VUNOAE Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - uten krav om norsk

Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - uten krav om norsk

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Norsk som andrespråk for opplæring av voksne tilbys i to varianter, én for studenter med mindre enn 30 studiepoeng norsk, og én for studenter med 30 studiepoeng eller mer. i Norsk. Norsk som andrespråk for opplæring av voksne, for studenter med mindre enn 30 studiepoeng i norsk, er et deltidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng. Anslått arbeidsmengde på et deltidsstudium på 30 studiepoeng er 20 timer per uke. Det er mulig å søke opptak til emne 1 «Norskfaglige basistemaer i sammenliknende perspektiv» og avlegge eksamen i kun dette emnet. Emne 2 «Språkutvikling og andrespråksdidaktikk for voksne» forutsetter gjennomført emne 1.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner à 15 studiepoeng, som til sammen skal sikre faglig og didaktisk kompetanse i norsk som andrespråk for undervisning av voksne innvandrere. I emne 1 «Norskfaglige basistemaer i sammenliknende perspektiv» ligger hovedvekten på norsk språk og på voksnes språklæring i et andrespråksperspektiv. Emne 2 «Språkutvikling og andrespråksdidaktikk for voksne» har fokus på det teoretiske og metodiske grunnlaget for andrespråksundervisning.

Innhold og arbeidsmåter er i stor grad knyttet til studentenes arbeidsplass. Studentene arbeider individuelt, parvis og i grupper både på samlinger og på nettet, og inviteres til drøfting og deling av undervisningserfaringer.

Sentralt i studiet er et individuelt prosjekt der studentene får erfaring med å fordype seg i et selvvalgt tema ved å planlegge og gjennomføre et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Det gis veiledning av faglærer i tilknytning til prosjektet.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Økt globalisering fører til at stadig flere i det norske samfunnet har en annen språkbakgrunn enn norsk. Dette krevet at samfunnet legger til rette for språkopplæring av voksne. Rapporten Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov fra 2015 viser at en stor andel lærere som underviser voksne, ikke har relevant utdanning i norsk som andrespråk og/eller voksenpedagogikk. Integreringsloven stiller nå krav til formell kompetanse i norsk som andrespråk for lærere som underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette studiet imøtekommer disse kompetansekravene.

 

Læringsutbytte

En student med fullført studieprogram skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om norsk språk og norsk i et kontrastivt perspektiv
 • har kunnskap om flerspråklighet, andrespråklæring og voksnes tilegnelse av norsk som andrespråk
 • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor didaktisk tilrettelegging av voksnes språklæring på ulike arenaer, inkludert arbeidsliv
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglige kunnskaper til å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg for utvikling av voksnes andrespråksferdigheter
 • kan anvende faglige kunnskaper til å analysere, vurdere og dokumentere voksnes andrespråkslæring
 • kan samarbeide med miljøer, arbeidsliv og institusjoner på opplæringsstedet som del av opplæringen
Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til en kunnskaps- og erfaringsbasert opplæring for voksne med norsk som andrespråk
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlings- og nettbasert. I hvert semester er det inntil tre samlinger á to dager på studiested Hamar. Mellom samlingene legges det opp til egenstudier og arbeid med obligatoriske arbeidskrav og nettaktiviteter. Studiet benytter høgskolens digitale læringsplattform Canvas. 

Målgruppe

Studiet retter seg mot lærere som underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og disse lærerne vil bli prioritert ved opptak. Ved ledig kapasitet kan lærere som underviser voksne innvandrere i norsk i grunnskolen/FVO, videregående opplæring, arbeidsmarkedsbedrifter, studieforbund, Kompetansepluss eller lignende tas opp.

 

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

Søkeren må i tillegg dokumentere tilsetting med undervisning etter Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Hvis en søker ikke dekker opptakskravet, kan realkompetansen vurderes for opptak. Det må i de tilfeller dokumenteres minst 120 studiepoeng fra høyere utdanning og minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra arbeid innen norskopplæring, opplæring eller utdanning. Det må også dokumenteres tilsetting med undervisning etter Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er relevant for arbeid med norskundervisning og grunnskoleopplæring for voksne innvandrere, og det kan danne grunnlag for videre studier i norsk som andrespråk.

Internasjonalisering

Gjennom studiet vil studentene bli gjort kjent med internasjonale perspektiver på andrespråkslæring, blant annet gjennom faglitteratur skrevet av forskere som representerer internasjonale fagmiljøer. Noen av pensumtekstene vil være på engelsk.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen er basert på aktuell norsk og internasjonal forskning på relevante fagfelt.

Vurderingsformer

Se den enkelte emneplan.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk