemløsninger innen realfaglige temaer og kan publisere resultatene digitalt i en form tilpasset fagretningen
 • kan utøve HMS-ledelse samt iverksette tiltak for å forebygge ulykker eller skader på personer, utstyr og miljø
Generell kompetanse
 • kan gjøre rede for oppbyggingen, virkemåten og bruksområdet til det forskjellige prosesstekniske utstyret
 • kan vurdere blant annet valg og bruk samt kunne utføre beregninger på inndamper, luftkondisjonering, absorbsjons- og destillasjonskolonner
 • kan arbeide i team som har ansvar for flere fag, sikkerhet, kvalitet, økonomi og teknikk
 • kan vurdere eget behov for utvikling av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse
 • har kunnskap om og kan forklare skader, feil og driftsforstyrrelser i enkeltkomponenter
 • skal kunne gjøre rede for viktigheten av vedlikehold og ulike metoder for å planlegge vedlikehold
 • kan gjennomføre risikoanalyse, forklare hensikten med avviksregistrering og behandling, planlegge og gjennomføre interne HMS inspeksjoner, vernerunder og HMS revisjoner
 • kan anvende realfag til å analysere fagspesifikke problemstillinger og formidle informasjon om emner innenfor rammen av faglige uttrykksformer
Arbeidsinnsats

Arbeidsmappe med 4 arbeidsoppdrag

 • Kjemiteknikk:
  • 1 høstsemesteret og 1 vårsemesteret
 • Vedlikehold:
  • 1 vårsemesteret
 • HMS 2:
  • 1 vårsemesteret

Arbeidskravene er obligatoriske og skal gjennomføres og leveres til gitte frister.

Vurdering

Arbeidsoppdrag (se arbeidskrav) som er levert til fristen blir det gitt en tilbakemelding på. Arbeidsoppdragene anses ikke ferdige før enkelte arbeidsoppdrag trekkes ut og leveres på nytt for sluttvurdering i en vurderingsmappe når emnet avsluttes. De ferdige arbeidsoppdragene som leveres i vurderingsmappen vil danne grunnlag for sluttkarakter i emnet, sammen med momenter som faglig interesse, deltakelse og aktivitet i timene, emnetester, samarbeid med medstudenter og lærere etc.

Sluttvurdering gir emnekarakter i skala fra A til F.

Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått Innledende kjemi (emne D) og Generell kjemiprosess (emne E)

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, oppgaver, tester, diskusjoner, gruppeoppgaver, refleksjoner og presentasjoner.

Veiledning via synkronmøte er nøkkel for å følge opp den individuelle progresjon av studentene.

Litteraturliste

For litteratur knyttet til emnet vises det til aktuell bokliste for prosessteknikkstudiet på skolens hjemmeside, Prosessteknikk | Fagskolen Viken (fagskolen-viken.no)

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem.