10AL03A Veileders rolle og oppgaver

10AL03A Veileders rolle og oppgaver

 • Emnebeskrivelse
  • Studienivå
   Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.1
  • Fagområde
   Ledelsesfag
  • Studieprogram
   Veiledning
  • Studiested
   Kuben
  • Studiepoeng
   6
  • Start
   2022 Høst
  • Emneansvarlig
   Edutorium Admin
Læringsutbytte
Kunnskaper

Studenten:

 • har innsikt i sentralt lov- og rammeverk som gjelder egen veilederrolle og ansvar, samt bedriftsinterne og myndighetenes kvalitetsvurderingssystem for fagopplæringen
 • har kunnskap om kommunikasjon og veiledningsferdigheter i fagopplæringen og gruppeprosesser på egen arbeidsplass 
 • forstår betydning av samarbeid skole-arbeidsliv for verdiskaping i egen bransje og i samfunnet for øvrig
 • har kunnskap om forberedelse og planer for mottak av nye lærlinger i en bedrift
Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende aktuelt lov- og rammeverk for lærlingordningen på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til roller og ansvar for opplæring i bedrift 
 • kan anvende kommunikasjons- og veiledningsteknikker i egen veiledningspraksis 
 • kan kartlegge mottakssituasjonen for nye lærlinger på egen arbeidsplass og identifisere behov for planer og tiltak, samt samarbeid internt i bedriften og mellom skole- og arbeidsliv
Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for yrkesetiske prinsipper for veiledning av lærlinger i egen bransje
 • har utviklet en yrkesetisk grunnholdning til egen rolle og oppgaver i veiledning av lærlinger
 • kan utføre veiledning av lærlinger etter bransjens og samfunnets behov for kvalitet i fagopplæringen kan bygge relasjoner med kolleger på egen arbeidsplass og eksterne samarbeidspartnere i skole og arbeidsliv
Emnets tema
 1. Roller og ansvar, lov- og regelverk
 • Rolleavklaringer 
 • Ansvarsområder
 • Lov-, rammeverk og styringsdokumenter
 • Interne kvalitetssikringssystemer 
 • Samarbeidsavtaler
 1. Kvalitet i fagopplæringen 
 • Myndighetenes kvalitetsvurderingssystem i fagopplæringen
 • Lærende organisasjon
 • HMS og interne systemer
 • Yrkesstolthet
 1. Kommunikasjon og veiledningsferdigheter i fagopplæringen
 • Kommunikasjonens betydning
 • Relasjons-kompetanse 
 • Etikk og holdninger
 • Yrkesetiske prinsipper (retningslinjer)
 • Helhetsmodeller i veiledningen (didaktikk)
 • Reflektert praksis
 • Digitale verktøy
 1. Samarbeid og gruppeprosesser 
 • Teori om prosesser i grupper
 • Kultur og roller på arbeidsplassen
 • Samarbeid skole – arbeidsliv
 • Trepartssamarbeid om opplæring i bedrift (samfunnskontrakten)
 1. Mottak av lærlinger  
 • Forberedelse i bedriften
 • Mottaksplan, ansvarsfordeling og oppfølging
 • Arbeidsreglement 
 • Nytilsatt på arbeidsplassen
 • Forventningssamtale
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Samlingene vil legge vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/case individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. Det forutsettes at studenten på egen hånd gjør seg kjent med lærestoffet som er nevnt i litteraturlisten eller oppgis av faglærere og som ikke direkte gjennomgås i plenum.  

Arbeidskrav

Beskriv, vurder, begrunn og drøft ut fra litteratur og erfaring hvordan veileder/bedriften kan tilrettelegge og planlegge for at lærling kan få en god start på arbeidsplassen. Lag en mottaksplan og mal for forventningssamtale som vedlegg.

Presenter for dine medstudenter i basisgruppen, på første gruppeveiledning, disposisjon for din oppgave. Erfaringene fra denne runden kan gjerne være med i refleksjonsnotatet.

Rammer:

Skriftlig individuell oppgave
Omfang: Ca. 1600 ord +/- 10%, eksklusive maler og skjema som er vedlegg.
Vurdering gis med karakter A-F
Studentene får skriftlig og muntlig tilbakemelding på arbeidskravet fra lærer.

Refleksjonsnotat:

Etter endt emne skal studentene levere et eget individuelt refleksjonsnotat om sine tanker rundt oppnådd læringsutbytte i forhold til egen innsats og den veiledning som er gitt.
Rammer:
Skriftlig individuelt notat. Omfang: Ca. 200-400 ord

AktivitetVarighet
Selvstudium (inkl. løsning av arbeidskrav)
78 Time(r)
Lærerstyrt undervisning
30 Time(r)
Veiledning
57 Time(r)
Vurdering

Studenten får skriftlig og muntlig tilbakemelding på arbeidskravet fra læreren.

Karakter A – F

Refleksjonsnotatet er bestått ved innlevering.

Godkjent av
NOKUT 10.01.2015