00TD01G EITDTPK Systemutvikling med faglig ledelse

00TD01G EITDTPK Systemutvikling med faglig ledelse

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   00TD01G EITDTPK
  • Studieprogram
   Programmering
  • Studiepoeng
   15
  • Studiested
   Kongsberg
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.2
  • Emneansvarlig
   Olga Karpova Mathisen
Undervisningssemestere
2023 Høst
2024 Vår
Om emnet

 

Emnets innhold

Temaer:

 • Arkitektur og system modellering 
 • System design og engineering 
 • Nettverksprogrammering Cisco NetDevOp

 

Innhold: 

 • GDPR 
 • Universell utforming 
 • Smidig systemutvikling 
 • Menneske-maskin-interaksjon 
 • Personvern 
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten 

 • har kunnskap om prinsippene for smidig systemutvikling 
 • har kunnskap om hvordan et prosjekt styres, dokumenteres og gjennomføres 
 • har kunnskap om ulike typer tester og teststrategier 
 • har innsikt i grunnprinsipper innen programvare-arkitektur og design 
 • har kunnskap i grunntrekk innen menneske-maskin-interaksjon 
 • Har innsikt i prinsippene for universell utforming  
 • har innsikt i personvernforordninger (GDPR) 
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter 
 • kjenner til bransjens/yrkets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 
Ferdigheter

Kandidaten  

 • kan gjøre rede for smidige systemutviklingsmetoder til å utvikle en applikasjon 
 • kan modellere applikasjoner med anvendelse av Unified Modeling Language (UML) 
 • kan definere og dokumentere applikasjoner 
 • kan bruke krav til å utforme og gjennomføre tester av programvaren 
 • kan bruke metoder og verktøy for å planlegge, organisere og styre prosjekter  
 • kan utvikle programvare i henhold til prinsippene for universell utforming  
 • kan gjøre rede for sine faglige valg 
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning  
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling 
Generell kompetanse

Kandidaten  

 • kan jobbe effektivt og målrettet i et team mot et felles mål 
 • kan  dele og formidle informasjon og kunnskap med teamdeltakere og oppdragsgivere 
 • kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer 
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/ yrket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis 
 • kan bidra til organisasjonsutvikling 
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav 

 Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent». 

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.