VUMEV Videreutdanning i mentoring og veiledning

Videreutdanning i mentoring og veiledning

  • Studiepoeng
   10
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Lillehammer
Introduksjon

Høgskolen i Innlandet tilbyr et nett- og samlingsbasert studium innen mentoring/veiledning til ansatte innen helse- og omsorgstjenesten. Samlingene vil i all hovedsak foregå på Høgskolen i Innlandet, campus Lillehammer. Det vil tas opp ca. 30 studenter.

Målet med studiet, er at helse og omsorgtjenesten i Innlandet kan klare å rekruttere og beholde flere sykepleiere/vernepleiere eller andre relevante yrkesgrupper over tid. Dette er essensielt for å kunne stå i utfordringen med en stadig større andel eldre i befolkningen.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng. Det gjennomføres samlingsbasert med fire samlinger fordelt over ett år. Mellom de fysiske samlingene legges det opp til veiledning i grupper som foregår digitalt. Studentene inndeles i grupper med 5-6 studenter pr. gruppe. Gruppene får veiledning på selvvalgte problemstillinger fra sin praksis som mentor. Hver gruppe følges av en fast gruppeveileder gjennom studieåret. Gruppeveilederne er faglige ansatte fra HINN.

I studiet presenteres sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen mentoring og veiledning. Gjennom undervisning og veiledning vektlegges rammeforståelse for læring, faktorer som har betydning for mentoring, rolleforståelse, mentoringen hensikt og relasjonskompetanse. Planlegging og gjennomføring av mentoring vektlegges og læring knyttes til begreper som motivasjon og mestringstillit. Gjennomgående i samlinger presenteres og øves det på ulike mentor- og veiledningsmetoder. I dette inngår det etiske grunnlaget, kommunikasjon - og relasjonskompetanse.

Mellom samlingene er det obligatorisk arbeidskrav med skriftlige innleveringer. Arbeidskravene er erfaringsbasert og tar utgangspunkt i studentenes praksis som mentor. Dette kan være ulike problemstillinger og etiske dilemmaer som oppstår i praksis i møtet mellom mentor og mentee eller problemstillinger som oppstår mellom systemiske nivåer i organisasjonen.

Skriftlige innleveringer skal knyttes til utvalgt litteratur og krever refleksjon over egen mentoring- og veiledningspraksis. Studiet avsluttes med individuell eksamen. 

Studiemodeller
Videreutdanning i mentoring og veiledning
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Vår2024 Høst
O
55
Bakgrunn for studiet

Bakgrunnen for prosjektet er at godt kvalifisert helsepersonell med høyere utdanning er vanskelig å rekruttere og beholde i regionen. Målet er å utdanne mentorer/veiledere som kan ivareta nyutdannede og nytilsatte medarbeidere på en måte så de føler seg tryggere i sin nye rolle i arbeidslivet. For mange kommuner har det vist seg å være utfordrende både å rekruttere kvalifisert helsepersonell og ikke minst beholde den nødvendige kompetansen over tid.

I studiet vil ulike teoretiske perspektiver vektlegges for å utvikle studentens analytiske kompetanse, i tillegg til modeller og metoder for praktisk gjennomføring av mentor- og veiledningsoppgavene. Studieprogrammet skal gi formell mentoring- og veiledningskompetanse blant ansatte i kommuner med ansvar for å sikre gode prosesser for nytilsatte.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om det pedagogiske grunnlaget for mentoring og veiledning: læring, læringsstiler, motivasjon, mestring og målarbeid
 • har inngående kunnskap om mentors roller, metoder og arbeidsmåter tilpasset mentees utviklingsprosess
 • kan inngående kunnskap om hvordan mentors kommunikasjon og samhandling skaper betingelser for mentees endrings- og handlingskompetanse  
 • kan inngående kunnskap om etikk, verdigrunnlag og relasjonskompetanse som etablerer, fremmer og vedlikeholder samarbeidet mellom mentor og mentee
Ferdigheter

Kandidaten 

 • kan sette rammer for planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av mentorprosesser
 • kan etablere relasjoner og lede mentorprosessen på en måte som fremmer mentees utvikling og læring  
 • kan bruke og tilpasse arbeidsmetoder til mentees forutsetninger, mål og handlingsplaner
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kommunisere og samhandle i samsvar med yrkesetiske normer og verdier 
 • kan systematisk forbedre sin praksis gjennom å reflektere over sine erfaringer i lys av forskningsbasert kunnskap
 • kan vurdere og reflektere over betydningen av mentoring for organisasjonen eller virksomheten
Arbeids- og undervisningsformer

I mentoring og veiledningsstudiet vil det bli benyttet metoder som stimulerer studentens egenaktivitet, selvstendighet og kritiske tenkning. Erfaringsutveksling vil ha en sentral rolle. Både på tvers av profesjonstilhørighet og innad i de ulike profesjonsbakgrunnene studentene bringer med seg inn i studiet. Undervisningsmetodene som brukes i studiet vil variere fra forelesninger på campus og nett, selvstudier, gruppeoppgaver, øvelser i ulike mentoring og veiledningsmetoder. I selvstudiene arbeider studentene i grupper eller individuelt. Det legges vekt på at studentene tilegner seg kunnskap gjennom nyere faglitteratur og forskning.

Det vil være obligatoriske arbeidskrav mellom samlingene.

Høgskolen bruker digital læringsplattform i utdanningen.

Målgruppe

Ansatte i helse-, sosial-, og velferdstjenesten og andre med relevant utdanning på minimum bachelornivå. 

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

Opptak til studiet krever fullført bachelorutdanning innen helse-, sosial-, eller velferdsfag. Rangering av søkere skjer i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13 og utfyllende bestemmelser om opptak til kapittel 2 i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet https://www.inn.no/studier/soknad-og-opptak/regelverk-om-opptak/utfyllende%2Bbestemmelser%2B2021.pdf.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Videreutdanningen i mentoring og veiledning gir formell mentor- og veilederkompetanse til å sikre prosesser for nyutdannede og nytilsatte i kommunal og offentlig sektor.

Internasjonalisering

Studietilbudet vil ha bruk av internasjonal litteratur og praksiseksempler hentet fra en internasjonal kontekst.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen aktuelle fagområder. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagsepsifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet.

Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap, så vel som erfarings- og brukerkunnskap. Forsknings- og utviklingsarbeid ved høgskolen presenteres i aktuelle emner gjennom utdanningen.

Utgifter

Det er ingen studieavgift, men semesteravgift til Studentsamskipnaden må betales hvert semester.

Vurderingsformer

Vurderingsarbeid er en integrert del av studiet, og har blant annet som formål at studentene skal få tilbakemelding på egen utvikling knyttet til studiets læringsutbytter. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Det er valgt muntlig individuell eksamen som vurderingsform for emnet, hvor studentene får mulighet til å formidle faglig forståelse og modenhet.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for sosialvitenskap og veiledning