VUSIB Spesialpedagogikk og tilrettelegging for et inkluderende barnehagemiljø

Spesialpedagogikk og tilrettelegging for et inkluderende barnehagemiljø

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Lillehammer
Introduksjon

Spesialpedagogikk og tilrettelegging for et inkluderende barnehagemiljø er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere på masternivå. Studiet støtter opp om satsingen «Spesialpedagogikk og inkluderende praksiser i barnehagen» og legger vekt på hvordan barnehagelærere kan tilrettelegge for et inkluderende barnehagemiljø.

Studiet er del av Utdanningsdirektoratets strategi «Kompetanse for framtidens barnehage» og tilbys som et nettbasert studium over to semestre. Det er inntil fem digitale dagssamlinger per semester. Den øvrige undervisningen er nettbasert med bruk av høgskolens læringsplattform.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner á 15 studiepoeng

SIB3000 Spesialpedagogiske perspektiver

SIB3001 Tilrettelegging for inkluderende barnehagemiljø

Emnet SIB3001 Tilrettelegging for et inkluderende barnehagemiljø bygger på emnet SIB3000 Spesialpedagogiske perspektiver.

Emnet SIB3000 består av følgende hovedtema:

 • Lovverk og sentrale perspektiver for et inkluderende barnehagemiljø
 • Spesialpedagogiske tilnærminger i barnehage med vekt på lek og annen aktivitet innenfor fellesskapets rammer

Det legges vekt på at studenten skal få en forståelse av grunnlaget for spesialpedagogisk praksis. Fokuset rettes mot aktuelle fenomener og utfordrer studenten til kritisk refleksjon over disse innenfor en barnehagekontekst.

Emnet SIB3001 Består av følgende hovedtema:

 • Tverrfaglig samarbeid og veiledning i arbeid med spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehagen
 • Observasjon, dokumentasjon og systematisk vurdering til barnets beste

Emnet har et tydelig institusjonsfokus ved at studenten skal analysere egne praksis og bevisstgjøres sin rolle og innvirkning som observatør og reflektere over etiske og analytiske utfordringer ved observasjon og dokumentasjon.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Studiet støtter opp om satsingen «Spesialpedagogikk og inkluderende praksiser i barnehagen» og det legges derfor vekt på hvordan barnehagelærere kan tilrettelegge for et inkluderende barnehagemiljø gjennom spesialpedagogisk kunnskap. Barnehagelover, rammeplan for barnehagen, samt andre styringsdokumenter har omfattende fokus på samarbeid, relasjoner og inkluderende prosesser.

Studiet vil bidra til å videreutvikle slik praksis gjennom å styrke barnehagelærerens spesialpedagogiske kompetanse. Målet med studiet er at barnehagelæreren kan koble spesialpedagogisk kompetanse inn i ordinær pedagogisk virksomhet. Dette er en strategi som vil støtte opp om all praksis i barnehagen og tilpasning til omgivelsene for å styrke deres deltakelse i fellesskap og aktiviteter.

Gjennom økt kunnskap om spesialpedagogiske perspektiver og arbeidsmåter skal studenten etter endt studium kunne bidra til en mer inkluderende spesialpedagogisk praksis, innenfor barnehagens ordinære pedagogiske virksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • Har avansert kunnskap om sentralt lovverk for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i barnehagen
 • Har avansert kunnskap om ulike hjelpeinstanser og systemets oppbygging og funksjon
 • Har inngående kunnskap om spesialpedagogiske tilnærminger i barnehagen, med vekt på lek og aktivitet innenfor fellesskapets rammet
 • Har inngående kunnskap om samarbeid og veiledning i arbeid med spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehagen
 • Har inngående kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske team og problemstillinger
Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne spesialpedagogiske meninger og valg
 • Kan observere, dokumentere og systematisere vurderinger til barnets beste
 • Kan identifisere problemstillinger og drøfte disse i lys av teoretiske tilnærminger
 • Kan redegjøre for praksis i barnehagen i møte med ulike funksjonsvansker med arbeid for barnets beste
 • Kan anvende verktøy som spesialpedagogiske hjelpemidler
Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan identifisere ulike roller og ansvar i et profesjonelt, tverrfaglig felleskap, og reflektere kritisk rundt egne kunnskaper og kompetanse.
 • Kan formidle og reflektere over spesialpedagogikkens praksis og bidra til endring
 • Kan bidra til å skape dialog og samarbeid rundt spesialpedagogiske utfordringer
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kan identifisere muligheter og utfordringer knyttet til bruk av digitale verktøy.
Arbeids- og undervisningsformer

Studenten blir organisert i klasser og mindre grupper. Undervisningen baserer seg på forelesninger, pensumseminar og gruppearbeid som legger til rette for studentaktive læringsprosesser. Det legges vekt på interaksjon og erfaringsdeling der erfaringer fra egen pedagogisk virksomhet blir trukket inn i undervisningen. Studiet bygges opp med en tydelig struktur, og studentene vil følge en gitt undervisningsplan med konkrete arbeidsoppgaver mellom hver nettsamling.

Den nettbaserte ressursen blir organisert og tilbud gjennom læringsplattformen Canvas. Høgskolen har god erfaring med denne læringsplattformen og med å tilby nettbaserte læringsressurser, som gir variasjon gjennom:

 • Problembasert tilnærming: Studentene skal lære gjennom å arbeide med problemstillinger basert på teori og praksis
 • Samarbeidslæring: Gjennom en positiv og gjensidig avhengighet skal studentene utvikle et tolkningsfellesskap og gjøre seg bevisst tidligere erfaringer, og gjøre nye erfaringer ved å utvikle ulike former for spesialpedagogisk arbeid.
 • Praksisorientering: Utgangspunktet for arbeidet i studiet skal være å kunne forstå teorigrunnlaget i en praktisk sammenheng
 • Kunnskapsdeling: I eget kollegium og utprøving av ny faglig kunnskap
 • Digitale hjelpemidler er en del av de gjennomgående undervisnings- og arbeidsformene
Målgruppe

Barnehagelærere i arbeid i barnehagen

Opptakskrav

Barnehagelærerutdanning eller annen treåring pedagogisk utdanning med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for arbeid i barnehage. En forutsetning for deltakelse er tilsetting i barnehage gjennom studietiden.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er del av Utdanningsdirektoratets satsing på kompetansehevning i barnehagen, «Kompetanse for fremtidens barnehage» og gir kompetanse til å arbeids med spesialpedagogiske problemstillinger i barnehagen.

Emnet kan innpasses i Master i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Internasjonalisering

Gjennom studiet vil studenten møte flere forskere med bred internasjonal forskererfaring. Studiet vil gi studentene innsikt i internasjonale perspektiver på spesialpedagogisk kunnskap og praksis.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søkning, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen har som mål å legge til rette for at studentene får innsikt i vitenskapelig arbeid på masternivå. Studiet legges opp slik at studentene blir utfordret til kritisk refleksjon og metodevurderinger gjennom formidling av oppdatert og sentral spesialpedagogisk forskning både nasjonalt og internasjonalt.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Se emnebeskrivelser

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk