00TE00D EITKELF Elektriske systemer

00TE00D EITKELF Elektriske systemer

Emnekode
00TE00D EITKELF
Studieprogram
Elkraft Fredrikstad
Studiested
Fredrikstad
Studiepoeng
20
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Vår
2022 Høst
Emneansvarlig
Tommy Kenneth Moen
Emnets innhold

Kretsteknikk i like- og vekselstrøms kretser

 • Elektriske komponenter
 • Analyse av like- og vekselstrøms kretser

 

Magnetisme og Elektrostatikk

 • Magnetiske og elektrostatiske prinsipper
 • Analyse av kretser med spole og kondensator

 

Måleteknikk og laboratoriearbeid

 • Målenøyaktighet og kalibrering
 • Fysikk til bruk i måleteknikk

 

Tegne- og simuleringsverktøy

 • Fremstilling og oppdatering av dokumentasjon vha. AutoCAD
 • Mekaniske tegninger
 • Kretsskjemaer
 • Byggtekniske tegninger
 • Installasjonstegninger

Simuleringsverktøy

 • Circuitmaker

 

Dokumentasjon og regelverk

Elektroteknisk dokumentasjon

 • NEK 144 Grafiske symboler
 • NEK EN 61082-1:2006 Krav til utforming
 • NS 3451:2009 Bygningsdelstabellen
 • NS 8351 Lagdeling i DAK
 • PA 0802 Tverrfaglig merkesystem

Forskrifter                                          

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om grunnleggende elektrotekniske lover og formler og forstår virkemåte og oppbygging av elektriske kretselementer og systemer
 • har kunnskap om DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser og induktanser, strømkilder og spenningskilder
 • har kunnskap om aktuelle matematiske modeller, beregningsmetoder og nettverksteoremer for ulike elektriske kretselementer
 • har kunnskap om elektrisk og industriell måleteknikk og bruk av relevant måleverktøy
 • har kunnskaper om krav til framstilling og oppdatering av dokumentasjon innen fagområdet elektro, samt kan forstå dokumentasjon fra andre tekniske fagområder
 • har kunnskap om regelverk som omhandler elsikkerhet
 • kan vurdere om dokumentasjon er i forhold til gjeldende normer og bransjestandarder for elektroteknisk arbeid
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for strømmer, spenninger og effekter i sammensatte parallelle og seriekoblede elektriske DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser og induktanser, strømkilder og spenningskilder
 • kan gjøre rede for valg av simuleringsverktøy for beregning av strømmer og spenninger i elektriske kretser
 • kan gjøre rede for målinger på elektriske kretselementer og systemer med relevant måleutstyr, og vurdere måleresultatene
 • kan gjøre rede for valg av dokumentasjon innen fagområdet elektro, samt forstå dokumentasjon fra andre tekniske fagområder
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre arbeid i forbindelse med elektriske systemer alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan planlegge, gjennomføre og dokumentere elektrotekniske laboratorieøvinger alene og som deltaker i gruppe og i tråd med krav og retningslinjer
 • kan utarbeide planer og instrukser innen fagområde elektriske systemer etter målgruppers behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen elektrofaget og delta i diskusjoner om utvikling av god elsikkerhetspraksis
 • kan bidra til faglig utvikling ved å følge med på ny teknologi innen elektroteknikk som kan føre til kvalitetsheving, nyskapning og innovasjon
Arbeidsinnsats

Arbeidskrav:

5 obligatoriske arbeidsoppdrag. Obligatorisk emne/tema-test

Enkelte av arbeidsoppdragene gjennomføres individuelt, andre gjennomføres i grupper.

Vurdering

Mappevurdering, prosessevaluering og tester danner grunnlaget for individuell emnekarakter

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, framlegg og selvstudie

Litteraturliste

For litteratur knyttet til emnet vises det til aktuell bokliste for studiet på skolens hjemmeside, Link Elkraft litteraturliste.

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem.