00TD00D EITDTPK Datakommunikasjon og maskinvare

00TD00D EITDTPK Datakommunikasjon og maskinvare

Emnekode
00TD00D EITDTPK
Studieprogram
Programmering
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
12
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Olga Karpova Mathisen
Emnets innhold

Dataelektronikk

 • Ohms lov
 • Komponenter – motstander, dioder, display, aktuatorer og sensorer
 • Multimeter
 • Motorstyringer

Nettverkskommunikasjon 1

 • Tallsystemer
 • OSI-modell
 • Ethernet
 • TCP/IP-adressering
 • TCP/IP-routing
 • Webserver
 • Proxy-server

Maskinvare m/ feilsøking

 • Switcher
 • Routere
 • Cisco Packet Tracer – IP-konfigurasjon, DHCP og  routing
 • Feilsøking på nettverk og maskinvare
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om oppbygging og virkemåte til ulike typer nettverk, nettverkskomponenter og maskinvare og tilhørende begreper
 • har kunnskap om metoder for elektronisk kommunikasjon og overføring av signaler mellom enheter og tilhørende begreper
 • har kunnskap om teori og bruk av mikrokontrollere, elektroniske kretser og komponenter
 • har kunnskap om å framstille og oppdatere nødvendig dokumentasjon innen eget fagområde
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav
 • har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet innen datakommunikasjon og maskinvare
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om datakommunikasjon og maskinvare gjennom kurs og videreutdanning
 • kjenner til datakommunikasjon og datamaskinens historie, tradisjoner og plass i samfunnet relatert til fagområdet datateknikk
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen datakommunikasjon
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for hvordan enkle datanettverk skal koples opp, testes ut og feilsøkes gjennom laboratorieøvinger eller simuleringsverktøy, for å verifisere virkemåte
 • kan gjøre rede for valg av maskinvarekomponenter
 • kan gjøre rede for valg av enkle mikrokontrollerbaserte systemer
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen datakommunikasjon og maskinvare og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff om datakommunikasjon og maskinvare og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling innen fagretning datateknikk
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger innen datakommunikasjon og maskinvare og behov for iverksetting av tiltak
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge, lede og gjennomføre arbeidsoppgaver relatert til datakommunikasjon og maskinvare alene eller som deltaker i gruppe og i tråd med de etiske krav og retningslinjer som til enhver tid gjelder for IKT-bransjen
 • kan utføre arbeid innen datakommunikasjon og maskinvare etter kunders ønsker og myndigheters krav
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen datakommunikasjon og maskinvare på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn IKT-bransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis og tekniske nyvinninger
 • kan bidra til organisasjonsutvikling innen datakommunikasjon og maskinvare gjennom proaktiv rapportering om eventuelle hendelser og fremme forslag forbedring av sikkerheten for systemer og tjenester
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav   

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent». 

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.